Roczna ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dla gminy Wyry w 2021 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tychach stwierdził przydatność wody do spożycia na terenie Gminy Wyry w 2021 r.

Ocena bezpieczeństwa zdrowotnego konsumentów wody na terenie gminy dokonana została na podstawie, analizy jakości pobranych próbek wody zawartych w sprawozdaniach laboratoryjnych z badań. W pobranych próbkach wody nie stwierdzono przekroczeń parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych, które mogłyby zagrozić zdrowiu osób spożywających tą wodę oraz mogących mieć wpływ na pogorszenie jej oceny organoleptycznej dokonywanej przez konsumentów. Na terenie gminy Wyry nie odnotowano zdarzeń mogących mieć negatywny wpływ na zdrowie publiczne związanych z jakością wody przeznaczonej do spożycia uznając wodę dostarczaną konsumentom na terenie gminy za bezpieczną.

W okresie od I stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. w ramach prowadzonego monitoringu jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, badania próbek wody w ramach kontroli wewnętrznej i kontroli urzędowej obejmowały badania mikrobiologiczne, fizykochemiczne, organoleptyczne oraz badania stężeń promieniotwórczości w wodzie.

Woda na terenie gminy dostarczana była przez Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. 43-100 Tychy, ul. Sadowa 4.

Załączniki:

powrót