Budowa budynku zaplecza sportowego na terenie Obiektu Sportowo-Rekreacyjnego im. Braci Góralczyków w Wyrach

Okres realizacji: 2016-2017
Wartość projektu: 861.000,00

Opis projektu:

Zakres robót obejmował:

 • rozbiórkę istniejącego budynku szatni (budynek parterowy, o wym. 20,0m x 5,0m x 3,5m, murowany, dach płaski kryty papą),
 • budowę nowego budynku zaplecza (budynek parterowy, niepodpiwniczony, murowany, o wym. 22,75m x 12,25m x 6,41m, dach dwuspadowy),
 • wykonanie wewnętrznych instalacji: elektrycznej, wod.-kan., c.o., gazowej, wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej, wraz z montażem osprzętu i armatury,
 • przebudowę przyłącza energetycznego (przeniesienie zasilania na nową ścianę budynku),
 • wykonanie przyłącza gazu (od skrzynki gazowej w ogrodzeniu do budynku),
 • wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej wraz z odcinkiem sieci oraz przepompownią ścieków,
 • wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej (odprowadzenie wód opadowych z dachu budynku zaplecza oraz z powierzchni terenu – wpusty uliczne),
 • wyposażenie obiektu w podstawowe urządzenia i sprzęt, w tym: kocioł c.o. gazowy z zamkniętą komorą spalania, pojemnościowy podgrzewacz wody (zbiornik stojący V=500l), wentylatory i nagrzewnice, urządzenia sanitarne, osprzęt elektryczny,
 • zagospodarowanie terenu wokół budynku: chodnik oraz utwardzenie terenu pod planowane trybuny, ciąg pieszo-jezdny od bramy wjazdowej do budynku; nawierzchnia z kostki betonowej,
 • dostawę i montaż kontenera biurowego (szt.1) dla sędziów na okres budowy wraz z przyłączem do instalacji elektrycznej,
 • dostawę i montaż garażu blaszanego o wym. 3,00 x 5,00m (szt.1) wraz z utwardzeniem podłoża,
 • remont schodów betonowych terenowych (na skarpie),
 • opracowanie i dostarczenie świadectwa energetycznego budynku,
 • opracowanie instrukcji p.poż. oraz wyposażenie i oznakowanie obiektu w niezbędny sprzęt p.poż. zgodnie z instrukcją p.poż.,
 • obsługę geodezyjną (przez uprawnione służby geodezyjne) obejmującą wytyczenie oraz bieżącą inwentaryzację powykonawczą z wkartowaniem na mapy zasobów geodezyjnych,
 • wykonanie wszelkich pozostałych prac (w tym budowlano-montażowych, porządkowych) niezbędnych do uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, wynikających z przekazanej dokumentacji projektowej bądź obowiązujących przepisów,