Podatki lokalne


PODATKI 2017

Referat Finansów i Budżetu przypomina, że:

  • termin płatności rat podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego (powyżej kwoty 100 zł) przypada na 15 marzec, 15 maj, 15 wrzesień i 15 listopad br.;
  • wysokość zobowiązania nie przekraczająca kwoty 100 zł, płatna jest jednorazowo w terminie pierwszej raty;
  • zobowiązanie podatkowe nie powstaje do wysokości kosztów doręczenia przesyłki, czyli do kwoty 6,20 zł nie jest wystawiana przez organ podatkowy decyzja (nakaz płatniczy);
  • termin płatności rat podatku od środków transportowych przypada na 15 lutego i 15 września br.;
  • termin składania deklaracji na podatek od  środków transportowych upływa w dniu 15.02.2017r.
  • wzory formularzy deklaracji na podatek od środków transportowych, informacji podatkowych zamieszczone są na stronie http://bip.ugwyry.rekord.pl
  • stawki podatku od środków transportowych  jaki i od nieruchomości uchwalone przez Radę Gminy Wyry obowiązujące na 2017 rok zamieszczone są na http://www.prawomiejscowe.pl

Ponadto, informuje się, że w przypadku współwłasności w nieruchomości podatnicy ponoszą solidarną odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe z chwilą doręczenia decyzji (nakazu płatniczego).

 W przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie obowiązku podatkowego lub jego zmiany (np. zmiana sposobu wykorzystania nieruchomości – rozpoczęcie lub likwidacja działalności gospodarczej, zakup lub sprzedaż nieruchomości, rozpoczęcie  użytkowania budynków mieszkalnych i pozostałych, zakup lub sprzedaż pojazdu), zawiadomienia należy  dokonać w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmian poprzez złożenie informacji  podatkowej INRL-1, a w przypadku środków transportowych deklaracji.           

Zapłaty  podatku można dokonać w kasie Urzędu Gminy Wyry w poniedziałek od godz. 8:00 do 16:30 (przerwa od 12:00 do 13:00), wtorek-czwartek od  godz. 8:00 do 15:00 (przerwa od 12:00 do 13:00), piątek  od godz. 8:00 do 13:00 (bez przerwy), na rachunek bankowy Gminy podany w decyzjach podatkowych (nakazach płatniczych) lub u inkasenta, który dokonuje poboru podatków w Domu Kultury w Gostyni.

1a.jpgJednocześnie tut. Urząd informuje, iż decyzje wymiarowe będą roznoszone na terenie gminy Wyry przez pracowników Urzędu za zwrotnym potwierdzeniem odbioru w drugiej połowie lutego br.

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą do mieszkańców (podatników) o umożliwienie dostarczenia korespondencji (zamykanie psów, umieszczenie dzwonków w widocznym miejscu itp.)