Informacja ws. dodatku węglowego oraz dodatku z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła i wnioski do pobrania (AKTUALIZACJA 17.11)

3 listopada weszły w życie przepisy nowelizujące ustawę o dodatku węglowym.

Nowe przepisy przewidują m.in. wprowadzenie możliwości przyznania dodatków węglowych dla kilku gospodarstw domowych zamieszkujących w odrębnych (samodzielnych) lokalach pod jednym adresem (np. dwa domy mieszkalne na jednej posesji, pod jednym numerem miejsca zamieszkania lub jeden budynek wielolokalowy, bez wydzielonych numerów lokali).

Jeżeli do dnia 30 listopada, nie jest możliwe ustalenie odrębnego adresu miejsca zamieszkania należy podjąć formalne kroki, prowadzące do jego nadania.

Zaświadczenie ze Starostwa Powiatowego o samodzielności lokalu lub oświadczenie o toczącym się postępowaniu w sprawie nadania lokalowi odrębnego adresu miejsca zamieszkania

Przed złożeniem wniosku o dodatek węglowy należy zdobyć zaświadczenie ze Starostwa Powiatowego o samodzielności lokalu lub oświadczenie o toczącym się postępowaniu w sprawie nadania lokalowi odrębnego adresu miejsca zamieszkania. Sprawami tymi zajmuje się  Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej Starostwa Powiatowego, tel.: (32) 324 82 44, (32) 324 82 43.

Wniosek do Starostwa Powiatowego o zaświadczenie o samodzielności lokalu dostępny jest tutaj: Wydanie zaświadczenia o samodzielności lokali - Platforma e-Usług Publicznych (finn.pl)

Można dostarczyć go do Starostwa na jeden z poniższych sposobów:

a) drogą elektroniczną przy pomocy skrzynki kontaktowej PeUP – opatrując dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym,

b) pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym),

c) bezpośrednio w Starostwie w godzinach jego pracy. Kancelaria Wydziału Architektury czynna jest w następujących godzinach: poniedziałek 8.00-15.00, wtorek 8.00-14.00, czwartek 8.00-14.00, piątek 8.00-14.00. W powyższych godzinach interesanci mogą kontaktować się z kancelarią wydziału zarówno w placówce jak i telefonicznie. Obsługa interesanta przez Inspektorów Wydziału Architektury odbywa się w następujących godzinach: poniedziałek 8.00-10.00, 14.00-15.00, wtorek 8.00-10.00, 14.00-15.00, czwartek 8.00-10.00, 14.00-15.00, piątek 11.00-14.00.

O sposobach złożenia wniosku więcej dowiesz się tutaj: Wydanie zaświadczenia o samodzielności lokali - Platforma e-Usług Publicznych (finn.pl).

Do wniosku o wydanie zaświadczenia o samodzielności lokali, należy dołączyć następujące dokumenty:

  • Rzuty i przekroje odpowiednich części budynku stanowiące część projektu budowlanego, będące w posiadaniu właściciela lub zarządcy, z zaznaczonym lokalem i pomieszczeniami przynależnymi, z podpisem osoby posiadającej uprawnienia budowlane (art. 2 ust. 5 ustawy).
  • W przypadku braku dokumentacji, określonej w pkt 1 - inwentaryzację budowlaną odpowiedniej części budynku, wykonaną przez osobę z uprawnieniami budowlanymi, lub szkice (czyli uproszczone rysunki) przedstawiające rzuty i przekroje lokali i pomieszczeń przynależnych, z zestawieniem pomieszczeń i ich powierzchni. Szkice powinny być dodatkowo opatrzone oświadczeniem osoby posiadającej uprawnienia budowlane: „Oświadczam, że lokal spełnia wymogi art. 2 ust 2 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali i może służyć swemu przeznaczeniu” (art. 2 ust. 6 ustawy).
  • Rysunki, o których mowa w pkt 1 i 2, należy opatrzyć oświadczeniem właściciela: „Oświadczam, iż przedstawiony stan jest aktualny, a po zakończeniu budowy/przebudowy (niepotrzebne skreślić) nie zostały wprowadzone żadne zmiany”, podpisanym i opatrzonym datą (art. 2 ust. 1a i 1b ustawy).
  • W przypadku budynków, oddanych do użytkowania po 1 stycznia 1995 r. - kopię decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania lub uchwały o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej, a także pozwolenia na użytkowanie albo skutecznie dokonanego zawiadomienia o zakończeniu budowy (art. 2 ust. 1a i 1b ustawy).
  • Mapę ewidencyjną lub kopię mapy zasadniczej.

Wnioski o dodatek węglowy

Wniosek o dodatek węglowy na terenie Gminy Wyry składać należy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej (ul. Główna 107, 43-175 Wyry), tel.: (32) 218 72 74.

Wnioski można składać:

a) w formie papierowej (w poniedziałki od 8.00 do 16.30, od wtorku do czwartku w godzinach od 8.00 do 15.00 oraz w piątki od 8.00 do 13.30),

b) listownie na adres GOPS-u (ul. Główna 107, 43-175 Wyry)

c) za pośrednictwem platformy e-PUAP po zatwierdzeniu ich podpisem elektronicznym lub z wykorzystaniem profilu zaufanego (adres skrytki: /gopswyry/SkrytkaESP).

Mimo licznych zmian w ustawie o dodatku węglowym, nie zmienił się ostateczny termin składania wniosków, które można składać jeszcze tylko do 30 listopada.

Osoby które otrzymały decyzję odmowną z uwagi na wpisanie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków po 11 sierpnia 2022 roku lub brak takiego wpisu, mogą ponownie złożyć wniosek o wypłatę dodatku węglowego. W przypadku braku zgłoszenia źródła ogrzewania do CEEB organ z urzędu dokonuje takiego wpisu. Osoby, których wnioski pozostały bez rozpoznania lub które otrzymały decyzje odmowne, powinny ponownie złożyć wniosek o dodatek węglowy, który może zostać przyznany wyłącznie po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego i spełnianiu pozostałych warunków wynikających z ustawy.

Powyższe zmiany dotyczą także dodatków dla gospodarstw domowych, których głównym źródłem ogrzewania są piece zasilane paliwem: pellet, drewno kawałkowe, olej opałowy, gaz LPG oraz dodatków elektrycznych.

Poradnik Ministerstwa Klimatu i Środowiska do ustawy o dodatku węglowym po nowelizacji obowiązującej od dnia 3 listopada: Poradnik dla samorządów dotyczący wypłaty dodatku węglowego - Ministerstwo Klimatu i Środowiska - Portal Gov.pl (www.gov.pl)

Przypominamy, że jednorazowy dodatek węglowy w wysokości 3 tys. zł przysługuje gospodarstwom domowym, dla których głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe – zasilane węglem kamiennym, brykietem lub pelletem, zawierającymi co najmniej 85 proc. węgla kamiennego.

Z kolei wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła – daje możliwość dofinansowania zakupu opału: peletu drzewnego, drewna kawałkowego i innych rodzajów biomasy oraz gazu skroplonego LPG lub oleju opałowego. Gospodarstwa domowe ogrzewające się węglem, w tym peletem węglowym zawierającym minimum 85% węgla, otrzymują dopłatę  na podstawie wniosku o dodatek węglowy.


Załączniki:

 

powrót