2018

Wójt Gminy Wyry

ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych

1 cz.JPG

cz 2.JPG

 

orientacja ul. Motyla.pdf

mapa ul. Motyla przetarg.pdf

 
 
 

Wójt Gminy Wyry

ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej

skan 1.JPG
skan 2.JPG
 
 
 
 

Wójt Gminy Wyry

ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż

nieruchomości gruntowej niezabudowanej

 


 

1.JPG

2.JPG

orientacja ul. Pszczyńska.pdf

mapa ul. Pszczyńska.pdf


WÓJT GMINY WYRY

podaje do publicznej wiadomości

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

przeznaczonych do wydzierżawienia

 

Adres nieruchomości

Gostyń  w rejonie ul. Łuczników

Oznaczenie nieruchomości wg danych z ewidencji gruntów

działki o nr ewidencyjnym:  638/17

jednostka ewidencyjna: 240805_2 Wyry,

obręb: 0012 Gostyń;

karta mapy: 2

księga wieczysta: KA1M/00057331/7

prowadzona przez Sąd Rejonowy w Mikołowie

 

Powierzchnia nieruchomości do wydzierżawienia

0,9023 ha

Łąki trwałe (Ł) klasy IV

           

Opis nieruchomości

Nieruchomość gruntowa niezabudowana

 

Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

15R/WS– tereny rolnicze w dolinach cieków wodnych

 

Termin zagospodarowania nieruchomości

 5 lat

 

Wysokość opłaty

Stawka czynszu ustalona na podstawie zarządzenia nr 389/2017 Wójta Gminy Wyry z dnia 2.11.2017 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę gruntów, stawka rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 0,02 zł za 1m² gruntu rolnego (R), 0,01 zł za m2 za łąki (Ł), pastwiska (Ps) i pozostałe użytki gruntowe

Termin wnoszenia opłat

Do 31 marca każdego roku

 

Informacja o przeznaczeniu do wydzierżawienia

Nieruchomość zostaje wydzierżawiona na pisemny wniosek

 

Zasady aktualizacji opłaty

Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo jednostronnego podwyższenia wysokości wskazanej wyżej stawki czynszu dzierżawnego w oparciu o Zarządzenie Wójta Gminy Wyry

 

Oferty dotyczące dzierżawy należy składać w formie pisemnej, w sekretariacie Urzędu Gminy Wyry przy ul. Głównej 133, 43-175 Wyry, w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego wykazu.

Wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu

mapa

mapa orientacyjna

 

 


 

 

Adres nieruchomości

Gostyń  - nad rzeką Gostynką

 

Oznaczenie nieruchomości wg danych z ewidencji gruntów

działki o nr ewidencyjnych:  522/8,  526/8,

jednostka ewidencyjna: Wyry,

obręb: Gostyń; karta mapy: 5

księga wieczysta: KW 12188, KW 57333

prowadzona przez Sąd Rejonowy w Mikołowie

 

Powierzchnia nieruchomości do wydzierżawienia

0,3057 ha

 

Łąki trwałe (Ł) klasy IV

             

Opis nieruchomości

Nieruchomość gruntowa niezabudowana

 

Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

9R/WS– tereny rolnicze w dolinach cieków wodnych

 

Termin zagospodarowania nieruchomości

 3 lata

 

Wysokość opłaty

Stawka czynszu ustalona na podstawie zarządzenia nr 389/2017 Wójta Gminy Wyry z dnia 2.11.2017 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę gruntów, stawka rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 0,02 zł za 1m² gruntu rolnego (R), 0,01 zł za m2 za łąki (Ł), pastwiska (Ps) i pozostałe użytki gruntowe

 

Termin wnoszenia opłat

Do 31 marca każdego roku

 

Informacja o przeznaczeniu do wydzierżawienia

Nieruchomość zostaje wydzierżawiona na pisemny wniosek

 

Zasady aktualizacji opłaty

Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo jednostronnego podwyższenia wysokości wskazanej wyżej stawki czynszu dzierżawnego w oparciu o Zarządzenie Wójta Gminy Wyry

 

Mapa

Mapa orientacyjna

Oferty dotyczące dzierżawy należy składać w formie pisemnej, w sekretariacie Urzędu Gminy Wyry przy ul. Głównej 133, 43-175 Wyry, w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego wykazu.

 

Wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu

 

 


 

Wójt Gminy Wyry podaje dp publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących  własność Gminy Wyry przeznaczonej do sprzedaży.

 

pszczyńska wykaz nieruchomości.JPG

Mapa ul. Pszczyńska

Mapa orientacyjna


 

Wójt Gminy Wyry ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych.

 

drugi przetarg ul. pszczyńska.JPG

drugi przetarg- pszczyńska (2).JPGMapa ul. Główna

Mapa orientacyjna

 


 

Wójt Gminy Wyry ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych.

drugi przetarg motyla.JPG

 

drugi przetarg ul.motyka2.JPG

 Mapa u. Motyla

 Mapa orientacyjna

 

 

 


 

Wójt Gminy Wyry ogłasza

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

przeznaczonych do zamiany

nieruchomości.JPG

mapa 1.

mapa 2.

 


 

 

 


 

WÓJT GMINY WYRY

podaje do publicznej wiadomości

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

przeznaczonych do wydzierżawienia

 

Adres nieruchomości

Gostyń  - nad rzeką Gostynką

 

Oznaczenie nieruchomości wg danych z ewidencji gruntów

działki o nr ewidencyjnych:  416/8, 419/8, 529/8, 550/8, 553/8, 432/8, 436/8, 554/8, 557/8, 558/8, 561/8, 566/8, 569/8, 437/8, 537/8, 541/8, 549/8, 395/8, 403/8, 407/8, 525/8, 533/8, 565/8, 562/8

jednostka ewidencyjna: Wyry,

obręb: Gostyń; karta mapy: 5

księga wieczysta: 57333, 12175, 12178, 12187, 9890, 12190, 12189, 12183, 61682, 12179, 12180, 12188, 12176, 12182

prowadzona przez Sąd Rejonowy w Mikołowie

 

Powierzchnia nieruchomości do wydzierżawienia

4,0018 ha

łąki klasy IV i V

             

Opis nieruchomości

Nieruchomość gruntowa niezabudowana

 

Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

9R/WS– tereny rolnicze w dolinach cieków wodnych

 

Termin zagospodarowania nieruchomości

 3 lata

 

Wysokość opłaty

Stawka czynszu ustalona na podstawie zarządzenia nr 389/2017 Wójta Gminy Wyry z dnia 2.11.2017 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę gruntów, stawka rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 0,02 zł za 1m² gruntu rolnego (R), 0,01 zł za m2 za łąki (Ł), pastwiska (Ps) i pozostałe użytki gruntowe

 

Termin wnoszenia opłat

Do 31 października każdego roku

 

Informacja o przeznaczeniu do wydzierżawienia

Nieruchomość zostaje wydzierżawiona na pisemny wniosek

 

Zasady aktualizacji opłaty

Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo jednostronnego podwyższenia wysokości wskazanej wyżej stawki czynszu dzierżawnego w oparciu o Zarządzenie Wójta Gminy Wyry

 

 

Oferty dotyczące dzierżawy należy składać w formie pisemnej, w sekretariacie Urzędu Gminy Wyry przy ul. Głównej 133, 43-175 Wyry, w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego wykazu.

 

Wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu

 

Mapa

Mapa orientacyjna

 

 

 


 

GG.6840.3.2018

Wójt Gminy Wyry

ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej

 1. I.                   Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Wyry nr XXVII/271/2017 z dnia 30 marca 2017 roku.

Pierwszy przetarg odbędzie się 31 lipca 2018 r. o godz. 11:00 w Pawilonie Usługowo - Handlowym, woj. śląskie, pow. Mikołów, 43-175 Wyry przy ul. Głównej 58.

 1. Nieruchomość gruntowa położona w Gostyni przy ul. Dębowej, zapisanej w Księdze Wieczystej KA1M/00002265/3 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Mikołowie:

Lp

Numer działki

Powierzchnia (m²)

Rodzaj użytku

Cena wywoławcza netto (zł)

Wadium

1.

4309/85

1304

ŁIV

93 000,00

9 000,00

 1. Nieruchomość będąca przedmiotem sprzedaży położona jest w Gostyni przy ul. Dębowej. Działka ma regularny kształt, zbliżony do kwadratu, jest to grunt niezabudowany o korzystnej szerokości i ukształtowaniu. Działka jest nieogrodzona, porośnięta trawą, dojazd do nieruchomości odbywa się droga wewnętrzną nieutwardzoną dz. nr 3959/84. Grunt jest porośnięty trawą.
 2. 3.    Nieruchomość gruntowa obciążona jest ograniczonymi prawami rzeczowymi związanymi z inną nieruchomością

”ograniczone prawo rzeczowe związane z inną nieruchomością następujące ciężary:
1/4: służebność przechodu, przejazdu i przepędu bydła, na rzecz każdoczesnych właścicieli gruntu wykaz l. 324”

„ograniczone prawo rzeczowe związane z inną nieruchomością następujące ciężary:
1/5: służebność przechodu, przejazdu i przepędu bydła, na rzecz każdoczesnych właścicieli gruntu wykaz l. 325”

„ograniczone prawo rzeczowe związane z inną nieruchomością służebność przechodu, przejazdu i przepędu bydła, opisana bliżej w § 4 umowy z dnia 7 września 1937 r. nr rep. 388 not. Ciszewskiego na rzecz każdoczesnych właścicieli gruntu wykaz l. 326 wpisano dnia 31 grudnia 1937 r.”

 1. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miejscowości Gostyń zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Wyry  nr XLIV/429/2010 z dnia 29 kwietnia 2010 r.

(Dz. Urz. Woj. Śl. z 2010 r. Nr 131, poz. 2147) działka położona jest na terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z towarzyszącymi usługami 24MNU.  Przeznaczenie dopuszczalne terenu obejmuje zabudowę mieszkaniową wielorodzinną do czterech mieszkań w budynku, zabudowę zagrodową, zabudowę zamieszkania zbiorowego, zabudowę usługową, nieuciążliwe działalności usługowo-wytwórcze, obiekty i budynki gospodarcze, garaże, miejsca postojowe, wewnętrzną obsługę komunikacyjną, sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, za wyjątkiem masztów telefonii komórkowej.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium  do dnia 26 lipca 2018 r. (decyduje data zaksięgowania na poniżej podanym koncie bankowym), w formie Obligacji Skarbu Państwa lub w formie przelewu bankowego.

Do wylicytowanej ceny zostanie naliczony podatek VAT według stawki 23%, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r.  poz. 1221 z późniejszymi zmianami).

Wadium należy wpłacić na konto:

Bank Spółdzielczy Tychy Nr 69 8435 0004 0000 0000 6145 0023

Na przelewie należy wyraźnie zaznaczyć numer działki, której wadium dotyczy.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek złotych. 

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zostanie mu zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Wadium złożone przez osoby, które przetarg przegrały, zwraca się przelewem na konto bankowe uczestnika przetargu - niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia przetargu lub zakończenia z wynikiem negatywnym.

Wadium nie podlega zwrotowi, a organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, jeżeli nabywca nie stawi się bez usprawiedliwienia do spisania umowy notarialnej w wyznaczonym terminie lub nie wpłaci zaoferowanej ceny nieruchomości.

Wójt Gminy może odwołać przetarg z ważnych powodów.

Osoby prawne przystępujące do przetargu winny przedłożyć aktualny odpis z właściwego rejestru (oryginał lub poświadczoną za jego zgodność kopię) właściwe pełnomocnictwa, dowód tożsamości osoby reprezentującej podmiot.

Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 2278 z późniejszymi zmianami).

Więcej informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy Wyry w Referacie Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami. tel. 32 325-68-41 i 32 325-68-42, e-mail kierownik.gg@wyry.pl.

Ogłoszenie o przetargu zostało zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy Wyry (www.wyry.pl), w biuletynie informacji publicznej (www.bip.pl) oraz na tablicach ogłoszeń tutejszego urzędu.

 Mapa

Mapa orientacyjna

 

 


 

GG.6840.4.2018

GG.6840.5.2018

Wójt Gminy Wyry

ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych

 1. I.                   Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Wyry nr XXXII/305/2017 z dnia 29 czerwca 2017r.

Pierwszy przetarg odbędzie się 31 lipca 2018 roku o godzinie 10:00 w Pawilonie Usługowo-Handlowym, woj. śląskie, pow. Mikołów, 43-175 Wyry przy ul. Główna 58.

 1. Nieruchomości gruntowe położone w Gostyni przy ul. Motyla, zapisane w Księdze Wieczystej KA1M/00001179/6 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Mikołowie:

Lp

Numer działki

Powierzchnia (m²)

Rodzaj użytku

Cena wywoławcza netto (zł)

Wadium

1.

4301/81

1054

RIVa, dr

80 000,00

5 000,00 zł

2.

4302/81

1054

RIVa

80 000,00

5 000,00 zł

 

 1. 2.    Przedmiotowe działki położone są w zachodniej, peryferyjnej części Gostyni przy ul. Motyla boczna, w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Działki o regularnym kształcie, średniej powierzchni z dostępem do drogi wydzielonej, nie utwardzonej, nieogrodzone, niezabudowane, niezagospodarowane. Działki uzbrojone w przebiegające w sąsiedztwie sieć wodną, energetyczną i gazową.
 2. Nieruchomości gruntowe obciążone są ograniczonymi prawami rzeczowymi  i osobistymi związanymi z inną nieruchomością :

Uprawnienie opisane w paragrafie piątym umowy kupna z dnia 17 kwietnia 1902r. Na rzecz Jana Rzepki rolnika z Gostyni z równym stopniem pierwszeństwa z prawem pod nr 4 - tu przeniesiono do łącznej odpowiedzialności z księgi wieczystej KW nr 1178.

Wymowa na rzecz Jana Myszora i jego żony Joanny Myszor 1. V rzepka z równym stopniem pierwszeństwa z prawem pod nr 3 - tu przeniesiono do łącznej odpowiedzialności z księgi wieczystej KW nr 1178.

Uprawnienie opisane w paragrafie piątym umowy kupna z dnia 17 kwietnia 1902r. Na rzecz Jana Rzepki rolnika w Gostyni z równym stopniem pierwszeństwa z prawem pod nr 5 - tu przeniesiono do łącznej odpowiedzialności z KW nr 1180.

Wymowa na rzecz Jana Myszora i jego żony Joanny Myszor 1. V rzepka z równym stopniem pierwszeństwa z prawem pod nr 4 - tu przeniesiono do łącznej odpowiedzialności z księgi wieczystej KW nr 1180.

Służebność przechodu, przejazdu i przepędu bydła, opisana bliżej w ustępie szóstym umowy działu spadku z dnia 3 kwietnia 1937r. Nr 3 na rzecz każdoczesnych właścicieli nieruchomości KW nr 1178 i 1180.

Prawo dożywotniego bezpłatnego użytkowania połowy nieruchomości na rzecz Teodora Myszora, syna Grzegorza i Jadwigi oraz Agnieszki Myszor, córki Michała i Agnieszki jako solidarnie uprawnionych.

 

 1. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miejscowości Gostyń zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Wyry  nr XLIV/429/2010 z dnia 29 kwietnia 2010 r.

(Dz. Urz. Woj. Śl. z 2010 r. Nr 131, poz. 2147) działki położone są na terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z towarzyszącymi usługami 22MNU. Przeznaczenie dopuszczalne terenu obejmuje zabudowę mieszkaniową wielorodzinną do czterech mieszkań w budynku, zabudowę zagrodową, zabudowę zamieszkania zbiorowego, zabudowę usługową, nieuciążliwe działalności usługowo-wytwórcze, obiekty i budynki gospodarcze, garaże, miejsca postojowe, wewnętrzną obsługę komunikacyjną, sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, za wyjątkiem masztów telefonii komórkowej.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium  do dnia 26 lipca 2018 roku (decyduje data zaksięgowania na poniżej podanym koncie bankowym), w formie Obligacji Skarbu Państwa lub w formie przelewu bankowego.

Do wylicytowanej ceny zostanie naliczony podatek VAT według stawki 23%, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz. 1221 z późniejszymi zmianami).

Wadium należy wpłacić na konto:

Bank Spółdzielczy Tychy Nr 69 8435 0004 0000 0000 6145 0023

Na przelewie należy wyraźnie zaznaczyć numer działki, której wadium dotyczy.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek złotych. 

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zostanie mu zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Wadium złożone przez osoby, które przetarg przegrały, zwraca się przelewem na konto bankowe uczestnika przetargu - niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia przetargu lub zakończenia z wynikiem negatywnym.

Wadium nie podlega zwrotowi, a organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, jeżeli nabywca nie stawi się bez usprawiedliwienia do spisania umowy notarialnej w wyznaczonym terminie lub nie wpłaci zaoferowanej ceny nieruchomości.

Wójt Gminy może odwołać przetarg z ważnych powodów.

Osoby prawne przystępujące do przetargu winny przedłożyć aktualny odpis z właściwego rejestru (oryginał lub poświadczoną za jego zgodność kopię) właściwe pełnomocnictwa, dowód tożsamości osoby reprezentującej podmiot.

Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 2278).

Więcej informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy Wyry w Referacie Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami. tel. 32 325-68-41 i 32 325-68-42, e-mail: nieruchomosci@wyry.pl.

Ogłoszenie o przetargu zostało zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy Wyry (www.wyry.pl), w biuletynie informacji publicznej (www.bip.pl) oraz na tablicach ogłoszeń tutejszego urzędu.

Mapa

Mapa orientacyjna

 


 

GG.6840.1.2018

Wójt Gminy Wyry

ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej

 1. I.                   Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Wyry nr XLI/395/2018 z dnia 19 kwietnia 2018 roku.

Pierwszy przetarg odbędzie się 26 lipca 2018 r. o godz. 10:30 w Pawilonie Usługowo - Handlowym, woj. śląskie, pow. Mikołów, 43-175 Wyry przy ul. Głównej 58.

 1. Nieruchomość gruntowa położona w Wyrach przy ul. Głównej, zapisanej w Księdze Wieczystej KA1M/00080677/4 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Mikołowie:

Lp

Numer działki

Powierzchnia (m²)

Rodzaj użytku

Cena wywoławcza netto (zł)

Wadium

1.

329/32

1363

Bp

116 000,00

10 000,00

 

 1. Działka ma nieregularny kształt. Jest to grunt niezabudowany, nieogrodzony, porośnięty trawa i fragmentarycznie zadrzewiony. Nieruchomość będąca przedmiotem sprzedaży oddalona jest od centrum gminy w linii prostej o około 1 km, w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej.   
 2. Nieruchomość gruntowa obciążona jest ograniczonym prawem rzeczowym związanym z inną nieruchomością:

Ograniczone prawo rzeczowe związane z inną nieruchomością: prawo przechodu, przejazdu i przepędu bydła istniejącą drogą trzy metry szeroką na rzecz każdoczesnych właścicieli i posiadaczy kw nr 20503, 20504.

 1. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miejscowości Wyry zatwierdzonym Uchwałą Nr XLI/405/2010 Rady Gminy Wyry z dnia 20.01.2010 r. i ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Dz. U. W. Śl. z 2010 r. Nr 43, poz. 663 przeznaczeniem podstawowym terenu, oznaczonego na rysunku planu symbolem  14MNU jest teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z towarzyszącymi usługami. Przeznaczenie dopuszczalne terenu obejmuje zabudowę mieszkaniową wielorodzinną do czterech mieszkań w budynku, zabudowę zagrodową, zabudowę zamieszkania zbiorowego, zabudowę usługową, nieuciążliwe działalności usługowo-wytwórcze, obiekty i budynki gospodarcze, garaże, miejsca postojowe, wewnętrzną obsługę komunikacyjną, sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, za wyjątkiem masztów telefonii komórkowej.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium  do dnia 23 lipca 2018 r. (decyduje data zaksięgowania na poniżej podanym koncie bankowym), w formie Obligacji Skarbu Państwa lub w formie przelewu bankowego.

Do wylicytowanej ceny zostanie naliczony podatek VAT według stawki 23%, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r.  poz. 1221 z późniejszymi zmianami).

Wadium należy wpłacić na konto:

Bank Spółdzielczy Tychy Nr 69 8435 0004 0000 0000 6145 0023

Na przelewie należy wyraźnie zaznaczyć numer działki, której wadium dotyczy.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek złotych. 

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zostanie mu zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Wadium złożone przez osoby, które przetarg przegrały, zwraca się przelewem na konto bankowe uczestnika przetargu - niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia przetargu lub zakończenia z wynikiem negatywnym.

Wadium nie podlega zwrotowi, a organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, jeżeli nabywca nie stawi się bez usprawiedliwienia do spisania umowy notarialnej w wyznaczonym terminie lub nie wpłaci zaoferowanej ceny nieruchomości.

Wójt Gminy może odwołać przetarg z ważnych powodów.

Osoby prawne przystępujące do przetargu winny przedłożyć aktualny odpis z właściwego rejestru (oryginał lub poświadczoną za jego zgodność kopię) właściwe pełnomocnictwa, dowód tożsamości osoby reprezentującej podmiot.

Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 2278 z późniejszymi zmianami).

Więcej informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy Wyry w Referacie Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami. tel. 32 325-68-41 i 32 325-68-42, e-mail kierownik.gg@wyry.pl.

Ogłoszenie o przetargu zostało zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy Wyry (www.wyry.pl), w biuletynie informacji publicznej (www.bip.pl) oraz na tablicach ogłoszeń tutejszego urzędu.

Mapa

Mapa orientacyjna


 

GG.6840.2.2018

Wójt Gminy Wyry

ogłasza pierwszy przetarg ustny ograniczony

na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej

 1. I.                   Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Wyry XLI/395/2018 z dnia 19 kwietnia 2018 roku. 

Pierwszy przetarg odbędzie się 26 lipca 2018 r. o godz. 10:00. w Pawilonie Usługowo - Handlowym, woj. śląskie, pow. Mikołów, 43-175 Wyry przy ul. Głównej 58.

 1. 1.        Nieruchomość gruntowa położona w Wyrach przy ul. Głównej, zapisanej w Księdze Wieczystej KA1M/00080677/4 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Mikołowie. Przetarg ograniczony jest dla właścicieli nieruchomości przyległych, ponieważ działka z uwagi na uwarunkowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie może stanowić samodzielnej działki budowlanej.

Lp

Numer działki

Powierzchnia (m²)

Rodzaj użytku

Cena wywoławcza netto (zł)

Wadium

1.

330/32

327

Bp

25 000,00 zł

2 000,00 zł

 

 1. Działka ma nieregularny kształt. Jest to grunt niezabudowany, nieogrodzony porośnięty trawą. Nieruchomość będąca przedmiotem sprzedaży położona jest w Wyrach przy ulicy Głównej. Oddalona jest od centrum gminy w linii prostej o około 1km w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej.
 2. Nieruchomość gruntowa obciążona jest ograniczonym prawem rzeczowym związanym z inną nieruchomością:

Ograniczone prawo rzeczowe związane z inną nieruchomością: prawo przechodu, przejazdu i przepędu bydła istniejącą drogą trzy metry szeroką na rzecz każdoczesnych właścicieli i posiadaczy kw nr 20503, 20504

 1. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miejscowości Wyry zatwierdzonym Uchwałą Nr XLI/405/2010 Rady Gminy Wyry z dnia 20.01.2010 r. i ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Dz. U. W. Śl. z 2010 r. Nr 43, poz. 663 przeznaczeniem podstawowym terenu, oznaczonego na rysunku planu symbolem  14MNU jest teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z towarzyszącymi usługami.  Przeznaczenie dopuszczalne terenu obejmuje zabudowę mieszkaniową wielorodzinną do czterech mieszkań w budynku, zabudowę zagrodową, zabudowę zamieszkania zbiorowego, zabudowę usługową, nieuciążliwe działalności usługowo-wytwórcze, obiekty i budynki gospodarcze, garaże, miejsca postojowe, wewnętrzną obsługę komunikacyjną, sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, za wyjątkiem masztów telefonii komórkowej.

Zgodnie z art. 37 ust.1 oraz art. 40 ust.1 pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami sprzedaż nastąpi w formie przetargu ustnego ograniczonego dla właścicieli działek przyległych.

 

Do przetargu mogą przystąpić osoby, które do dnia 23.07.2018 r. wpłacą wadium (decyduje data zaksięgowania na poniżej podanym koncie bankowym), w formie Obligacji Skarbu Państwa lub w formie przelewu bankowego oraz zgłoszą swoje uczestnictwo i złożą oświadczenie, że nieruchomość przyległa stanowi ich własność. Lista osób, które spełniają warunki przetargu przedstawiona zostanie do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wyry w dniu 24.07.2018 roku.

Do wylicytowanej ceny zostanie naliczony podatek VAT według stawki 23%, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r.  poz. 1221 z późniejszymi zmianami).

Wadium należy wpłacić na konto:

Bank Spółdzielczy Tychy Nr 69 8435 0004 0000 0000 6145 0023

Na przelewie należy wyraźnie zaznaczyć numer działki, której wadium dotyczy.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek złotych. 

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zostanie mu zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Wadium złożone przez osoby, które przetarg przegrały, zwraca się przelewem na konto bankowe uczestnika przetargu - niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia przetargu lub zakończenia z wynikiem negatywnym.

Wadium nie podlega zwrotowi, a organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, jeżeli nabywca nie stawi się bez usprawiedliwienia do spisania umowy notarialnej w wyznaczonym terminie lub nie wpłaci zaoferowanej ceny nieruchomości.

Wójt Gminy może odwołać przetarg z ważnych powodów.

Osoby prawne przystępujące do przetargu winny przedłożyć aktualny odpis z właściwego rejestru (oryginał lub poświadczoną za jego zgodność kopię) właściwe pełnomocnictwa, dowód tożsamości osoby reprezentującej podmiot.

Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 2278 z późniejszymi zmianami).

Więcej informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy Wyry w Referacie Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami. tel. 32 325-68-41 i 32 325-68-42, e-mail kierownik.gg@wyry.pl.

Ogłoszenie o przetargu zostało zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy Wyry (www.wyry.pl), w biuletynie informacji publicznej (www.bip.pl) oraz na tablicach ogłoszeń tutejszego urzędu.

Mapa

Mapa orientacyjna

 

 


 

GG.6840.4.2018

GG.6840.5.2018

Wójt Gminy Wyry

podaje do publicznej wiadomości

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

stanowiących własność Gminy Wyry przeznaczonych do sprzedaży

 

                      I.            Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Wyry nr XXXII/305/2017 z dnia 29 czerwca 2017 r.

 1. Nieruchomość gruntowa położona w Gostyni przy ul. Motyla, zapisana w Księdze Wieczystej KA1M/00001179/6 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Mikołowie:

 

Lp

Numer działki

Powierzchnia (m²)

Rodzaj użytku

Cena nieruchomości

 netto (zł)

1.

4301/81

1054

RIVa, dr

80 000,00

2.

4302/81

1054

RIVa

80 000,00

 

 1. Przedmiotowe działki położona są w zachodniej, peryferyjnej części Gostyni przy ul. Motyla boczna, w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Działki o regularnym kształcie, średniej powierzchni z dostępem do drogi wydzielonej, nie utwardzonej, nieogrodzone, niezabudowane, niezagospodarowane. Działki uzbrojone w przebiegające w sąsiedztwie sieć wodną, energetyczną i gazową. Dojazd do działki odbywa się droga wewnętrzną poprzez działkę numer 4299/8.
 2. Nieruchomość gruntowa jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi oraz prawami osobistymi:

„Uprawnienie opisane w paragrafie piątym umowy kupna z dnia 17 kwietnia 1902r. Na rzecz Jana Rzepki rolnika z Gostyni z równym stopniem pierwszeństwa z prawem pod nr 4 - tu przeniesiono do łącznej odpowiedzialności z księgi wieczystej KW nr 1178.”

„Wymowa na rzecz Jana Myszora i jego żony Joanny Myszor 1. V rzepka z równym stopniem pierwszeństwa z prawem pod nr 3 - tu przeniesiono do łącznej odpowiedzialności z księgi wieczystej KW nr 1178.”

„Uprawnienie opisane w paragrafie piątym umowy kupna z dnia 17 kwietnia 1902r. Na rzecz Jana Rzepki rolnika w Gostyni z równym stopniem pierwszeństwa z prawem pod nr 5 - tu przeniesiono do łącznej odpowiedzialności z KW nr 1180.”

„Wymowa na rzecz Jana Myszora i jego żony Joanny Myszor 1. V rzepka z równym stopniem pierwszeństwa z prawem pod nr 4 - tu przeniesiono do łącznej odpowiedzialności z księgi wieczystej KW nr 1180.”

„Służebność przechodu, przejazdu i przepędu bydła, opisana bliżej w ustępie szóstym umowy działu spadku z dnia 3 kwietnia 1937r. Nr 3 na rzecz każdoczesnych właścicieli nieruchomości KW nr 1178 i 1180.”

„Prawo dożywotniego bezpłatnego użytkowania połowy nieruchomości na rzecz Teodora Myszora, syna Grzegorza i Jadwigi oraz Agnieszki Myszor, córki Michała i Agnieszki jako solidarnie uprawnionych.”

 1. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miejscowości Gostyń zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Wyry  nr XLIV/429/2010 z dnia 29 kwietnia 2010 r.

(Dz. Urz. Woj. Śl. z 2010 r. Nr 131, poz. 2147) przeznaczeniem podstawowym terenu, oznaczonego na rysunku planu symbolem 22MNU jest teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z towarzyszącymi usługami.  Przeznaczenie dopuszczalne terenu obejmuje zabudowę mieszkaniową wielorodzinną do czterech mieszkań w budynku, zabudowę zagrodową, zabudowę zamieszkania zbiorowego, zabudowę usługową, nieuciążliwe działalności usługowo-wytwórcze, obiekty i budynki gospodarcze, garaże, miejsca postojowe, wewnętrzną obsługę komunikacyjną, sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, za wyjątkiem masztów telefonii komórkowej.

 

Sprzedaż nieruchomości nastąpi w drodze przetargu nieograniczonego w formie ustnej licytacji stosownie do zapisu art. 37 ust. 1 Ustawy o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. 2018 poz. 121).

Osoby, którym na podstawie art. 34 ust.1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. 2018 poz. 121) przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości winny złożyć wniosek w tej sprawie w nieprzekraczalnym terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.

Wykaz nieruchomości został zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Gminy Wyry (www.wyry.pl), w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.pl) oraz na tablicach ogłoszeń tutejszego urzędu.

 Mapa ul.Motyla

 

 


 

GG.6840.3.2018

Wójt Gminy Wyry

podaje do publicznej wiadomości

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

stanowiących własność Gminy Wyry przeznaczonych do sprzedaży

 

 1. I.         Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Wyry nr XXVII/271/2017 z dnia 30 marca 2017r.
 2. Nieruchomość gruntowa położona w Gostyni przy ul. Dębowej, zapisana w Księdze Wieczystej KA1M/00002265/3 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Mikołowie:

 

Lp

Numer działki

Powierzchnia (m²)

Rodzaj użytku

Cena wywoławcza netto (zł)

1.

4309/85

1304

ŁIV

93 000,00

 

 1. Nieruchomość będąca przedmiotem sprzedaży położona jest w Gostyni przy ul. Dębowej. Działka ma regularny kształt, zbliżony do kwadratu, jest to grunt niezabudowany o korzystnej szerokości i ukształtowaniu. Działka jest nieogrodzona, porośnięta trawą, dojazd do nieruchomości odbywa się droga wewnętrzną nieutwardzoną dz. nr 3959/84. Grunt jest porośnięty trawą.
 2. 3.    Nieruchomość gruntowa obciążona jest ograniczonymi prawami rzeczowymi związanymi z inną nieruchomością

”ograniczone prawo rzeczowe związane z inną nieruchomością następujące ciężary:
1/4: służebność przechodu, przejazdu i przepędu bydła, na rzecz każdoczesnych właścicieli gruntu wykaz l. 324”

„ograniczone prawo rzeczowe związane z inną nieruchomością następujące ciężary:
1/5: służebność przechodu, przejazdu i przepędu bydła, na rzecz każdoczesnych właścicieli gruntu wykaz l. 325”

„ograniczone prawo rzeczowe związane z inną nieruchomością służebność przechodu, przejazdu i przepędu bydła, opisana bliżej w § 4 umowy z dnia 7 września 1937 r. nr rep. 388 not. Ciszewskiego na rzecz każdoczesnych właścicieli gruntu wykaz l. 326 wpisano dnia 31 grudnia 1937 r.”

 1. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miejscowości Gostyń zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Wyry  nr XLIV/429/2010 z dnia 29 kwietnia 2010 r.

(Dz. Urz. Woj. Śl. z 2010 r. Nr 131, poz. 2147) działka położona jest na terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z towarzyszącymi usługami 24MNU.  Przeznaczenie dopuszczalne terenu obejmuje zabudowę mieszkaniową wielorodzinną do czterech mieszkań w budynku, zabudowę zagrodową, zabudowę zamieszkania zbiorowego, zabudowę usługową, nieuciążliwe działalności usługowo-wytwórcze, obiekty i budynki gospodarcze, garaże, miejsca postojowe, wewnętrzną obsługę komunikacyjną, sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, za wyjątkiem masztów telefonii komórkowej.

 

 

Sprzedaż nieruchomości nastąpi w drodze przetargu nieograniczonego w formie ustnej licytacji stosownie do zapisu art. 37 ust. 1 Ustawy o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. 2018 poz. 121 z późniejszymi zmianami).

Osoby, którym na podstawie art. 34 ust.1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. 2018 poz. 121 z późniejszymi zmianami) przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości winny złożyć wniosek w tej sprawie w nieprzekraczalnym terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.

 

Wykaz nieruchomości został zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Gminy Wyry (www.wyry.pl), w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.pl) oraz na tablicach ogłoszeń tutejszego urzędu.

 

mapa ul. Dębowa

mapa orientacyjna ul. Dębowa

 


 

nieruchomość 2.JPG

mapa


 

 

nieruchmosc 1.JPG

mapa

 

 

 

 

 


 

Wyry, dnia 25.04.2018 r.

 

Znak sprawy: PFP.021.1.4.2018

Znak pisma : GG.680.7.2018

 

                                                 

 

 

   W Y K A Z

nieruchomości przeznaczonej do użyczenia na czas oznaczony

 

Zgodnie z art. 35 ust. 1 Ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r.
(t.j. Dz. U z 2018 r. poz. 121, z późn. zm.) Wójt Gminy Wyry podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonej do użyczenia. Przedmiotem użyczenia będzie grunt o powierzchni 0.0030 ha stanowiący cześć działek oznaczonych numerami geodezyjnymi 799/108,– objęta księgą wieczystą numer KA1M/00070320/4, 800/108 ,– objęta księgą wieczystą numer KA1M/00061867/4 prowadzonych przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Mikołowie, znajdujący się na terenie oznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miejscowości Wyry symbolem 3 US – tereny sportu i rekreacji. 

 

Użyczony grunt wykorzystywany będzie w celu posadowienia obiektu małej architektury (ławki solarnej oraz samoobsługowej stacji naprawy rowerów).

 

Grunt zostanie użyczony Stowarzyszeniu – Lokalna Grupa Działania „Ziemia Pszczyńska”.

 

Umowa zostanie zwarta na czas określony tj. do dnia 31.12.2026 r.

 

Udokumentowaniem użyczenia gruntu będzie zawarcie stosownej umowy, które może nastąpić po upływie 21 dni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu do publicznej wiadomości.

 

Bliższych informacji dotyczących przedmiotu użyczenia, można uzyskać w Referacie Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami tut. Urzędu Gminy pod
nr telefonu 32 32-56-841.

 

Niniejszy wykaz podano do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy, na stronie BIP Urzędu oraz informację w prasie lokalnej.

 

mapa

 


 

nieruch.JPG

Mapa

 


 

WÓJT GMINY WYRY

podaje do publicznej wiadomości

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

przeznaczonych do wydzierżawienia

 

Adres nieruchomości

Gostyń  nad rzeką Gostynką w rejonie ul. Leśnej

 

Oznaczenie nieruchomości wg danych z ewidencji gruntów

Część działki o nr ewidencyjnym: 3947/118

 

jednostka ewidencyjna: Wyry,

obręb: Gostyń; karta mapy: 1

księga wieczysta: KA1M/00080677/4

prowadzona przez Sąd Rejonowy w Mikołowie

 

Powierzchnia nieruchomości do wydzierżawienia

1,2760 ha

łąki klasy IV               0,8243 ha

pastwiska klasy IV      0,4408 ha

gruntu ornego klasy V 0,0109 ha

 

Opis nieruchomości

Nieruchomość gruntowa niezabudowana

 

Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

9R/WS– tereny rolnicze w dolinach cieków wodnych

 

Termin zagospodarowania nieruchomości

 3 lata

 

Wysokość opłaty

Stawka czynszu ustalona na podstawie zarządzenia nr 389/2017 Wójta Gminy Wyry z dnia 2.11.2017 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę gruntów, stawka rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 0,02 zł za 1m² gruntu rolnego (R), 0,01 zł za m2 za łąki (Ł), pastwiska (Ps) i pozostałe użytki gruntowe

 

Termin wnoszenia opłat

Do 31 października każdego roku

 

Informacja o przeznaczeniu do wydzierżawienia

Nieruchomość zostaje wydzierżawiona na pisemny wniosek

 

Zasady aktualizacji opłaty

Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo jednostronnego podwyższenia wysokości wskazanej wyżej stawki czynszu dzierżawnego w oparciu o Zarządzenie Wójta Gminy Wyry

 

mapa ul.Leśna

Oferty dotyczące dzierżawy należy składać w formie pisemnej, w sekretariacie Urzędu Gminy Wyry przy ul. Głównej 133, 43-175 Wyry, w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego wykazu.

 

Wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu


 

WÓJT GMINY WYRY

podaje do publicznej wiadomości

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

przeznaczonych do wydzierżawienia

 

Adres nieruchomości

Wyry ul. Główna

 

Oznaczenie nieruchomości wg danych z ewidencji gruntów

działka o nr ewidencyjnym: 314/32

 

jednostka ewidencyjna: Wyry,

obręb: Wyry; karta mapy: 2

księga wieczysta: KA1M/00080677/4

prowadzona przez Sąd Rejonowy w Mikołowie

 

Powierzchnia nieruchomości

0,0380 ha

 

Opis nieruchomości

Nieruchomość gruntowa niezabudowana

 

Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

14MNU– tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z towarzyszącymi usługami

 

Termin zagospodarowania nieruchomości

 3 miesiące

 

Wysokość opłaty

Stawka czynszu ustalona na podstawie Zarządzenia nr 389/2017 Wójta Gminy Wyry z dnia 2.11.2017 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę gruntów, stawka czynszu dzierżawnego wynosi 0,10 zł za 1m² w skali roku + 23% vat

 

Termin wnoszenia opłaty

Do 20 lutego 2018 r.

 

Informacja o przeznaczeniu do wydzierżawienia

Nieruchomość zostaje wydzierżawiona na pisemny wniosek

 

Zasady aktualizacji opłaty

Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo jednostronnego podwyższenia wysokości wskazanej wyżej stawki czynszu dzierżawnego w oparciu o Zarządzenie Wójta Gminy Wyry

 

 

Oferty dotyczące dzierżawy należy składać w formie pisemnej, w sekretariacie Urzędu Gminy Wyry przy ul. Głównej 133,43-175 Wyry, w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego wykazu.

 

Mapa - ul.Główna

Orientacja - ul.Główna

Wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu

 


 

Wójt Gminy Wyry

podaje do publicznej wiadomości

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

stanowiących własność Gminy Wyry przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

 

 

 

L.p.

Ozna-

czenie(nr arkusza mapy, obręb nr działki,)

Nr KW

Pow.

(ha)

Opis nieruchomości

 

 

 

1.

 

2.

 

3.

 

4.

 

5.

 

6.

 

7.

 

8.

k.m.6, Wyry

 

801/108

 

802/108

 

803/108

 

804/108

 

805/108

 

806/108

 

807/108

 

808/108

 

 

 

KA1M/00061867/4

 

KA1M/00070320/4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,1120

 

0,1480

 

0,0920

 

0,0840

 

0,1160

 

0,1080

 

0,1000

 

0,1400

nieruchomości gruntowe niezabudowane, nieogrodzone;

3US – tereny sportu i rekreacji. Przeznaczeniem podstawowym terenu są obiekty i urządzenia sportu i rekreacji. Przeznaczenie dopuszczalne obejmuje:

1)       Zabudowę usługową gastronomii

2)       Pola namiotowe, kempingowe, biwakowe

3)       Obiekty zaplecza administracyjno-socjalnego

4)       Zieleń urządzoną o charakterze izolacyjnym i kompozycyjnym

5)       Miejsca postojowe

6)       Sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, za wyjątkiem masztów telefonii komórkowej

 

 

Przeznaczenie i sposób zagospodarowania nieruchomości

Okres obowiązywania umowy i cel dzierżawy

Wysokość opłaty z tytułu dzierżawy

(zł netto)

nieruchomości gruntowe przeznacza się do wydzierżawienia na cele sportu i rekreacji zgodnie z zapisem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

na okres 5-ciu lat

(od 10 maja 2018r.)

minimalna wywoławcza stawka czynszu netto  1,00 zł/m2(wg Zarządzenia Wójta Gminy Wyry nr 389/2017 z dnia 2.11.2017r.);

Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo jednostronnego podwyższenia wysokości stawki czynszu dzierżawnego w oparciu o Zarządzenie Wójta Gminy Wyry

 Okres wnoszenia opłat: 31.10 każdego roku

Oferty dotyczące dzierżawy należy składać w formie pisemnej, w sekretariacie Urzędu Gminy Wyry przy ul. Głównej 133,43-175 Wyry, w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego wykazu.

 


Mapa ul. Wagonowa

Orientacja ul. Wagonowa


 

GG.6840.13.2017

Wójt Gminy Wyry

podaje do publicznej wiadomości

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

stanowiących własność Gminy Wyry przeznaczonych do sprzedaży

 


 
Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Wyry nr III/25/2011 z dnia 14 stycznia 2011r.

 1. Nieruchomość gruntowa położona w Wyrach przy ul. Pszczyńskiej, zapisana w Księdze Wieczystej KA1M/00055665/3 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Mikołowie:

 

Lp

Numer działki

Powierzchnia (m²)

Rodzaj użytku

Cena nieruchomości

 netto (zł)

1.

1066/106

1152

RIVa, RIVb

48 000,00 zł

 

 1. Działka jest niezabudowana, nieogrodzona, ma kształt zbliżony do prostokąta. Jest to grunt o korzystnej szerokości i niekorzystnym ukształtowaniu. Działka porośnięta jest wysoką trawą. Dostęp do działki utrudnia skarpa. Dojazd do działki odbywa się drogą wewnętrzną po działkach 1057/106 i 1065/106 będących własnością Gminy Wyry. Rzędna terenu podniesiona w stosunku do otoczenia. Ze względu na niekorzystne ukształtowanie istnieje duże utrudnienie w zagospodarowaniu  działki – część działki może zostać wyłączona z możliwości zagospodarowania zgodnie z zapisem planu. Działka znajduje się w obszarze zagrożonym osuwiskami – ID91.
 2. Nieruchomość gruntowa nie jest obciążona.
 3. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miejscowości Wyry zatwierdzonym Uchwałą Nr XLI/405/2010 Rady Gminy Wyry z dnia 20.01.2010 r. i ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Dz. U. W. Śl. z 2010 r. Nr 43, poz. 663 przeznaczeniem podstawowym terenu, oznaczonego na rysunku planu symbolem  92MNU jest teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z towarzyszącymi usługami.  Przeznaczenie dopuszczalne terenu obejmuje zabudowę mieszkaniową wielorodzinną do czterech mieszkań w budynku, zabudowę zagrodową, zabudowę zamieszkania zbiorowego, zabudowę usługową, nieuciążliwe działalności usługowo-wytwórcze, obiekty i budynki gospodarcze, garaże, miejsca postojowe, wewnętrzną obsługę komunikacyjną, sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, za wyjątkiem masztów telefonii komórkowej.

 

Sprzedaż nieruchomości nastąpi w drodze przetargu nieograniczonego w formie ustnej licytacji stosownie do zapisu art. 37 ust. 1 Ustawy o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. 2016 poz. 2147 z późniejszymi zmianami).

Osoby, którym na podstawie art. 34 ust.1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. 2016 poz. 2147 z późniejszymi zmianami) przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości winny złożyć wniosek w tej sprawie w nieprzekraczalnym terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.

 

Wykaz nieruchomości został zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Gminy Wyry (www.wyry.pl), w biuletynie informacji publicznej (www.bip.pl) oraz na tablicach ogłoszeń tutejszego urzędu.

Mapa ul. Pszczyńska
Mapa orientacyjna ul. Pszczyńska

 


 

GG.6840.8.2012

Wójt Gminy Wyry

podaje do publicznej wiadomości

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

stanowiących własność Gminy Wyry przeznaczonych do sprzedaży

 

 1. Nieruchomość gruntowa położona w Wyrach przy ul. Głównej, zapisana w Księdze Wieczystej KA1M/00080677/4 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Mikołowie:

 

Lp

Numer działki

Powierzchnia (m²)

Rodzaj użytku

Cena nieruchomości

 netto (zł)

1.

314/32

380

Bp

35 302, 00 zł

 

 1. Działka jest niezabudowana o nieregularnym kształcie, małej powierzchni, zagospodarowana jako tereny zieleni urządzonej,  przydomowej. Nieogrodzona. Bezpośrednio przylega do nieruchomości, na której znajduje się budynek  mieszkalny o nr ul. Główna 41. Działka przeznaczona jest do zbycia w drodze bezprzetargowej dla poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej tj. działki 379/58.
 2. Nieruchomość gruntowa obciążona jest ograniczonymi prawami rzeczowymi związanymi z inną nieruchomością:

Prawo przechodu, przejazdu i przepędu bydła istniejącą drogą trzy metry szeroką na rzecz każdoczesnych właścicieli i posiadaczy KW nr 20503, 20504

 1. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miejscowości Wyry zatwierdzonym Uchwałą Nr XLI/405/2010 Rady Gminy Wyry z dnia 20.01.2010 r. i ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Dz. U. W. Śl. z 2010 r. Nr 43, poz. 663 przeznaczeniem podstawowym terenu, oznaczonego na rysunku planu symbolem 14MNU jest teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z towarzyszącymi usługami.  Przeznaczenie dopuszczalne terenu obejmuje zabudowę mieszkaniową wielorodzinną do czterech mieszkań w budynku, zabudowę zagrodową, zabudowę zamieszkania zbiorowego, zabudowę usługową, nieuciążliwe działalności usługowo-wytwórcze, obiekty i budynki gospodarcze, garaże, miejsca postojowe, wewnętrzną obsługę komunikacyjną, sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, za wyjątkiem masztów telefonii komórkowej.

 

Sprzedaż nieruchomości nastąpi w drodze bezprzetargowej stosownie do zapisu art. 37 ust. 2 pkt. 6 Ustawy o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. 2016 poz. 2147 z późniejszymi zmianami).

 

Osoby, którym na podstawie art. 34 ust.1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. 2016 poz. 2147 z późniejszymi zmianami) przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości winny złożyć wniosek w tej sprawie w nieprzekraczalnym terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.

 

Wykaz nieruchomości został zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Gminy Wyry (www.wyry.pl), w biuletynie informacji publicznej (www.bip.pl) oraz na tablicach ogłoszeń tutejszego urzędu.

Do pobrania
1. Mapa ul. Główna
2. Mapa ul. Główna