Podatki lokalne

Referat Podatków i Opłat przypomina, czyli PODATKI 2020

 

1.gifTermin płatności rat podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego (powyżej kwoty 100 zł) przypada na 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada.
 
Wysokość zobowiązania nie przekraczająca kwoty 100 zł, płatna jest jednorazowo w terminie pierwszej raty.
 
Zobowiązanie podatkowe nie powstaje do wysokości kosztów doręczenia przesyłki, czyli do kwoty ~9,00 zł. Nie jest wtedy wystawiana przez organ podatkowy decyzja (nakaz płatniczy).
 
Termin składania deklaracji przez osoby prawne na podatek rolny i leśny upływa w dniu 15 stycznia br., a na podatek od nieruchomości w dniu 31 stycznia br.
 
Termin składania deklaracji na podatek od  środków transportowych upływa w dniu 15 lutego br.
 
Termin płatności rat podatku od środków transportowych przypada na 15 lutego i 15 września br.
 
Wzory formularzy informacji podatkowych oraz deklaracji na podatek od środków transportowych, podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny zamieszczone są na stronie http://bip.wyry.pl.
 
Stawki podatku od środków transportowych  jaki i podatku od nieruchomości uchwalone przez Radę Gminy Wyry obowiązujące na 2020 rok zamieszczone są na stronie http://www.prawomiejscowe.pl.

Ponadto, informuje się, że w przypadku współwłasności w nieruchomości podatnicy ponoszą solidarną odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe z chwilą doręczenia decyzji (nakazu płatniczego).

W przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie obowiązku podatkowego lub jego zmiany (np. zmiana sposobu wykorzystania nieruchomości – rozpoczęcie lub likwidacja działalności gospodarczej, zakup lub sprzedaż nieruchomości, rozpoczęcie  użytkowania budynków mieszkalnych i pozostałych, zakup lub sprzedaż pojazdu), zawiadomienia należy  dokonać w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmian poprzez złożenie informacji  podatkowej, a w przypadku środków transportowych deklaracji.           

Zapłaty  podatku można dokonać w kasie Urzędu Gminy Wyry gotówką bądź kartą płatniczą w poniedziałek od godz. 8:00 do 16:30 (przerwa od 12:00 do 13:00), wtorek-czwartek od  godz. 8:00 do 15:00 (przerwa od 12:00 do 13:00), piątek  od godz. 8:00 do 13:00 (bez przerwy), na rachunek bankowy Gminy podany w decyzjach podatkowych (nakazach płatniczych) lub u inkasenta, który dokonuje poboru podatków w Domu Kultury w Gostyni.

 2.jpgJednocześnie tut. Urząd informuje, iż decyzje wymiarowe będą roznoszone na terenie gminy Wyry przez pracowników Urzędu za zwrotnym potwierdzeniem odbioru od lutego br.

3.jpgW związku z powyższym zwracamy się z prośbą do mieszkańców (podatników) o umożliwienie dostarczenia korespondencji (zamykanie psów, umieszczenie dzwonków w widocznym miejscu itp.)

Właściciele nieruchomości zabudowanych lub inne podmioty, które takimi nieruchomościami władają, mają obowiązek umieszczenia w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku tabliczki z numerem porządkowym. Obowiązek oznaczenia budynku numerem porządkowym wynika z art. 47b ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz. U. z 2019 poz. 725 ze zm.). Niedopełnienie obowiązku wynikającego z powyższego przepisu skutkuje popełnieniem wykroczenia określonego w art. 64 Kodeksu Wykroczeń (Dz. U. z 2019 poz. 821 ze zm.).