J-ednolita S-trategia T-erytorialna

J-ednolita S-trategia T-erytorialna

 1. Podstrategia promocji obszaru funkcjonalnego
 2. Podstrategia ochrony środowiska naturalnego i wspieranie efektywności wykorzystania zasobów
 3. Podstrategia wzmacniania potencjału instytucjonalnego i skuteczności administracji publicznej
 4. Podstrategia promowania zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów przepustowości
 5. Podstrategia ds. lokalnego rynku pracy
  Załącznik nr 1.
 6. Podstrategia informatyzacji
 7. Podstrategia kształtowania przestrzeni publicznej
 8. Podstrategia przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu
  Załącznik nr 1.
  Załącznik nr 2.
  Załącznik nr 3.
 9. Podstrategia rozwiązywania problemów demograficznych
  Załącznik nr 1.
 10. Zintegrowana Strategia rozwoju dla obszaru funkcjonalnego

W dniu 3 września 2015r. w Miejskim Domu Kultury w Mikołowie odbyła się konferencja otwierająca projekt "J-ednolita S-trategia T-erytorialna = spójny obszar funkcjonalny powiatu mikołowskiego poprzez wzmocnienie mechanizmów efektywnej współpracy JST", do któregoGmina Wyry przystąpiła wspólnie z gminami i powiatem mikołowskim. Projekt jest dofinansowany jest w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014, w ramach Programu:Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu  terytorialnego,   dialog   społeczny    oraz   współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego.

Celem głównym Projektu jest zwiększenie spójności społeczno-gospodarczej powiatu mikołowskiego poprzez wypracowanie mechanizmów współpracy pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w powiecie mikołowskim. Będzie on realizowany poprzez  następujące cele szczegółowe projektu:

 1. wzmocnienie zdolności jednostek samorządu terytorialnego obszaru funkcjonalnego do świadczenia usług publicznych o wysokiej dostępności i jakości,
 2. zbudowanie mechanizmów współpracy i spójnych zasad pomiędzy jednostkami samorządowymi powiatu mikołowskiego,
 3. wzmocnienie partycypacji społecznej w zarządzaniu sprawami wspólnot samorządowych,
 4. wymiana dobrych praktyk pomiędzy JST obszaru funkcjonalnego powiatu mikołowskiego

Powiat Mikołowski oraz Gminy Powiatu mają wypracować wspólne programy działania dla  obszarów najbardziej istotnych z punktu   widzenia   rozwoju   powiatu  i  gmin, a  mianowicie:   usług administracyjnych i informatyzacji, opieki zdrowotnej, pomocy społecznej, gospodarki, oświaty, rynku pracy, infrastruktury komunikacyjnej,   środowiska  przyrodniczego   oraz  lokalnej i ponadlokalnej promocji regionu.

Dzięki analizie potrzeb mieszkańców powiatu oraz diagnozie problemów, z jakimi borykają się lokalne miasta i gminy, możliwe będzie opracowanie długoterminowej, jednolitej strategii działania samorządów

W wyniku realizacji projektu powstaną:

 1. Zintegrowana strategia rozwoju dla obszaru funkcjonalnego powiatu mikołowskiego na lata 2014-2020 oraz podstrategie (Plany szczegółowe) stanowiące jej dodatkowe uszczegółowienie:
 2. Podstrategia kształtowania przestrzeni publicznej (w tym rewitalizacji obszarów zdegradowanych i działania na rzecz rozwoju przestrzeni publicznych służących wzmocnieniu lokalnych więzi społecznych);
  Dokument ten pozwoli na stworzenie wspólnych założeń odnośnie kształtowania w przyszłości przestrzeni publicznej, tak aby była spójna, klarowna i zaakceptowana przez wszystkie potencjalne grupy docelowe projektu.
 3. Podstrategia informatyzacji obszaru funkcjonalnego powiatu mikołowskiego;
  Strategia Informatyzacji będzie podstawą organizacji sfery teleinformatyki w Powiecie mikołowskim.
 4. Podstrategia przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu;
  Celem tego dokumentu będzie wsparcie dla rozwoju aktywnych form pomocy oraz zmierzający do promowania idei lokalnego partnerstwa realizowanych przez partnerów projektu.
 5. Podstrategia rozwiązywania problemów demograficznych
  Będzie zawierała informacje o dostosowaniu oferty miast do cyklu życia człowieka; informacje o projektach na rzecz dzieci i młodzieży, osób w wieku produkcyjnym i poprodukcyjnym; rozwój usług z zakresu edukacji, opieki zdrowotnej; kultury i rekreacji);
 6. Podstrategia ds. lokalnego rynku pracy, wspieranie zatrudnienia i mobilności pracowników;
  Celem dokumentu będzie analiza rynku pracy i określenie celów zwiększających szansę bezrobotnych w obecnej rzeczywistości gospodarczej, określenie planów wspierających zatrudnienie w powiecie oraz wspieranie mobilności pracowników.
 7. Podstrategia ochrony środowiska naturalnego i wspieranie efektywności wykorzystania zasobów;
  Dokument pozwoli na racjonalną ochronę i kształtowanie środowiska przez zaplanowanie działań w ramach planistycznej strategii ochrony środowiska i jego zasobów na terenie powiatu mikołowskiego.
 8. Podstrategia Promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów przepustowości w działaniu najważniejszych infrastruktur sieciowych;
  Pozwoli na określenie wspólnie na terenie obszaru funkcjonalnego potrzeb związanych z zrównoważonym transportem i usuwaniem niedoborów przepustowości w działaniu najważniejszych infrastruktur sieciowych w powiecie. A także zaplanowanie wspólnych działań i inwestycji związanych z infrastrukturą transportową.
 9. Podstrategia Wzmacnianie potencjału instytucjonalnego i skuteczności administracji publicznej;
 10. Podstrategia Promocja obszaru funkcjonalnego.
  Opracowanie dokumentu promocyjnego powiatu wymaga podjęcia różnorodnych decyzji, opartych o diagnozę aktualnej i prognozę przyszłej sytuacji marketingowej powiatu. Koncepcja programu promocji powiatu jest elementarną częścią systemowego projektu rozwoju i wspólnej idei promocji podejmowanych w przyszłości kroków związanych z działaniami promocyjnymi.
 11. Dokumentacja techniczna dla kluczowej inwestycji w obszarze funkcjonalnym wynikającej z przeprowadzonej analizy.

Zachęcamy do włączenia się w proces tworzenia dokumentów strategicznych. Szczegółowe informacje o projekcie, w tym terminy konsultacji społecznych można uzyskać na stronie www.jst.mikolowski.pl.