Wynajem lokali

SPROSTOWANIE Z DNIA 18.07.2017 ROKU

Wyjaśniamy, iż w informacji umieszczonej na stronie internetowej Urzędu Gminy Wyry www.wyry.pl zakładka nieruchomości/wynajem lokali, dotyczącej „przetargu pisemnego nieograniczonego na najem kiosków handlowych w Wyrach przy ul. Dąbrowszczaków 107 w centrum miejscowości, wraz z częścią gruntu pod kioskami i wokół obiektu oraz najem lokalu w Gostyni przy ul. Pszczyńskiej 372 (parter budynku)” wystąpiły niezamierzone omyłki.

Dotyczą:

1. w treści zamieszczonego ogłoszenia pkt 3 błędnie podano, iż : ,,Minimalna wywoławcza stawka czynszu netto za kioski wynosi 21,00 zł/m2. Stawka czynszu będzie zwiększana raz w roku począwszy od 2018 r, roku z dniem 1 września o współczynnik inflacji za ubiegły rok. Minimalna wywoławcza stawka czynszu netto za grunt wynosi 3,00 zł/m2. Stawka czynszu będzie zwiększana raz w roku począwszy od 2018 r. z dniem 1 września o współczynnik inflacji za ubiegły rok”.

Prawidłowa treść to:

„Minimalna wywoławcza stawka czynszu netto za kioski wynosi 10,00 zł/m2. Stawka czynszu będzie zwiększana raz w roku począwszy od 2018 r, roku z dniem 1 września o współczynnik inflacji za ubiegły rok. Minimalna wywoławcza stawka czynszu netto za grunt wynosi 3,00 zł/m2. Stawka czynszu będzie zwiększana raz w roku począwszy od 2018 r. z dniem 1 września o współczynnik inflacji za ubiegły rok".                             

2. niewłaściwie wskazanej godziny zakończenia składania ofert: błędnie podano, iż „Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Wyry do dnia 28.07.2017 roku  do godziny 15.00”.

Prawidłowa treść: „Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Wyry do dnia 28.07.2017 roku do godziny 14.00”.

Za niezamierzone omyłki przepraszamy. Osoba odpowiedzialna: Jolanta Tarnawa – Inspektor Referatu Gospodarki Komunalnej i Inwestycji tel.  32/32 56 822,  adres e-mail:  lokalowy.gki@wyry.pl


 

Wójt Gminy Wyry ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na wynajem lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Wyry.

Przetarg pisemny nieograniczony na najem kiosków handlowych w Wyrach przy ul. Dąbrowszczaków 107 w centrum miejscowości, wraz z częścią gruntu pod kioskami i wokół obiektu.

 1. Powierzchnia użytkowa lokali 57,60m2 (w skład wchodzą dwa kioski handlowe
  - nr 1 o powierzchni użytkowej 30,40 m2, nr 2 o powierzchni użytkowej 27,20 m2). Wyposażenie: instalacja elektryczna, wodno-kanalizacyjna, sanitariaty.
  Remont ze środków własnych.
  Powierzchnia użytkowa części gruntu 100,00 m2.
 2. Przeznaczenie: działalność handlowa, biurowa, usługowa lub podobna .
  działka nr 1113/52, KA1M/00054000/7.
 3. Minimalna wywoławcza stawka czynszu netto za kioski wynosi 21,00  zł/m2. Stawka czynszu będzie zwiększana raz w roku począwszy od 2018r, roku z dniem 1 września
  o współczynnik inflacji za ubiegły rok.
  Minimalna wywoławcza stawka czynszu netto za grunt wynosi 3,00 zł/m2. Stawka czynszu będzie zwiększana raz w roku począwszy od 2018r. z dniem 1 września o współczynnik inflacji za ubiegły rok.
 4. Okres zawarcia umowy do 3 lat.
 5. W przypadku, kiedy wygrywający przetarg nie zawrze umowy najmu lokalu, zawarcie umowy najmu zostanie zaproponowane kolejnym oferentom, którzy zaproponowali stawkę wyższą niż stawka wyjściowa.
 6. Przetarg będzie prowadzony na podstawie regulaminów dostępnych w Referacie Gospodarki Komunalnej i Inwestycji pokój nr 14 oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Wyry www.wyry.pl  zakładka nieruchomości/wynajem lokali.
 7. Druki ofert zawierające informacje o wymaganej treści oferty można pobrać w Referacie Gospodarki Komunalnej i Inwestycji pokój nr 14 oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Wyry www.wyry.pl zakładka nieruchomości/wynajem lokali.
 8. Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Wyry do dnia 28.07.2017 roku  do godziny 15.00.
 9. Lokal będący przedmiotem najmu można oglądać w godzinach od 9.00-10.00 w dniu 10.07.2017 roku; telefon kontaktowy: 032 325 68 22.
 10. Wójt Gminy może unieważnić przetarg bez podania przyczyny.
 11. Przetarg na najem kiosków handlowych wraz z gruntem w Wyrach przy ul. Dąbrowszczaków 107 odbędzie się dnia 03.08.2017 roku o godzinie 10.15 w siedzibie Urzędu Gminy Wyry (sala obrad II piętro).

 Przetarg na najem lokalu w Gostyni przy ul. Pszczyńskiej 372 (parter budynku)

 1. Powierzchnia użytkowa lokalu  76,18 m2.Lokal położony jest na parterze budynku, posiada wejście od frontu budynku. Wyposażenie: instalacja elektryczna, wodno-kanalizacyjna,  centralnego ogrzewania, sanitariaty. Remont ze środków własnych.
 2. Przeznaczenie: działalność handlowa, biurowa, usługowa lub podobna, działka nr 957/66, KA1M/00055538/4.
 3. Minimalna wywoławcza stawka czynszu netto wynosi 10,00 zł/m2. Stawka czynszu będzie zwiększana raz w roku począwszy od 2018 roku z dniem 1 września o współczynnik inflacji za ubiegły rok.
 4. Okres zawarcia umowy do 3 lat.
 5. W przypadku, kiedy wygrywający przetarg nie zawrze umowy najmu lokalu, zawarcie umowy najmu zostanie zaproponowane kolejnym oferentom, którzy zaproponowali stawkę wyższą niż stawka wyjściowa.
 6. Przetarg będzie prowadzony na podstawie regulaminów dostępnych w Referacie Gospodarki Komunalnej i Inwestycji pokój nr 14 oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Wyry www.wyry.pl  zakładka nieruchomości/wynajem lokali.
 7. Druki ofert zawierające informacje o wymaganej treści oferty można pobrać w Referacie Gospodarki Komunalnej i Inwestycji pokój nr 14 oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Wyry www.wyry.pl zakładka nieruchomości/wynajem lokali.
 8. Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Wyry do dnia 28.07.2017 roku  do godziny 15.00.
 9. Lokal będący przedmiotem najmu położony w Gostyni przy ul. Pszczyńskiej 372 (parter budynku) można oglądać w godzinach od 11.00-12.00 w dniu 10.07.2017 roku; telefon kontaktowy: 032 325 68 22.
 10. Wójt Gminy może unieważnić przetarg bez podania przyczyny.
 11. Przetarg na najem lokalu w Gostyni przy ul. Pszczyńskiej 372 (parter budynku)  odbędzie się dnia 03.08.2017 roku o godzinie 11.00 w siedzibie Urzędu Gminy Wyry (sala obrad II piętro).

 Do pobrania:

1. Regulamin kiosk ul. Dąbrowszczaków

2. Wzór umowy kiosk ul. Dąbrowszczaków

3. Regulamin lokal ul. Pszczyńska 372

4. Wzór umowy lokal ul.Pszczyńska 372

 

Mieszkaniowy zasób gminy

Mieszkaniowy zasób gminy tworzą lokale stanowiące własność gminy. Gmina dąży do utrzymania ich na poziomie umożliwiającym zaspokojenie potrzeb rodzin o niskich dochodach. Z zasobu mieszkaniowego gmina wydziela część lokali, które przeznacza się na wynajem jako lokale socjalne i służbowe.

Mieszkaniowy zasób gminy – stan ilościowy na dzień 31.12.2012r.

Lp

Adres budynku mieszkalnego, stan techniczny budynku

Nr działki

Rok zakończenia budowy

Ilość mieszkań wraz z powierzchnią, znajdujących się w danym budynku

1.

Wyry, ul. Dąbrowszczaków 129

Stan techniczny - średni

1336/41

1890-1900

Powierzchnia 65,72 m2,

Powierzchnia 72,47 m2,

Powierzchnia 66,75 m2,

Powierzchnia 73,33 m2,

Powierzchnia 71,21 m2,

Powierzchnia 60,65 m2,

Powierzchnia 46,98 m2,

Powierzchnia 66,44 m2,

Powierzchnia 48,11 m2,

Powierzchnia 68,09 m2,

Powierzchnia 89,31 m2.

Łączna powierzchnia użytkowa mieszkań w budynku 729,06 m2

 

2

Wyry, ul. Dąbrowszczaków 131

Stan techniczny - średni

635/46

1948

Powierzchnia 60,68 m2,

Powierzchnia 51,59 m2,

Powierzchnia 66,69 m2,

Powierzchnia 45,59 m2,

Powierzchnia 53,04 m2,

Powierzchnia 48,85 m2,

Powierzchnia 101,95 m2.

Łączna powierzchnia użytkowa mieszkań w budynku 428,39 m2

 

3

Wyry, ul. Puszkina 21

Stan techniczny - średni

237/47

1960

Powierzchnia 53,95 m2,

Powierzchnia 39,68 m2,

Powierzchnia 53,95 m2,

Powierzchnia 53,95 m2,

Powierzchnia 39,68 m2,

Powierzchnia 53,95 m2,

Powierzchnia 53,95 m2,

Powierzchnia 39,68 m2,

Powierzchnia 53,95 m2

Łączna powierzchnia użytkowa mieszkań w budynku 442,74 m2

 

4

Wyry, ul. Puszkina 19

Stan techniczny - średni

237/47

1900

Powierzchnia 95,00 m2,

Powierzchnia 65,30 m2,

Powierzchnia 98,62 m2,

Powierzchnia 93,55 m2,

Powierzchnia 93,55 m2,

Powierzchnia 88,09 m2

Łączna powierzchnia użytkowa mieszkań w budynku 534,11 m2

 

5

Wyry, ul. Ks. Franciszka Bojdoła 2

Stan techniczny - średni

1677/54

1949

Powierzchnia 42,40 m2,

Powierzchnia 41,40 m2,

Powierzchnia 45,20 m2,

Powierzchnia 41,40 m2,

Powierzchnia 46,60 m2,

Powierzchnia 41,40 m2,

Powierzchnia 49,40 m2,

Powierzchnia 41,40 m2

Łączna powierzchnia użytkowa mieszkań w budynku 349,20 m2

 

6

Wyry, ul. Ks. Franciszka Bojdoła 4

Stan techniczny - średni

1676/54

1949

Powierzchnia 42,40 m2,

Powierzchnia 41,40 m2,

Powierzchnia 70,80 m2,

Powierzchnia 16,00 m2,

Powierzchnia 42,10 m2,

Powierzchnia 41,40 m2,

Powierzchnia 70,80 m2,

Powierzchnia 16,00 m2

Łączna powierzchnia użytkowa mieszkań w budynku 340,90 m2

 

7

Wyry, ul. Ks. Franciszka Bojdoła 6

Stan techniczny - średni

1675/54

1949

Powierzchnia 48,40 m2,

Powierzchnia 38,10 m2,

Powierzchnia 48,40 m2,

Powierzchnia 48,40 m2,

Powierzchnia 38,10 m2,

Powierzchnia 48,40 m2,

Powierzchnia 48,40 m2,

Powierzchnia 38,10 m2,

Powierzchnia 48,40 m2,

Powierzchnia 48,40 m2,

Powierzchnia 38,10 m2,

Powierzchnia 48,40 m2

Łączna powierzchnia użytkowa mieszkań w budynku 539,60 m2

 

8.

Gostyń, ul. Pszczyńska 339

Stan techniczny - zły

371/64

Brak danych

Powierzchnia 49,76 m2,

Powierzchnia 68,59 m2,

Powierzchnia 46,60 m2,

Powierzchnia 72,00 m2

Łączna powierzchnia użytkowa mieszkań w budynku 236,95 m2

 

9.

Gostyń, ul. Pszczyńska 296

(OSP + budynek mieszkalny)

Stan techniczny - średni

1130/44

1958

Powierzchnia 61,24 m2,

Powierzchnia OSP146,93 m2

Łączna powierzchnia użytkowa mieszkań w budynku 208,17 m2

 

10.

Gostyń, ul. Rybnicka 2

(Ośrodek Zdrowia + mieszkania)

Stan techniczny – średni

957/66

1980

Powierzchnia 48,40 m2,

Powierzchnia 112,40 m2,

Ośrodek Zdrowia 238,85 m2

Łączna powierzchnia użytkowa mieszkań w budynku 399,65 m2

 

11.

Gostyń, ul. Pszczyńska 347

(budynek częściowo wynajmowany od osoby prywatnej)

 

 

Powierzchnia lokalu nr -2- 13,10 m2,

Powierzchnia lokalu nr -3- 60,90 m2,

Powierzchnia lokalu nr -4- 45,10 m2,

Powierzchnia lokalu nr -5- 37,40 m2

Całkowita powierzchnia wynajmowanych mieszkań 156,50 m2

 

Łączna liczba mieszkań:
72 o powierzchni 3.979,49 m2

w tym:
4 mieszkania socjalne o powierzchni 156,50 m2
68 mieszkań komunalnych o powierzchni 3.822,99 m2


 Dokumenty do pobrania:

 1. Uchwała w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2013-2018.
 2. Uchwała w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Wyry.
 3. Zarządzenie w sprawie stawek czynszu za lokale mieszkalne.