Wynajem lokali

21.11.2023 r.

Wójt Gminy Wyry

podaje do publicznej wiadomości

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

stanowiących własność Gminy Wyry, przeznaczonych do oddania w najem.

Wójt Gminy Wyry na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.), podaje do publicznej wiadomości wykaz lokali użytkowych  przeznaczonych do oddania w najem:

 Adres nieruchomości

43-176 Gostyń ul. Pszczyńska 372

 1. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości

Lokal użytkowy znajduje się w budynku posadowionym na nieruchomości obejmującej działkę nr 1688/66, obręb Gostyń, dla której Sąd Rejonowy w Mikołowie, Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą Nr KA1M/00090564/2.

2. Stan własności

Budynek jest własnością Gminy Wyry.

3. Opis nieruchomości

Budynek położony jest w Gostyni przy ul. Pszczyńskiej 372. Do oddania w najem zostaje przeznaczony lokal użytkowy w w/w budynku o łącznej powierzchni 115,71 m2  położony w przyziemiu budynku.

4. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Nieruchomość położona jest na terenie, obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, oznaczonych symbolami. Oznaczenie 1UMI na którym ustala się: tereny zabudowy usługowo mieszkaniowej o randze centra lokalnego.

UCHWAŁA NR XXXV/306/2021 Rady Gminy Wyry z dnia 18 listopada 2021 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Gostyń w  gminie Wyry

5. Termin zagospodarowania nieruchomości

Lokal użytkowy przeznaczony do oddania w najem na czas nieokreślony.

6. Cena nieruchomości

Nie dotyczy

7. Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego

Nie dotyczy

8. Wysokość opłat z tytułu użytkowania , najmu lub dzierżawy

1. Czynsz – stawka czynszu podlega odrębnym ustaleniom,

2. opłata za odpady komunalne – najemca pokrywa we własnym zakresie na podstawie deklaracji złożonej do Wójta Gminy Wyry zgodnie z obowiązującą Uchwałą Rady Gminy Wyry,

3.opłata za wodę i kanalizację (na podstawie podlicznika wody),

4. opłata za energię elektryczną (najemca zawiera indywidualną umowę z dostawcą mediów),

5.opłata za gaz i centralne ogrzewanie gazowe (najemca zostanie obciążony kosztami proporcjonalnie (procentowo) do zajmowanej powierzchni użytkowej wynajmowanego lokalu w stosunku do powierzchni całego budynku,

6.ubezpieczenie przedmiotu najmu (najemca zobowiązany jest do ubezpieczenia przedmiotu najmu od odpowiedzialności cywilnej prowadzonej działalności. Ubezpieczenie to winno obejmować klauzulę „wynajmowanie lokalu”),

7.podatek od nieruchomości - zgodnie z obowiązującą Uchwałą Rady Gminy Wyry

9. Terminy wnoszenia opłat

Miesięcznie z góry w terminie do 20-go każdego miesiąca

10. Zasady aktualizacji opłat

Stawka czynszu ulega corocznej waloryzacji wg średniorocznego wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych  ogłaszanego corocznie przez Prezesa GUS, pozostałe opłaty (odpady komunalne, kanalizacja), podatek od nieruchomości ulegają zmianie w oparciu o Uchwały Rady Gminy Wyry

11. Informacja o przeznaczeniu do zbycia lub oddania w użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie

Lokal przeznaczony jest do wynajęcia na działalność handlowo-usługową

12. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34, ust. 1 pkt 1 i pkt 2.

Nie dotyczy

Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni


 

08.11.2023 r.

Wójt Gminy Wyry

podaje do publicznej wiadomości

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

stanowiących własność Gminy Wyry, przeznaczonych do oddania w najem.

Wójt Gminy Wyry na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.), podaje do publicznej wiadomości wykaz lokali użytkowych  przeznaczonych do oddania w najem:

Adres nieruchomości

43-175 Wyry, ul. Tysiąclecia 5

1. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości

Lokal użytkowy znajduje się w budynku posadowionym na nieruchomości obejmującej działkę nr 1663/54, obręb Wyry, dla której Sąd Rejonowy w Mikołowie, Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą Nr KA1M/00034681/8.

2. Stan własności

Budynek jest własnością Gminy Wyry.

3. Opis nieruchomości

Budynek położony jest w Wyrach przy ul. Tysiąclecia 5. Do oddania w najem zostaje przeznaczony cały budynek o łącznej powierzchni użytkowej 304,25 m2, w tym pomieszczenia  położone na parterze o powierzchni 237,35  m2 , na poddaszu  66,90 m2 .

4. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Nieruchomość położona jest na terenie, obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, oznaczonych symbolami. Oznaczenie 1UZ, na którym ustala się: 1UZ – tereny zabudowy usługowej w zakresie usług opieki zdrowotnej

UCHWAŁA NR XLI/347/2022 Rady Gminy Wyry z dnia 27 kwietnia 2022 r.w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Wyry w  gminie Wyry

5. Termin zagospodarowania nieruchomości

Lokal użytkowy przeznaczony do oddania w najem na czas nieokreślony.

6. Cena nieruchomości

Nie dotyczy

7. Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego

Nie dotyczy

8. Wysokość opłat z tytułu użytkowania , najmu lub dzierżawy

1. Czynsz – stawka czynszu podlega odrębnym ustaleniom,

2. opłata za odpady komunalne – zgodnie z obowiązującą Uchwałą Rady Gminy Wyry,

3.opłata za wodę i kanalizację (najemca zawiera indywidualną umowę z dostawcą mediów),

4. opłata za energię elektryczną (najemca zawiera indywidualną umowę z dostawcą mediów),

5.opłata za gaz i centralne ogrzewanie gazowe (najemca zawiera indywidualną umowę z dostawcą mediów),

6.ubezpieczenie przedmiotu najmu (najemca  zobowiązany jest do ubezpieczenia przedmiotu najmu od odpowiedzialności cywilnej prowadzonej działalności. Ubezpieczenie to winno obejmować klauzulę „wynajmowanie lokalu”).

7.podatek od nieruchomości - zgodnie z obowiązującą Uchwałą Rady Gminy Wyry

9. Terminy wnoszenia opłat

Miesięcznie z góry do końca dnia każdego miesiąca

10. Zasady aktualizacji opłat

Stawka czynszu ulega corocznemu waloryzacji wg średniorocznego  wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych  ogłaszanego corocznie przez Prezesa GUS, pozostałe opłaty (odpady komunalne, kanalizacja), podatek od nieruchomości ulegają zmianie w oparciu o Uchwały Rady Gminy Wyry

11. Informacja o przeznaczeniu do zbycia lub oddania w użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie

 Lokal przeznaczony jest do wynajęcia dla podmiotu zobowiązanego do udzielania świadczeń medycznych co najmniej w zakresie Podstawowej Opieki medycznej - Uchwała Rady Gminy

12. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34, ust. 1 pkt 1 i pkt 2.

Nie dotyczy

Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni.