Aktualny wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Wywieszono dnia 12.04.2023 r.

Wójt Gminy Wyry
podaje do publicznej wiadomości

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI
stanowiącej własność Gminy Wyry

przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Wyry nr LI/443/2023 z dnia 30.03.2023 r. oraz art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami
(t.j. Dz. U. z 2023 poz. 344). 

1. Nieruchomość gruntowa położona w Gostyni przy ul. Leśnej, zapisana w Księdze Wieczystej KA1M/00001181/3 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Mikołowie:

Lp.

Numer działki

Powierzchnia (m²)

Rodzaj użytku

Cena nieruchomości

 netto (zł)

1.

4698/118

49

Ł IV

7 363,00 zł

2.

4699/118

46

Ł IV

7 090,00 zł

3.

4700/118

111

Ł IV, Ps IV

13 011,00 zł

4.

4701/118

111

Ps IV

13 011,00 zł

5.

4702/118

179

Ps IV

19 205,00 zł

6.

4703/118

211

Ps IV

22 120,00 zł

2. Działki będą zbywane na polepszenie zagospodarowania przyległych nieruchomości gruntowych. Wszystkie działki mają kształt regularny zbliżony do prostokątnego, wydłużony. Stanowią grunty niezabudowane, a całość terenu jest płaska.

Działka nr 4698/118 jest nieogrodzona, na działce znajdują się stalowe słupki ogrodzeniowe, zagospodarowanie nieruchomości stanowi zieleń nieurządzona. Działka oparta jest
o południową granicę działki nr 2970/118.

Działka nr 4699/118 jest nieogrodzona, na działce znajdują się stalowe słupki ogrodzeniowe, zagospodarowanie nieruchomości stanowi zieleń nieurządzona. Działka oparta jest
o południową granicę działki nr 2969/118.

Działka nr 4700/118 jest częściowo ogrodzona- ogrodzenie z siatki stalowej. Zagospodarowanie nieruchomości stanowi zieleń urządzona- fragment ogrodu przydomowego. Na działce znajduje się drewniana konstrukcja huśtawki- nietrwale związana z gruntem. Działka oparta jest
o południową granicę działek o nr 2967/118 oraz 2968/118.

Działka nr 4701/118 jest częściowo ogrodzona- ogrodzenie z siatki stalowej. Zagospodarowanie nieruchomości stanowi zieleń urządzona- fragment ogrodu przydomowego. Na działce znajdują się dwa blaszane budynki gospodarcze oraz wiata- nietrwale związane z gruntem. Działka oparta jest o południową granicę działek o nr 4125/118 oraz 2966/118.

Działka nr 4702/118 jest częściowo ogrodzona- ogrodzenie z siatki stalowej. Zagospodarowanie nieruchomości stanowi zieleń urządzona- fragment ogrodu przydomowego. Na działce znajduje się tunel foliowy, drewniana wiata oraz piaskownica- nietrwale związane z gruntem. Działka oparta jest o południową granicę działek o nr 4333/118 oraz 4126/118.

Działka nr 4703/118 jest częściowo ogrodzona- ogrodzenie z siatki stalowej. Zagospodarowanie nieruchomości stanowi zieleń urządzona- fragment ogrodu przydomowego. Na działce znajduje się blaszany budynek gospodarczy- nietrwale związany z gruntem. Działka oparta jest
o południową granicę działek o nr 4334/118 oraz 2963/118.

3. Przedmiotowa nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą KA1M/00001181/3, której   dział III zawiera wpisy:

- ograniczone prawo rzeczowe związane z inną nieruchomością, służebność spuszczania wody wpisana bliżej w § 4 umowy darowizny z dnia 8 kwietnia 1936 r. (nr 4) na rzecz każdoczesnych właścicieli nieruchomości KW nr 1217;

- ograniczone prawo rzeczowe związane z inną nieruchomością, służebność spuszczania wody opisana bliżej w § 5 umowy darowizny z dnia 8 kwietnia 1936 r. (nr 5) na rzecz każdoczesnych właścicieli nieruchomości KW nr 1218;

- ograniczone prawo rzeczowe związane z inną nieruchomością, prawo przechodu, przejazdu
i przepędu bydła drogą wzdłuż południowo – wschodniego krańca nieruchomości (działek nr 1440/123 i 1438/124) na rzecz każdoczesnych właścicieli i posiadaczy nieruchomości KW nr 13557 działek nr 1437/124, 1439/124, 1202/123.

4. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miejscowości Gostyń zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Wyry nr XXXV/306/2021 z dnia 18 listopada 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. z dn. 25.11.2021 r. poz. 7380) wyżej opisane działki objęte są strefą 9R/WS- tereny rolnicze, zieleni i wód w ciągach ekologicznych.

5. Sprzedaż nieruchomości nastąpi w drodze bezprzetargowej stosownie do zapisu art. 37 ust. 2 pkt. 6 Ustawy o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 poz. 344)

6. Osoby, którym na podstawie art. 34 ust.1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 poz. 344) przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości winny złożyć wniosek w tej sprawie w nieprzekraczalnym terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.

7. Wykaz nieruchomości został zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Gminy Wyry (www.wyry.pl), w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.wyry.pl) oraz na tablicach ogłoszeń tutejszego urzędu.

Wywieszono dnia 12.04.2023 r.

 [WÓJT GMINY WYRY]

03.03.2023 r.

Wójt Gminy Wyry

podaje do publicznej wiadomości

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

stanowiących własność Gminy Wyry

przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Wyry nr L/437/2023 z dnia 23.02.2023 r. oraz art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2023 poz. 344).

1. Nieruchomość gruntowa położona w Wyrach przy ul. A. Puszkina, zapisana w Księdze Wieczystej KA1M/00059029/1 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Mikołowie:

Lp.

Numer działki

Powierzchnia (m²)

Rodzaj użytku

Cena nieruchomości

 netto (zł)

1.

490/53

37

dr

7 264,00 zł

2. Działka będzie zbywana na polepszenie zagospodarowania przyległej nieruchomości gruntowej. Działka o numerze ewidencyjnym 490/53 ma kształt regularny zbliżony do prostokątnego, jest to grunt niezabudowany, z nieznacznym spadkiem w kierunku wschodnim. Działka ogrodzona, z pełną infrastrukturą techniczną założoną na oraz w sąsiedztwie działek, w stanie faktycznym pełniąca funkcję wjazdu na posesję. Działka nr 490/53 oparta jest o południową i wschodnią granicę działki nr 1591/86 i stanowiąca z nią funkcjonalną całość.

3. Przedmiotowa nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą KA1M/00059029/1, która jest obciążona wpisami w dziale III. Wpisy działu III uznaje się za bezprzedmiotowe.

4. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miejscowości Wyry zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Wyry nr XLI/347/2022 z dnia 27 kwietnia 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. z dn. 28.04.2022 r. poz. 2947) wyżej opisane działki objęte są strefą 14UM. Przeznaczeniem podstawowym terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 14UM jest zabudowa usługowo-mieszkaniowa.

Sprzedaż nieruchomości nastąpi w drodze bezprzetargowej stosownie do zapisu art. 37 ust. 2 pkt. 6 Ustawy o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 poz. 344).

Osoby, którym na podstawie art. 34 ust.1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 poz. 344) przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości winny złożyć wniosek w tej sprawie w nieprzekraczalnym terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.

Wykaz nieruchomości został zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Gminy Wyry (www.wyry.pl), w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.pl) oraz na tablicach ogłoszeń tutejszego urzędu.

[WÓJT GMINY WYRY]

Wywieszono dnia 09.01.2023 r.

Wójt Gminy Wyry
podaje do publicznej wiadomości
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI
stanowiących własność Gminy Wyry
przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Wyry nr XLVII/396/2022 z dnia 30.11.2022 r. oraz art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2021 poz. 1899 z późniejszymi zmianami).

1. Nieruchomość gruntowa położona w Wyrach przy ul. Głównej, zapisana w Księdze Wieczystej KA1M/00080677/4 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Mikołowie:

Lp.

Numer działki

Powierzchnia (m²)

Rodzaj użytku

Cena nieruchomości

 netto (zł)

1.

889/51

86

B

15 136,00 zł

2.

890/51

156

B

24 716,00 zł

2. Działki będą zbywane na polepszenie zagospodarowania przyległych nieruchomości gruntowych. Działki o numerach ewidencyjnych 889/51 oraz 890/51 mają kształt nieregularny zbliżony do prostokątnego, jest to grunt niezabudowany, z nieznacznym spadkiem w kierunku północnym. Działki ogrodzone, z nasadzeniami ozdobnymi, z pełną infrastrukturą techniczną. Działka nr 889/51 oparta jest o południową granicę działki nr 926/51 i stanowiąca z nią funkcjonalną całość. Działka nr 890/51 oparta jest o południową granicę działki nr 888/51 i stanowiąca z nią funkcjonalną całość.

3. Przedmiotowa nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą KA1M/00080677/4, której dział III zawiera wpis prawa przechodu, przejazdu i przepędu bydła istniejącą drogą trzy metry szeroką na rzecz każdoczesnych właścicieli i posiadaczy KW nr 20503, 20505. Wpis działu III uznaje się za bezprzedmiotowy.

4. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miejscowości Wyry zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Wyry nr XLI/347/2022 z dnia 27 kwietnia 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. z dn. 28.04.2022 r. poz. 2947) wyżej opisane działki objęte są strefą 11UM. Przeznaczeniem podstawowym terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 11UM jest zabudowa usługowo- mieszkaniowa.

Sprzedaż nieruchomości nastąpi w drodze bezprzetargowej stosownie do zapisu art. 37 ust. 2 pkt. 6 Ustawy o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 poz. 1899 z późniejszymi zmianami).

Osoby, którym na podstawie art. 34 ust.1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 poz. 1899 z późniejszymi zmianami) przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości winny złożyć wniosek w tej sprawie w nieprzekraczalnym terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.

Wykaz nieruchomości został zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Gminy Wyry (www.wyry.pl), w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.pl) oraz na tablicach ogłoszeń tutejszego urzędu.

[WÓJT GMINY WYRY]


Wywieszono dnia 09.01.2023 r.

Wójt Gminy Wyry
podaje do publicznej wiadomości
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI
stanowiących własność Gminy Wyry przeznaczonych do sprzedaży

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Wyry nr XLVII/397/2022 z dnia 30 listopada 2022 r. oraz art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 1899 z późniejszymi zmianami).

1. Nieruchomości gruntowe położone są w Gostyni przy ul. Kalinowej, zapisane w Księdze Wieczystej KA1M/00028012/3 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Mikołowie:

Lp.

Numer działki

Powierzchnia (m²)

Rodzaj użytku

Przeznaczenie
 w miejscowym planie

Cena nieruchomości netto (zł)

1.

2902/16

1308

Ł IV

3R/WS

115 000,00

2903/16

Ł IV

10MN, 3R/WS

2.

2904/16

667

Ł IV

R IVb

10MN

74 000,00

3.

2905/16

534

R IVb

10MN

60 000,00

4.

2906/16

584

R IVb

10MN

65 000,00

5.

2907/16

1298

R IVb

10MN

127 000,00

2908/16

R IVb

10MN, 2KDL

2. Działki mają nieregularny kształt zbliżony do prostokątnego lub trójkątnego (szczegółowy rozkład i kształt na załączonej do wykazu mapie), jest to grunt niezabudowany z nieznacznym spadkiem w kierunku południowym. Działki nieogrodzone, z podstawową infrastrukturą techniczną (prąd, gaz, woda, telekomunikacja) założoną w dalszym sąsiedztwie. Działki położone przy ul. Kalinowej i Drzymały, oparte od północy o projektowaną drogę wewnętrzną ul. Kalinową, od południa o ciek wodny – dopływ Gostynki, od wschodu z ul. Drzymały (droga publiczna powiatowa, asfaltowa). Dodatkowo nad dz. 2908/16 przebiega napowietrzna linia elektroenergetyczna wysokiego napięcia.  

3. Nieruchomość gruntowa obciążona jest ograniczonym prawem rzeczowym, jak w księdze wieczystej KA1M/00028012/3: „Ograniczone prawo rzeczowe związane z inną nieruchomością - służebność drogi opisana w §1 powołanego aktu notarialnego.” Wpis w dziale III uznano za bezprzedmiotowy dla sprzedawanych działek.

3. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miejscowości Gostyń zatwierdzonym Uchwałą Nr XXXV/306/2021 Rady Gminy Wyry z dnia 18.11.2021 r. i ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Dz. U. W. Śl. z 25.11.2021 r. poz. 7380 działki o numerach 2903/16, 2904/16, 2905/16, 2906/16, 2907/16, 2908/16 oznaczone zostały symbolem 10MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, działki o numerach 2902/16 (w całości) oraz 2903/16 (ok. 100 m2) oznaczone zostały symbolem 3R/WS – tereny rolnicze, zieleni i wód w ciągach ekologicznych, działka o numerze 2908/16 stykowo oznaczona jest jako 2KDL  – tereny komunikacji.

Sprzedaż nieruchomości nastąpi w drodze przetargu nieograniczonego w formie ustnej licytacji stosownie do zapisu art. 37 ust. 1 Ustawy o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. 2021 poz. 1899 z późniejszymi zmianami).

Osoby, którym na podstawie art. 34 ust.1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. 2021 poz. 1899 z późniejszymi zmianami) przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości winny złożyć wniosek w tej sprawie w nieprzekraczalnym terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.

Wykaz nieruchomości został zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Gminy Wyry (www.wyry.pl), w biuletynie informacji publicznej (www.bip.pl) oraz na tablicach ogłoszeń tutejszego urzędu.

[WÓJT GMINY WYRY]


Załączniki: