Ulgi podatkowe

W rozdziale 7a „Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych” ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020  r. poz. 1325 ze zm.) zostały uregulowane formy udzielania przez organ podatkowy ulg w spłacie zobowiązań podatkowych. Wójt, jako organ podatkowy, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym, może na wniosek podatnika, udzielać ulg w spłacie zobowiązań podatkowych tj. może odroczyć lub rozłożyć na raty zapłatę podatku lub zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę albo umorzyć w całości lub w części zaległości podatkowe, opłatę prolongacyjną lub odsetki za zwłokę (art. 67 a cytowanej wyżej ustawy). Zasadniczymi przesłankami udzielania tych ulg są „ważny interes podatnika” lub „interes publiczny”. Decyzja organu podatkowego o udzieleniu ulgi w oparciu o ww. przepisy ma charakter uznaniowy i jest uzależniona od istnienia wskazanych w tych przepisach przesłanek. Po otrzymaniu wniosku, organ podatkowy prowadzi postępowanie wyjaśniające zmierzające do ustalenia, czy spełnione są przesłanki udzielenia wskazanego przez podatnika wsparcia w tym celu gromadzi materiał dowodowy. Po zebraniu wszystkich niezbędnych, dla rzetelnego rozpatrzenia prośby podatnika, dokumentów w sprawie, Wójt jako organ podatkowy wydaje decyzję. Udzielenie wsparcia podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą stanowi, co do zasady, pomoc publiczną.                                    

DOKUMENTY WYMAGANE DO WNIOSKU O UDZIELENIE ULG W SPŁACIE ZOBOWIĄZAŃ PODATKOWYCH PRZEWIDZIANYCH W PRZEPISACH USTAWY Z DNIA 29 SIERPNIA 1997 r. ORDYNACJA PODATKOWA:

 • wniosek o udzielenie ulgi podatkowej wraz z pisemnym uzasadnieniem wniesionej prośby, dokumentami potwierdzającymi okoliczności wskazane we wniosku oraz odzwierciedlającymi sytuację materialno-finansową wnioskodawcy,  informacja o stanie majątkowym (formularz do pobrania).
 • Ponadto, w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą:
  • Kserokopie dokumentów przedstawiających sytuację finansową firmy z ostatniego roku, np. deklaracje podatkowe, zaświadczenia z Urzędu Skarbowego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (oryginały do wglądu).
  • Kserokopie dokumentów przestawiających sytuację finansową firmy za ostatnie 3 miesiące, np. księgi przychodów i rozchodów (oryginały do wglądu).
  • Wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie
  • Informacje niezbędne do udzielenia pomocy de minimis, których zakres określony jest w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz.U. Nr 53 poz. 311 z późn. zm.).
 • Wymagane dokumenty poza wnioskiem dla osób prawnych to:
  • kserokopie dokumentów przedstawiających sytuację finansową z ostatniego roku, np. deklaracje podatkowe, sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe (oryginały do wglądu).
  • kserokopię dokumentów przedstawiających sytuację finansową firmy za ostatnie 3 miesiące (oryginały do wglądu).
  • oświadczenie o niezaleganiu/zaleganiu z płatnościami na rzecz Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, sporządzone według stanu na dzień złożenia wniosku (oryginał).
  • inne dokumenty potwierdzające argumenty zawarte we wniosku lub mogące mieć wpływ na rozstrzygnięcie w sprawie.
  • wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.
  • informacje niezbędne do udzielenia pomocy de minimis, których zakres określony jest w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz.U. Nr 53 poz. 311 z późn. zm.)

W przypadku braku kompletu dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.

Terminy składania wniosku o:
- umorzenie w całości lub części zaległości podatkowej, odsetek za zwłokę lub opłaty prolongacyjnej - po upływie terminu płatności podatku,
- odroczenie terminu płatności podatku lub rozłożenie podatku na raty - przed terminem płatności podatku,
- odroczenie lub rozłożenie na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za  zwłokę - po upływie terminu płatności podatku

Informujemy, że od 1 stycznia 2016 r. obowiązują nowe zasady i formularze, na których można udzielić pełnomocnictwa w sprawach podatkowych i tak:

 • pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowej (druk UPL-1P),
 • pełnomocnictwa szczególne (druk PPS-1),
 • pełnomocnictwa do doręczeń (druk PPD-1)

- składane są na formularzach określonych przez Ministra Finansów.

Ponadto 1 lipca 2016 r. weszły w życie przepisy umożliwiające udzielenie pełnomocnictwa ogólnego, które upoważnia do działania we wszystkich sprawach podatkowych oraz w innych sprawach należących do właściwości organów podatkowych lub organów kontroli skarbowej. Pełnomocnictwo ogólne Mocodawca zgłasza do Centralnego Rejestru Pełnomocnictw Ogólnych.