Aktualny wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

6.11.2023 r.

Wójt Gminy Wyry podaje do publicznej wiadomości

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

stanowiących własność Gminy Wyry

przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Wyry nr LVII/489/2023 z dnia 28.09.2023 r. oraz art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2023 poz. 344 ze zm.).

1. Nieruchomość gruntowa położona w Wyrach przy ul. A. Puszkina, zapisana w Księdze Wieczystej KA1M/00086320/9 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Mikołowie:

Lp.

Numer działki

Powierzchnia (m²)

Rodzaj użytku

Cena nieruchomości
netto (zł)

1.

748/102

35

B

8 215,00 zł

2. Działka będzie zbywana na polepszenie zagospodarowania przyległej nieruchomości gruntowej. Działka o numerze ewidencyjnym 748/102 ma kształt nieregularny zbliżony do prostokątnego, jest to grunt niezabudowany, zbliżony do płaskiego. Działka ogrodzona, z pełną infrastrukturą techniczną założoną na oraz w sąsiedztwie działki, w stanie faktycznym pełniąca funkcję dojścia na posesję. Działka o nr 748/102, ma poprawić warunki zagospodarowania nieruchomości przyległej tj. działki o nr 745/102 poprzez zapewnienie jej lepszego dostępu do drogi publicznej.

3. Przedmiotowa nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą KA1M/00086320/9. Dział III i IV księgi wieczystej jest wolny od wpisów.

4. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miejscowości Wyry zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Wyry nr XLI/347/2022 z dnia 27 kwietnia 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. z dn. 28.04.2022 r. poz. 2947) wyżej opisane działki objęte są strefą 65MNU. Przeznaczeniem podstawowym terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 65MNU jest zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z dopuszczeniem usług zlokalizowanych na wspólnej działce z budynkiem mieszkalnym oraz istniejąca zabudowa zagrodowa.

Sprzedaż nieruchomości nastąpi w drodze bezprzetargowej stosownie do zapisu art. 37 ust. 2 pkt. 6 Ustawy o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 poz. 344 ze zm.).

Osoby, którym na podstawie art. 34 ust.1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 poz. 344 ze zm.) przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości winny złożyć wniosek w tej sprawie w nieprzekraczalnym terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.

Wykaz nieruchomości został zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Gminy Wyry (www.wyry.pl), w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.wyry.pl) oraz na tablicach ogłoszeń tutejszego urzędu.