Aktualne ogłoszenie w związku z koronawirusem - 1.06.2020

Aktualne ogłoszenie w związku z koronawirusem - 1.06.2020

Gmina Wyry w dobie koronawirusa

Informacje na temat osób objętych kwarantanną w naszej gminie można znaleźć na stronie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Tychach.

Organizacja pracy Urzędu Gminy Wyry

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, od poniedziałku przywrócona została możliwość osobistego załatwiania spraw w urzędach. Urząd Gminy Wyry jest dostępny dla mieszkańców, jednak z pewnymi ograniczeniami polegającymi na wykonywaniu wyłącznie zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom. W dalszym ciągu zawieszona zostaje możliwość osobistego przyjmowania stron w sprawie skarg i wniosków.

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców oraz pracowników, przypominamy, że konieczne jest jednak przestrzeganie zalecanych zasad sanitarnych. Bezpośrednia obsługa mieszkańców odbywa się w wydzielonej części budynku w przedsionku Urzędu Gminy. Każdy, kto chce załatwić sprawę, proszony jest o wcześniejsze telefoniczne zarezerwowanie wizyty na konkretną godzinę, co pozwoli na sprawniejszą obsługę.

Przy wejściu do urzędu prosimy o użycie dzwonka i oczekiwanie na pracownika. To on wskaże mieszkańcowi/klientowi miejsce specjalnie zabezpieczone stanowisko z osłonką z plexi. W przedsionku może być obsługiwana tylko jedna osoba (na tyle pozwala miejsce). Przypominamy, że wszystkich mieszkańców i klientów przychodzących do urzędu obowiązuje zasłonięcie ust i nosa. Obowiązkowa jest też dezynfekcja rąk. Pojemniki z płynem odkażającym zostały umieszczone przy wejściu.

Jednocześnie cały czas gorąco zachęcamy naszych mieszkańców, by mimo wznowienia bezpośredniej obsługi, w miarę możliwości do niezbędnego minimum ograniczyli wizyty w budynku Urzędu Gminy oraz – jeśli to możliwe – korzystali z alternatywnych form komunikacji – ePUAP, e-mail, telefony. Przy wejściu do budynku urzędu cały czas działa także skrzynka podawcza, w której można zostawić dokumenty
i korespondencję. Również płatności zachęcamy wykonywać elektronicznie.

Placówki oświatowe w gminie otwarte od 25 maja

Gmina Wyry po konsultacjach z dyrektorami i uwzględnieniu wszystkich wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, podjęła decyzję o otwarciu od 25 maja placówek oświatowych.

Informujemy, że szkoły i przedszkola w naszej gminie zostały wyposażone w środki ochrony indywidualnej, płyny dezynfekcyjne, a także środki konieczne do dezynfekcji pomieszczeń i wyposażenia. Było to duże wyzwanie logistyczne, jednak w trosce o zdrowie naszych mieszkańców, głównie tych najmłodszych, a także pracowników naszych placówek oświatowych, zostały one tak przygotowane, aby maksymalnie zminimalizować ryzyko ewentualnych zakażeń – mówi Wójt Barbara Prasoł.

Od 25 maja Szkoły Podstawowe w Wyrach oraz w Gostyni będą prowadzić zajęcia opiekuńcze dla uczniów klas I-III oraz konsultacje dla uczniów klas VIII.

Gminne Przedszkole w Gostyni od 25 maja uruchomi 1 oddział przedszkolny dla 9 dzieci, natomiast od 1 czerwca – 11 dzieci, natomiast Gminne Przedszkole w Wyrach – 2 grupy dla 21 dzieci.

Gminna Biblioteka otwarta od 18 maja zgodnie z nowymi zasadami bezpieczeństwa

Nasze Biblioteki od 18 maja 2020 roku uruchamiają wyłącznie usługę wypożyczania i zwrotów książek. Dostęp i wykorzystanie stanowisk komputerowych w bibliotekach, korzystanie z czytelni, organizacja spotkań i warsztatów będzie w dalszym ciągu zawieszona do odwołania.

Rekomendujemy korzystanie z internetowego indywidualnego konta czytelnika (wejście do katalogu online znajduje się na stronie https://m6058.lib.mol.pl/) i wcześniejszy kontakt telefoniczny z Biblioteką.

Wyry: 505 439 272, Gostyń: 505 439 257.

O szczegółach przeczytasz tutaj >>

Regularna dezynfekcja

Zakład Gospodarki Komunalnej codziennie dezynfekuje budynki komunalne, przystanki, bankomaty oraz paczkomaty na terenie gminy w ramach zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania koronawirusa.

ZGK prowadzi dezynfekcję wszystkich budynków komunalnych (dezynfekowane są klamki, poręcze, łączniki, klawiatury domofonów oraz skrzynki pocztowe), dezynfekcję ław przystanków autobusowych, a także klawiatur i ekranów bankomatów oraz paczkomatów. Działania te podejmowane są codziennie, również w dni wolne od pracy.

Nasza gmina na zakup środków ochrony osobistej, płynów dezynfekcyjnych oraz sprzętu niezbędnego w walce z koronawirusem do tej pory przeznaczyła 5369,30 zł.

Maseczki ochronne, rękawice, płyny do dezynfekcji rąk oraz powierzchni, przyłbice, ubrania ochronne, oraz opryskiwacze ciśnieniowe trafiły do jednostek organizacyjnych podległych Urzędowi Gminy – GOPS-u, Zakładu Gospodarki Komunalnej, OSP w Wyrach, OSP w Gostyni i innych instytucji realizujących zadania w stanie epidemii.

Zdalne spotkania

Już tradycją w czasie epidemii w naszym powiecie stały się cotygodniowe wideokonferencje burmistrzów i wójtów ze starostą powiatowym. Omawiane są na nich sprawy bieżące takie jak: finanse gmin i powiatu mikołowskiego spowodowane pandemią koronawirusa, sytuacja epidemiologiczna w DPS-ach, czy przygotowania do wyborów prezydenckich.

W naszej gminie w trybie zdalnym odbyły się wszystkie posiedzenia Komisji Stałych Rady Gminy Wyry, Sesja Rady, a także spotkanie z kierownikami gminnych jednostek organizacyjnych.

Nie wrzucaj maseczek do kanalizacji!

Kolejny raz apelujemy o to, aby nie wrzucać maseczek oraz nawilżanych chusteczek do kanalizacji. Są one powodem blokady przepływu ścieków i awarii przepompowni! W ostatnim czasie znacząco nasiliły się problemy eksploatacyjne w związku z wprowadzaniem tych materiałów do kanalizacji sanitarnej.

Gdzie można odbierać worki na odpady?

Informujemy, że worki na odpady można odbierać w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Wyrach, a także w Urzędzie Gminy Wyry. Przypominamy też o nowych zasadach funkcjonowania PSZOK:

- samochody na teren punktu wpuszczane są pojedynczo przez pracownika punktu,

- maksymalna ilość osób zdających odpady to dwie osoby (włącznie z osobami będącymi w pojazdach),

- obowiązkowo każda osoba zdająca odpady powinna być wyposażona w rękawiczki jednorazowe oraz maseczkę ochronną (osoby, które nie będą ich posiadały nie zostaną wpuszczone na teren PSZOK),

- weryfikacja danych następuje w sposób bezkontaktowy z zachowaniem maksymalnej ostrożności,

- zachowywanie odstępów pomiędzy osobami znajdującymi się na punktach to minimum 2 m,

- dokumenty KPO będą wystawiane przez pracowników bez podpisu osoby zdającej odpad.

Wprowadzone ograniczenia dostępności PSZOK mają na celu ochronę mieszkańców przed zagrożeniami jakie niesie obecna epidemia. Jednocześnie zwracamy się z prośbą o możliwe ograniczenie wizyt na PSZOKu do absolutnego minimum!

Opieka zdrowotna

Przychodnie gminne wprowadziły teleporady w sprawie recept i L4, które można otrzymać telefonicznie. Urząd Gminy przypomina o tym mieszkańcom w komunikatach na stronie www.wyry.pl. Można tam również znaleźć najważniejsze informacje o koronawirusie oraz tym, gdzie szukać pomocy w przypadku podejrzenia zarażenia. Ponadto, na stronie urzędu gminy została opublikowana również informacja, jak chronić swoje zdrowie psychiczne podczas epidemii.

Zakupy z dostawą do domu

GOPS wprowadził możliwość dowozu żywności osobom starszym, samotnym, niesamodzielnym, które nie są w stanie zaspokoić swoich niezbędnych potrzeb. Zakupy dla osób potrzebujących dostarcza sklep „Rabat” Pana Tomasza Myszora, natomiast akcję koordynuje GOPS. W tej sprawie potrzebujący proszeni są o kontakt z pracownikami socjalnymi Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyrach pod numerem telefonu 32 323 02 38.

Zakład Gospodarki Komunalnej

Zakład Gospodarki Komunalnej do odwołania wstrzymał bezpośredni kontakt z klientami/interesantami, w tym wyjścia inkasentów w celu odczytów wodomierzy. Prosi o załatwianie wszelkich spraw, w szczególności podawanie aktualnych wskazań wodomierzy, telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną. Na podstawie przekazanych wskazań będą wystawiane faktury i dostarczane do skrzynek pocztowych. W przypadku nieprzekazania informacji o aktualnym stanie wodomierza do 20 dnia każdego miesiąca, faktury za odprowadzanie ścieków będą wystawiane na podstawie średniego zużycia wody w ostatnich trzech miesiącach.

Płatności

Płatności podatków i opłat za gospodarowanie odpadami prosimy wykonywać elektronicznie przelewem bankowym na wskazany w decyzjach i zawiadomieniach numer. W przypadku braku informacji w tym bądź jakimkolwiek zakresie, prosimy o kontakt telefoniczny z pracownikami: 32 325 68 50 – podatki, 32 325 68 23 – odpady.

GOPS

W sytuacjach wymagających niezbędnej pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej, pracownicy w godzinach urzędowania placówki będą dostępni pod następującymi numerami telefonów:

- dział świadczeń rodzinnych i wychowawczych – tel. 32 2187274
- pracownicy socjalni – tel. 32 3230238
- asystent rodziny – tel. 609 084 933.

Gminna Komisja Rozwiazywania Problemów Alkoholowych wprowadza dyżury telefoniczne od 25 maja

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną, Gminna Komisja Rozwiazywania Problemów Alkoholowych informuje, że w punktach konsultacyjnych od dnia 25 maja prowadzone będą następujące dyżury telefoniczne:

1. Prawnik, pedagog oraz członek Klubu Abstynenta „Powrót” w pierwszy, drugi i czwarty poniedziałek roboczy miesiąca w godz. 15.30-17.30 dyżurować będą pod nr telefonu: 32 218 75 21.
 
2. Psycholog dyżury telefoniczne podejmie w pierwszą i czwartą środę roboczą miesiąca w godz. 16.15-19.15 pod nr telefonu: 6651517558.

Nowe godziny otwarcia wyrskiej placówki Banku Spółdzielczego

Od poniedziałku 18 maja wydłużone zostały godziny otwarcia wyrskiej placówki Banku Spółdzielczego w Tychach przy ul. Głównej 58. Bank będzie działał w poniedziałek, środę oraz piątek w godzinach od 9:00 do 16:00.

10 000 zł na respirator od Gminy Wyry

Gmina Wyry przekaże 10 000 zł na zakup sprzętu ratującego życie dla Szpitala Powiatowego w Mikołowie. Uchwała w tej sprawie została przyjęta podczas sesji Rady Gminy Wyry, 30 kwietnia.

Wierzę, że ten sprzęt wspomoże działania szpitala oraz zapewni większe bezpieczeństwo naszym mieszkańcom – informuje wójt Barbara Prasoł.

W odpowiedzi na prośbę Zarządu spółki Centrum Zdrowia w Mikołowie, środki na zakup respiratora zostały zabezpieczone w budżecie gminy Wyry na 2020 rok. Koszt zakupu tego sprzętu to w sumie 130 000 zł. Rada przyjęła uchwałę, więc do powiatu mikołowskiego na ten cel trafi pomoc finansowa w formie dotacji celowej w wysokości 10 000,00 zł.

Wsparcie dla przedsiębiorców

Wójt Gminy Wyry, 3 kwietnia, podpisała zarządzenie w sprawie wprowadzenia zasad wsparcia dla przedsiębiorców wynajmujących lokale użytkowe lub dzierżawiących nieruchomości stanowiące zasób gminy w związku z ograniczeniami w prowadzeniu przez nich działalności gospodarczej z uwagi na stan epidemii. Zgodnie z zarządzeniem, do 28 kwietnia, wpłynęły cztery wnioski przedsiębiorców dotyczące zastosowania wspomnianej ulgi. Łącznie ulga dotycząca marca to 1 987,85 zł, natomiast kwietnia – 4 104,24 zł. Przypominamy, że wniosek może być złożony w formie papierowej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: urzad@wyry.pl. W razie pytań, prosimy o kontakt pod nr tel. 32 325 68 20 oraz 32 325 68 22.

O wszelkich zmianach informować będziemy Państwa na bieżąco.

Kontakt:

 • Urząd Gminy – tel. 32 325 68 00, e-mail: urzad@wyry.pl

 • Urząd Stanu Cywilnego – tel. 32 325 68 10, e-mail: usc@wyry.pl

 • Ewidencja – tel. 32 325 68 11, e-mail: ewidencja@wyry.pl

 • Referat Podatków i Opłat – tel. 32 325 68 50, e-mail: podatki@wyry.pl

 • Gospodarka odpadami – tel. 32 325 68 23, e-mail: odpady@wyry.pl

 • Edukacja – tel. 32 325 68 33, e-mail: edukacja@wyry.pl

 • Geodezja – tel. 32 325 68 41, email: kierownik.gg@wyry.pl

 • Planowanie przestrzenne – tel. 32 325 68 40, email: planowanie@wyry.pl

 • Gospodarka Komunalna – tel. 32 325 68 20, email: kierownik.gki@wyry.pl

 • Inwestycje – tel. 32 325 68 30, email: kierownik.izp@wyry.pl

 • Promocja i Fundusze – tel. 32 325 68 32, email: fundusze@wyry.pl

 

Szanowni mieszkańcy, apeluję o zachowanie spokoju i zdrowego rozsądku. Na stronie internetowej Urzędu Gminy znajdują się wszystkie najważniejsze informacje związane z profilaktyką oraz zasadami bezpieczeństwa. Zachęcamy do ich śledzenia oraz stosowania się do zaleceń w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa.

Jeśli podejrzewasz u siebie zarażenie koronawirusem, zadzwoń na infolinię Narodowego Funduszu Zdrowia pod numer telefonu: 800-190-590. Został także uruchomiony dodatkowy telefon 517-497-829 całodobowej infolinii Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Tychach na temat koronawirusa SARS-CoV-2.

Wójt Gminy Wyry
Barbara Prasoł

 

powrót

Kontakt z urzędem

Urząd Gminy Wyry
ul. Główna 133
43-175 Wyry
tel.: 32 32 56 800
fax: 32 32 56 809
e-mail: urzad@wyry.pl

Godziny urzędowania

 • Poniedziałek: 7:30 - 17:00

 • Wtorek: 7:30 - 15:30

 • Środa: 7:30 - 15:30

 • Czwartek: 7:30 - 15:30

 • Piątek: 7:30 - 14:00

Godziny otwarcia kasy

 • Poniedziałek: 8:00 - 16:30
  (przerwa od 12.00 - 13.00)

 • Wtorek: 8:00 - 15:00
  (przerwa od 12.00 - 13.00)

 • Środa: 8:00 - 15:00
  (przerwa od 12.00 - 13.00)

 • Czwartek: 8:00 - 15:00
  (przerwa od 12.00 - 13.00)

 • Piątek: 8:00 - 13:00

 

 • Konto bankowe:
  Bank Spółdzielczy Tychy
  Nr rachunku 81 8435 0004 0000 0000 6145 0001