Część kosztów zostanie pokrytych z dochodów własnych Gminy

Z uwagi na to, że planowane do uzyskania w 2023 roku środki pozyskane z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi są niewystarczające na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2023 roku, Rada Gminy przyjęła, aby część kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi pokryć z dochodów własnych Gminy.