Nieruchomości gruntowe położone w Gostyni przy ul. Motyla - I przetarg

Wójt Gminy Wyry

ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Wyry nr XXXII/305/2017 z dnia 29 czerwca 2017 r.

Pierwszy przetarg odbędzie się 17 grudnia 2020 roku o godzinie 10:00 w Pawilonie Usługowo-Handlowym, woj. śląskie, pow. Mikołów, 43-175 Wyry przy ul. Główna 58.

  1. Nieruchomości gruntowe położone w Gostyni przy ul. Motyla, zapisane w Księdze Wieczystej KA1M/00001179/6 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Mikołowie:

 

Lp.

Numer działki

Powierzchnia (m²)

Rodzaj użytku

Cena wywoławcza netto (zł)

Wadium

1.

4301/81

1054

RIVa (942 m2), dr (112 m2)

100 500,00

10 000,00 zł

2.

4302/81

1054

RIVa

100 500,00

10 000,00 zł

 

  1. Przedmiotowe nieruchomości położone są w Gostyni, przy ul. Motyla w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz terenów rolnych i leśnych. Działki mają kształt regularny zbliżony do prostokątnego przy czym dz. 4302/81 ma wycięty narożnik południowo-wschodni, jest to grunt niezabudowany z infrastrukturą techniczną usytuowaną na niej oraz w sąsiedztwie, o korzystnej szerokości i korzystnym ukształtowaniu (teren płaski, porośnięty trawą). Działki nieogrodzone, oparte o dz. 4299/81, która stanowić będzie drogę wewnętrzną – sięgacz drogowy do ul. Motylej – drogi publicznej, utwardzonej i asfaltowej.
  2. Nieruchomości gruntowe obciążone są licznymi ograniczonymi prawami rzeczowymi i osobistymi związanymi z inną nieruchomością, jak w księdze wieczystej KA1M/00001179/6:

Uprawnienie opisane w paragrafie piątym umowy kupna z dnia 17 kwietnia 1902r. na rzecz Jana Rzepki rolnika z Gostyni z równym stopniem pierwszeństwa z prawem pod nr 4 - tu przeniesiono do łącznej odpowiedzialności z księgi wieczystej KW nr 1178.

Wymowa na rzecz Jana Myszora i jego żony Joanny Myszor 1. V Rzepka z równym stopniem pierwszeństwa z prawem pod nr 3 - tu przeniesiono do łącznej odpowiedzialności z księgi wieczystej KW nr 1178.

Uprawnienie opisane w paragrafie piątym umowy kupna z dnia 17 kwietnia 1902r. na rzecz Jana Rzepki rolnika w Gostyni z równym stopniem pierwszeństwa z prawem pod nr 5 - tu przeniesiono do łącznej odpowiedzialności z KW nr 1180.

Wymowa na rzecz Jana Myszora i jego żony Joanny Myszor 1. V Rzepka z równym stopniem pierwszeństwa z prawem pod nr 4 - tu przeniesiono do łącznej odpowiedzialności z księgi wieczystej KW nr 1180.

Służebność przechodu, przejazdu i przepędu bydła, opisana bliżej w ustępie szóstym umowy działu spadku z dnia 3 kwietnia 1937r. Nr 3 na rzecz każdoczesnych właścicieli nieruchomości KW nr 1178 i 1180.

Prawo dożywotniego bezpłatnego użytkowania połowy nieruchomości na rzecz Teodora Myszora, syna Grzegorza i Jadwigi oraz Agnieszki Myszor, córki Michała i Agnieszki jako solidarnie uprawnionych.

Całość dostępna na: https://ekw.ms.gov.pl/eukw_ogol/menu.do

  1. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miejscowości Gostyń zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Wyry nr XLIV/429/2010 z dnia 29 kwietnia 2010 r.

(Dz. Urz. Woj. Śl. z 2010 r. Nr 131, poz. 2174) działki położone są w strefie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z towarzyszącymi usługami 22MNU. Przeznaczenie dopuszczalne terenu obejmuje zabudowę mieszkaniową wielorodzinną do czterech mieszkań w budynku, zabudowę zagrodową, zabudowę zamieszkania zbiorowego, zabudowę usługową, nieuciążliwe działalności usługowo-wytwórcze, obiekty i budynki gospodarcze, garaże, miejsca postojowe, wewnętrzną obsługę komunikacyjną, sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, za wyjątkiem masztów telefonii komórkowej.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 11 grudnia 2020 roku (decyduje data zaksięgowania na poniżej podanym koncie bankowym), w formie Obligacji Skarbu Państwa lub w formie przelewu bankowego.

Do wylicytowanej ceny zostanie naliczony podatek VAT według stawki 23%, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r. poz. 106 z późniejszymi zmianami).

Wadium należy wpłacić na konto:

Bank Spółdzielczy Tychy Nr 81 8435 0004 0000 0000 6145 0001

Na przelewie należy wyraźnie zaznaczyć numer działki, której wadium dotyczy.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek złotych.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zostanie mu zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Wadium złożone przez osoby, które przetarg przegrały, zwraca się przelewem na konto bankowe uczestnika przetargu - niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia przetargu lub zakończenia z wynikiem negatywnym.

Wadium nie podlega zwrotowi, a organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, jeżeli nabywca nie stawi się bez usprawiedliwienia do spisania umowy notarialnej w wyznaczonym terminie lub nie wpłaci zaoferowanej ceny nieruchomości.

Wójt Gminy może odwołać przetarg z ważnych powodów.

W przetargu mogą wziąć udział osoby, które wpłacą wadium w wyznaczonym terminie oraz przedłożą komisji przetargowej w dniu przetargu:

- dowód tożsamości, a w przypadku podmiotów gospodarczych – aktualny odpis z właściwego dla danego podmiotu rejestru (oryginał lub poświadczoną za jego zgodność kopię),

- oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem prawnym i technicznym nieruchomości,

- pełnomocnicy osób fizycznych oraz osoby fizyczne umocowane do działania w imieniu osób prawnych winne przedstawić pełnomocnictwo, o ile ich uprawnienia do działania w imieniu osób prawnych nie wynikają z innych dokumentów.

Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 2278).

W przypadku osób pozostających w związku małżeńskim posiadających ustawową wspólność małżeńską do udziału w przetargu wymagana jest obecność obojga małżonków.

W dniu przetargu należy złożyć oświadczenie o zapoznaniu się w terenie ze stanem zagospodarowania nieruchomości, jej położeniem, warunkami przetargu oraz ich akceptacją.

Więcej informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy Wyry w Referacie Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami. tel. 32 325-68-41 i 32 325-68-43, e-mail grunty@wyry.pl.

Ogłoszenie o przetargu zostało zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy Wyry (www.wyry.pl), w biuletynie informacji publicznej (www.bip.pl) oraz na tablicach ogłoszeń tutejszego urzędu.

W związku z wystąpieniem stanu epidemii, w trosce o mieszkańców oraz o pracowników urzędu informujemy, iż przetarg odbędzie się w reżimie sanitarnym.

Po wpłacie wadium uprasza się o kontakt telefoniczny z tutejszym Referatem Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami tel. 32 325-68-41 i 32 325-68-43 celem ustalenia ilości osób, które będą uczestniczyć w przetargu.

Przypominamy, że wszystkich mieszkańców i klientów przychodzących do urzędu obowiązuje zasłonięcie ust i nosa. Obowiązkowa jest też dezynfekcja rąk. Pojemniki z płynem odkażającym umieszczone są przy wejściach do Urzędu.

 

 

[WÓJT GMINY WYRY]

 

Poniżej znajdują się pliki z mapami, ogłoszeniem w wersji PDF

Mapy z zaznaczonymi działkami

Ogłoszenie o przetargu

Ogłoszenie wraz z mapami