Reklamacje za niewłaściwie świadczoną usługę odbioru odpadów

W przypadku uznania, że usługa odbioru odpadów przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych świadczona jest niewłaściwie, właściciel nieruchomości może przesłać zgłoszenie o zaistniałej sytuacji w formie elektronicznej na e-mail: odpady@wyry.pl lub odpady.fk@wyry.pl do 3 dni roboczych po planowanym terminie danej usługi. Informacja taka może być także przekazana osobiście lub telefonicznie. Zgłoszenie niewłaściwego świadczenia usług obejmuje podanie: imienia i nazwiska osoby zgłaszającej, adresu nieruchomości, rodzaju niewłaściwego świadczenia usług (np. brak odbioru odpadów segregowanych, zmieszanych odpadów komunalnych, brak dostarczenia worków lub pojemników itd.), terminu odbioru danego rodzaju odpadów komunalnych wskazanego w harmonogramie zbiórki odpadów komunalnych oraz sposobu rozpatrzenia zgłoszenia.