Ulgi podatkowe


W rozdziale 7a „Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych” ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r. poz. 201 ze zm.) zostały uregulowane formy udzielania przez organ podatkowy ulg w spłacie zobowiązań podatkowych. Wójt, jako organ podatkowy, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym, może na wniosek podatnika, udzielać ulg w spłacie zobowiązań podatkowych tj. może odroczyć lub rozłożyć na raty zapłatę podatku lub zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę albo umorzyć w całości lub w części zaległości podatkowe, opłatę prolongacyjną lub odsetki za zwłokę (art. 67 a cytowanej wyżej ustawy). Zasadniczymi przesłankami udzielania tych ulg są „ważny interes podatnika” lub „interes publiczny”. Decyzja organu podatkowego o udzieleniu ulgi w oparciu o ww. przepisy ma charakter uznaniowy i jest uzależniona od istnienia wskazanych w tych przepisach przesłanek. Po otrzymaniu wniosku, organ podatkowy prowadzi postępowanie wyjaśniające zmierzające do ustalenia, czy spełnione są przesłanki udzielenia wskazanego przez podatnika wsparcia w tym celu gromadzi materiał dowodowy. Po zebraniu wszystkich niezbędnych, dla rzetelnego rozpatrzenia prośby podatnika, dokumentów w sprawie, Wójt jako organ podatkowy wydaje decyzję. Udzielenie wsparcia podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą stanowi, co do zasady, pomoc publiczną.                                   


DOKUMENTY WYMAGANE DO WNIOSKU O UDZIELENIE ULG W SPŁACIE ZOBOWIĄZAŃ PODATKOWYCH PRZEWIDZIANYCH W PRZEPISACH USTAWY Z DNIA 29 SIERPNIA 1997 r. ORDYNACJA PODATKOWA:

  • wniosek o udzielenie ulgi podatkowej wraz z pisemnym uzasadnieniem wniesionej prośby, dokumentami potwierdzającymi okoliczności wskazane we wniosku oraz odzwierciedlającymi sytuację materialno-finansową wnioskodawcy,  informacja o stanie majątkowym (formularz do pobrania).
  • Ponadto, w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz osób prawnych:

-        wskazanie charakteru pomocy, o której udzielenie podatnik się ubiega w świetle obowiązujących przepisów ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej oraz ustawy Ordynacja podatkowa (pomoc niestanowiąca pomocy publicznej, pomoc de minimis lub pomoc publiczna ze wskazaniem konkretnego przeznaczenia),

-        przedłożenie zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie podatnik otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie lub przedłożenie oświadczenia o nieotrzymaniu pomocy de minimis w tym okresie (w przypadku ubiegania się o pomoc de minimis),

-        przedstawienie organowi podatkowemu „Informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis”, dot. w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311) (w przypadku ubiegania się o pomoc de minimis) lub zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 121, poz. 810) (w przypadku ubiegania się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie),

  • przedstawienie organowi podatkowemu „Informacji dot. wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej” oraz informacji o otrzymanej pomocy publicznej albo oświadczenia o nieotrzymaniu pomocy, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 53, poz. 312) (w przypadku ubiegania się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie),
  • przedstawienie organowi podatkowemu informacji dot. sytuacji ekonomicznej wnioskodawcy, w tym sprawozdania finansowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych, deklaracje podatkowe składane do urzędu skarbowego, bilans, dane o przychodach, kosztach i wyniku finansowym, zobowiązaniach wobec ZUS i Urzędu Skarbowego.

W przypadku braku kompletu dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.

Terminy składania wniosku o:
- umorzenie w całości lub części zaległości podatkowej, odsetek za zwłokę lub opłaty prolongacyjnej - po upływie terminu płatności podatku,
- odroczenie terminu płatności podatku lub rozłożenie podatku na raty - przed terminem płatności podatku,
- odroczenie lub rozłożenie na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za  zwłokę - po upływie terminu płatności podatku

 

 

Informujemy, że od 1 stycznia 2016 r. obowiązują nowe zasady i formularze, na których można udzielić pełnomocnictwa w sprawach podatkowych i tak:

  • pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowej (druk UPL-1P),
  • pełnomocnictwa szczególne (druk PPS-1),
  • pełnomocnictwa do doręczeń (druk PPD-1)

- składane są na formularzach określonych przez Ministra Finansów.

Ponadto 1 lipca 2016 r. weszły w życie przepisy umożliwiające udzielenie pełnomocnictwa ogólnego, które upoważnia do działania we wszystkich sprawach podatkowych oraz w innych sprawach należących do właściwości organów podatkowych lub organów kontroli skarbowej. Pełnomocnictwo ogólne Mocodawca zgłasza do Centralnego Rejestru Pełnomocnictw Ogólnych.