Kryteria rekrutacji


Kryteria rekrutacji do gminnych przedszkoli

 

Na podstawie art. 154 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r., poz. 1148 z późn. zm.) oraz uchwały XXXVII/358/2017 Rady Gminy Wyry z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli na terenie Gminy Wyry, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania kryteriów oraz przyznania liczby punktów dla poszczególnych kryteriów oraz uchwały XIV/141/2020 Rady Gminy Wyry z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały XXXVII/358/2017 Rady Gminy Wyry z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli na terenie Gminy Wyry, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania kryteriów oraz przyznania liczby punktów dla poszczególnych kryteriów,

podaje się do publicznej wiadomości

kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym, dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria oraz terminy składania dokumentów do przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wyry na rok szkolny 2020/2021

I. Kryteria obowiązujące na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz punkty możliwe do uzyskania za poszczególne kryteria:

1) dziecko, którego oboje rodzice (opiekunowie prawni) albo rodzic samotnie wychowujący dziecko studiują lub uczą się w trybie dziennym albo pracują lub prowadzą gospodarstwo rolne lub prowadzą działalność gospodarczą – 100 punktów;

2) dziecko, którego oboje rodzice (opiekunowie prawni) albo rodzic samotnie wychowujący dziecko rozliczają podatek dochodowy jako mieszkaniec Gminy Wyry – 90 punktów;

3) dziecko, którego rodzeństwo kontynuuje edukację przedszkolną w przedszkolu, do którego został złożony wniosek o przyjęcie – 80 punktów;

4) dziecko, które posiada opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej – 50 punktów;

5) dochód w rodzinie dziecka na jednego członka gospodarstwa domowego wynosi odpowiedni procent kwoty dochodu, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych:

Kwota dochodu:

Ilość punktów:

do lub 100% kwoty

26 punktów

więcej niż 100% a mniej lub 120% kwoty

24 punkty

więcej niż 120% a mniej lub 140% kwoty

22 punktów

więcej niż 140% a mniej lub 160% kwoty

20 punktów

więcej niż 160% a mniej lub 180% kwoty

18 punktów

więcej niż 180% a mniej lub 200% kwoty

16 punktów

więcej niż 200% a mniej lub 210% kwoty

14 punktów

więcej niż 210% a mniej lub 220% kwoty

12 punktów

więcej niż 220% a mniej lub 230% kwoty

10 punktów

więcej niż 230% a mniej lub 240 % kwoty

8 punktów

więcej niż 240 % a mniej lub 250% kwoty

6 punktów

więcej niż 250% a mniej lub 260% kwoty

4 punkty

więcej niż 260% a mniej lub 270% kwoty

2 punkty

więcej niż 270% kwoty

0 punktów

II. Dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełniania kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym:

1) dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia kryteriów określonych w pkt 1, pkt 3 oraz pkt 5 są oświadczenia rodziców (opiekunów prawnych) lub rodzica samotnie wychowującego dziecko we wniosku o przyjęcie kandydata do przedszkola,

2) dokumentem niezbędnym do potwierdzenia kryterium określonego w pkt 2 jest kserokopia pierwszej strony druku zeznania podatkowego lub wydruk urzędowego poświadczenia odbioru wygenerowanego przez elektroniczną skrzynkę podawczą systemu informatycznego administracji podatkowej (UPO) lub zaświadczenie urzędu skarbowego poświadczające złożenie zeznania podatkowego, za rok podatkowy poprzedzający rok, w którym przeprowadzane jest postępowanie rekrutacyjne (zeznanie podatkowe za 2019 rok),

3) dokumentem niezbędnym do potwierdzenia kryterium określonego w pkt 4 jest poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodziców (opiekunów prawnych) lub rodzica samotnie wychowującego dziecko kopia opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej.

III. Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego:

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1.

Składanie wniosku wraz z załącznikami

2 - 13 marca 2020 r.

1 - 5 czerwca 2020 r.

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola, dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez komisję rekrutacyjną czynności, o których mowa w art. 157 ustawy

16 - 27 marca 2020 r.

8 - 10 czerwca 2020 r.

 

3.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

1 kwietnia 2020 r.

12 czerwca 2020 r.

4.

Potwierdzenie woli uczęszczania kandydata do przedszkola.

1 - 3 kwietnia 2020 r.

12 - 17 czerwca 2020 r.

5.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

7 kwietnia 2020 r.

19 czerwca 2020 r.

6.

Procedura odwoławcza

7 kwietnia - 5 maja 2020 r.

19 czerwca – 20 lipca 2020 r.