Kryteria rekrutacji

Kryteria rekrutacji do gminnych przedszkoli

Na podstawie art. 154 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r., poz. 1082 z późn. zm.) oraz uchwały XXXVII/358/2017 Rady Gminy Wyry z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli na terenie Gminy Wyry, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania kryteriów oraz przyznania liczby punktów dla poszczególnych kryteriów (Dz. Urz. Woj. Śląskiego 2018 r., poz. 139 z późn. zm.),

podaje się do publicznej wiadomości

kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym, dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria oraz terminy składania dokumentów do przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wyry na rok szkolny 2022/2023.

I. Kryteria obowiązujące na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz punkty możliwe do uzyskania za poszczególne kryteria:

1) dziecko, którego oboje rodzice (opiekunowie prawni) albo rodzic samotnie wychowujący dziecko studiują lub uczą się w trybie dziennym albo pracują lub prowadzą gospodarstwo rolne lub prowadzą działalność gospodarczą– 100 punktów;

2) dziecko, którego oboje rodzice (opiekunowie prawni) albo rodzic samotnie wychowujący dziecko rozliczają podatek dochodowy jako mieszkaniec Gminy Wyry – 90 punktów;

3) dziecko, którego rodzeństwo kontynuuje edukację przedszkolną w przedszkolu, do którego został złożony wniosek o przyjęcie – 80 punktów;

4) dziecko, które posiada opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej – 50 punktów;

5) dochód w rodzinie dziecka na jednego członka gospodarstwa domowego wynosi odpowiedni procent kwoty dochodu, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych:

Kwota dochodu:

Ilość punktów:

do lub 100% kwoty

26 punktów

więcej niż 100% a mniej lub 120% kwoty

24 punkty

więcej niż 120% a mniej lub 140% kwoty

22 punktów

więcej niż 140% a mniej lub 160% kwoty

20 punktów

więcej niż 160% a mniej lub 180% kwoty

18 punktów

więcej niż 180% a mniej lub 200% kwoty

16 punktów

więcej niż 200% a mniej lub 210% kwoty

14 punktów

więcej niż 210% a mniej lub 220% kwoty

12 punktów

więcej niż 220% a mniej lub 230% kwoty

10 punktów

więcej niż 230% a mniej lub 240 % kwoty

8 punktów

więcej niż 240 % a mniej lub 250% kwoty

6 punktów

więcej niż 250% a mniej lub 260% kwoty

4 punkty

więcej niż 260% a mniej lub 270% kwoty

2 punkty

więcej niż 270% kwoty

0 punktów

II. Dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełniania kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym:

  1. dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia kryteriów określonych w pkt 1, pkt 3 oraz pkt 5
    są oświadczenia rodziców (opiekunów prawnych) lub rodzica samotnie wychowującego dziecko we wniosku o przyjęcie kandydata do przedszkola,
  2. dokumentem niezbędnym do potwierdzenia kryterium określonego w pkt 2 jest kserokopia pierwszej strony druku zeznania podatkowego lub zaświadczenie urzędu skarbowego poświadczające złożenie zeznania podatkowego, za rok podatkowy poprzedzający rok, w którym przeprowadzane jest postępowanie rekrutacyjne (zeznanie podatkowe za 2021 rok)
  3. dokumentem niezbędnym do potwierdzenia kryterium określonego w pkt 4 jest poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodziców (opiekunów prawnych) lub rodzica samotnie wychowującego dziecko kopia opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej.

III. Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego:

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1.

Składanie wniosku wraz z załącznikami

28.02. – 11.03.2022 r.

6.06. – 10.06.2022 r.

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola, dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez komisję rekrutacyjną czynności, o których mowa w art. 157 ustawy

14.03. – 25.03.2022 r.

13.06. – 17.06.2022 r.

 

3.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

29.03.2022 r.

21.06.2022 r.

4.

Potwierdzenie woli uczęszczania kandydata do przedszkola.

29.03. – 31.03.2022 r.

21.06. – 23.06.2022 r.

5.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

7.04.2022 r.

23.06.2022 r.

6.

Procedura odwoławcza

7.04. – 6.05.2022 r.

23.06. – 22.07.2022 r.

 

Kryteria rekrutacji do gminnych szkół

Na podstawie art. 154 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r., poz. 1082 z późn. zm.) oraz uchwały XXVI/256/2017 Rady Gminy Wyry z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wyry dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów oraz uchwały XXVII/268/2017 Rady Gminy Wyry z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały XXVI/256/2017 Rady Gminy Wyry z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wyry dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów,

podaje się do publicznej wiadomości

kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym, dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria oraz terminy składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest  Gmina Wyry na rok szkolny 2022/2023.

I. Kryteria obowiązujące w postępowaniu rekrutacyjnym oraz punkty możliwe do uzyskania
za poszczególne kryteria dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów:

 

Lp.

 

Kryterium

 

Punkty

 

Dokumenty niezbędne do potwierdzenia

kryterium

 

1.

Wykonywanie pracy rodziców lub opiekunów prawnych znajduje się w obwodzie szkoły

4

Oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów

2.

Wcześniejsze realizowanie przez dziecko obowiązku wychowania przedszkolnego w przedszkolu prowadzonym przez Gminę Wyry i znajdującym się w obwodzie szkoły

2

Informacja dyrektora przedszkola

 

3.

Spełnianie przez rodzeństwo kandydata obowiązku szkolnego w tej samej placówce

2

Informacja w dokumentacji szkoły

4.

Odległość od miejsca zamieszkania dziecka do szkoły, w której składany jest wniosek jest mniejsza niż odległość do szkoły obwodowej

1

Oświadczenie rodziców/prawnych

II. Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego:

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w

postępowaniu

uzupełniającym

1.

Zgłoszenie (rocznik 2015) lub złożenie wniosku (rocznik 2016) o przyjęcie do I klasy szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej

28.02. – 11.03.2022 r.

-------------

2.

Złożenie wniosku na wolne miejsca o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

14.03. – 25.03.2022 r.

6.06. – 10.06.2022 r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

do 29.04.2022 r.

do godz. 15:00

do 20.06.2022 r.

do godz. 15:00

4.

Pisemne potwierdzenie przez rodziców kandydata woli przyjęcia dziecka do klasy I

29.04. – 20.05.2022 r. do godz. 15:00

21.06 – 25.06.2022 r.

 

5.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

27.05.2022 r.

do godz. 15:00

2.07.2022 r.

do godz. 15:00