Opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Nazwa

Opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, oświadczenia o wartości sprzedaży

Opis

 Podstawy prawne:

1. Art. 111 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz.U. z  2019 r., poz. 1000)

2. Art. 60 pkt. 7, art. 61 i art. 67 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 869)

3. Art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2018 r., poz. 2096)

4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ( Dz.U. z 2018 r. poz. 1044)

Miejsce

Referat Organizacyjny i Spraw Społecznych
pokój nr 4 - ewidencja ludności

Informacja

Tel: 32 3256811
fax: 32 3256809

Wymagane dokumenty

Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych
(wartości brutto z podatkiem VAT dla poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w roku kalendarzowym) druk wniosku stanowi załącznik do  pobrania na dole strony.

Załączniki do wniosku:

 1. pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnika, wraz z potwierdzeniem wniesienia opłaty skarbowej lub pełnomocnictwo notarialne.

Opłaty

Opłata podstawowa roczna za:

 1. zezwolenie na sprzedaż napojów do 4,5% alkoholu oraz piwa wynosi 525 zł,
 2. zezwolenie na sprzedaż alkoholu powyżej 4,5% do 18% alkoholu oprócz piwa wynosi 525 zł,
 3. zezwolenie na sprzedaż alkoholu powyżej 18% alkoholu wynosi 2100 zł.

Powyższa opłata ulega podwyższeniu jeżeli:

 1. roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim przekroczyła 37500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa i wynosi 1,4% ogólnej wartości sprzedaży brutto tych napojów,
 2. roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim przekroczyła 37500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 4,5% do 18% alkoholu oprócz piwa i wynosi 1,4% ogólnej wartości sprzedaży brutto tych napojów,
 3. roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim przekroczyła 77000 zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu i wynosi 2,7% ogólnej wartości sprzedaży brutto tych napojów.

W roku nabycia zezwolenia, opłaty dokonuje się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia.

Wpłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych można dokonywać w kasie Urzędu Gminy lub na podane niżej konto: B.S. Tychy 81 8435 0004 0000 0000 6145 0001

Terminy i sposób załatwienia sprawy

 • Do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku.
 • Dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność, ubiegających się o kontynuację zezwolenia - termin zgodny z datą wydania zezwolenia, proporcjonalny do okresu ważności
 • Przedsiębiorca prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych winien złożyć do 31 stycznia każdego roku oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim oraz uiścić opłatę roczną za korzystanie z przedmiotowego zezwolenia - jednorazowo do 31 stycznia lub w trzech ratach: w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku.
 • W przypadku wpłaty na powyżej wskazane konto na dowodach wpłaty należy podać numer zezwolenia.
 • Oświadczenie o wartości sprzedaży winien podpisać przedsiębiorca lub pełnomocnik przedsiębiorcy właściwie umocowany.

Tryb odwoławczy

Nie ma zastosowania

Plik do pobrania

Druk oświadczenia o wartości sprzedaży