Stawki

Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami obowiązujące od dnia 1 lipca 2023 r.:

Budynki mieszkalne jednorodzinne:

  1. od 1 do 5 osób włącznie zamieszkujących daną nieruchomość w wysokości 35 zł za każdą zamieszkującą daną nieruchomość osobę za miesiąc,
  2. powyżej 5 osób zamieszkujących daną nieruchomość opłata stanowi sumę kwoty 175 zł oraz 13 zł za każdą kolejną osobę zamieszkującą daną nieruchomość za miesiąc,
  3. w dalszym ciągu obowiązuje częściowe zwolnienie z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym – w wysokości 4 zł/miesiąc

Budynki mieszkalne wielolokalowe:

  1. stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi wielolokalowymi wynosi 35 zł za osobę za miesiąc.