Remont dróg gminnych ul. Fr. Kłosa i ul. Obrońców Ziemi Śląskiej w Gostyni

flaga.jpg        godło.jpg

Okres realizacji: 2024 - 2025         

Program: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Wartość projektu: 1 656 000,00 zł

Finansowanie:

  • 815 500,00 zł – środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
  • 840 500,00 zł – środki pochodzące z budżetu Gminy Wyry

Wykonawca robót:

W trakcie wyboru

Opis projektu:

Przedmiotem zadania jest remont obu dróg gminnych, którego zakres obejmuje wykonanie frezowania nawierzchni dróg oraz położenie nakładki asfaltowej wraz ze spoinowaniem. Pobocza wykonane zostaną z tłucznia po obu stronach remontowanych odcinków dróg. Łączna długość dróg to 1,411 km.

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności:

a) wszelkie prace rozbiórkowe:

− cięcie piłą nawierzchni bitumicznych,

− frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. ok. 4 cm z wywozem materiału z obróbki;

b) wykonanie nawierzchni, w tym regulacja istniejącej infrastruktury:

− czyszczenie mechaniczne warstw bitumicznych lub podbudowy,

− siatka przeciwspękaniowa zabezpieczająca nawierzchnie bitumiczną pod warstwą wiążącą

– dot. ul. Fr. Kłosa w Gostyni,

− warstwa wiążąca o gr. 4 cm,

− warstwa ścieralna o gr. 4 cm,

− spoinowanie nawierzchni masą bitumiczną;

c) wykonanie poboczy z tłucznia:

− roboty ziemne,

− mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża,

− podbudowa z kruszywa o gr. 20 cm,

− nawierzchnia pobocza z tłucznia naturalnego, frakcja 0-31,5 mm o gr. 10 cm,

− uporządkowanie terenu;

d) zmiana organizacji ruchu – sporządzenie, uzyskanie zatwierdzenia projektu wraz z montażem:

− stała zmiana organizacji ruchu wraz z oznakowaniem: ul. Fr. Kłosa w Gostyni –

wprowadzenie strefy zamieszkania, ul. Obrońców Ziemi Śląskiej w Gostyni - montaż progu

zwalniającego.

e) obsługa geodezyjna.

Ponadto w ramach zadania zostanie zapewniony nadzór inwestorski oraz działania informacyjno – promocyjne.