Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w Gostyni w latach 2009-2010

PROWUE


Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w miejscowości Gostyń poza Aglomeracją ( ul. Tyska, Tęczowa i Kopaniny)

Okres realizacji: 2009 – 2010           

Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013; Działanie „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”

Wartość projektu: 1 961 867,19 zł

Finansowanie:

 • 734 066,86 zł – środki Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013  
 • 1 227 800,33 zł – środki pochodzące z budżetu Gminy Wyry

Opis projektu:

Przedsięwzięcie zakładało osiągnięcie następującego celu: wzmocnienie spójności gospodarczej i społecznej na terenie realizacji inwestycji poprzez poprawę stanu środowiska naturalnego na terenie Gminy Wyry.

Zrealizowany w latach 2009 - 2010 projekt budowy kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w miejscowości Gostyń składał się z dwóch etapów:

Zadanie „A” - Budowa kanalizacji wzdłuż ul. Tyskiej i Kopaniny (rurociągi boczne)   

Roboty rozpoczęto  24.02.2010 r , a zakończono  30.08.2010 r .
W ramach zadania  wykonano:

 • kanalizację ciśnieniową z rur PEHD łącznej dł. L = 4825,45 m  w tym:
  • Ø  90 x 8,2  -  3214,16 m, w tym 586 m przewiertem sterowanym
  • Ø  50 x 4,6  -  1611,29 m 
 • studnie węzłowe  SW betonowe  Ø  1500  –   7 szt.
 • pompowe przydomowe pompownie ścieków  –   58 kpl.

Zadanie „B” - Budowa kanalizacji w Gostyni wzdłuż ul. Tęczowej

Roboty rozpoczęto 07.09.2009 r., a zakończono 15.12.2009 r.
W ramach zadania wykonano:

 • kanalizację ciśnieniową z rur PEHD, łącznej dł. L = 2224,78 m,  w tym:
  • Ø 200 x18,2 -  1171,47 m, w tym 196 m przewiertem sterowanym
  • Ø  90 x 8,2    -   726,08 m
  • Ø  50 x 4,6    -   327,23 m 
 • kanalizację grawitacyjną z rur PCV Ø  300 -  15,1 m
 • studnię rozprężną  – 1 szt.
 • studnie węzłowe  SW betonowe  Ø  2000 – 4 szt.
 • pompowe przydomowe pompownie ścieków  – 17 kpl.