Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Pszczyńskiej 372 w Gostyni

logo polski ład.jpg

Przedmiotem zamówienia jest realizacja inwestycji pn.: „Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Pszczyńskiej 372 w Gostyni (Biblioteka)”. Zamawiający posiada dokumentację wykonaną przez Pracownię Projektową „PIK” s.c. Anna i Maciej Pindurowie zatwierdzoną ostateczną decyzję nr RDPB-501/2021 z dnia 12.05.2021r. o pozwoleniu na budowę oraz dokumentację wykonaną przez Pracownię architektoniczno-urbanistyczną URBI Projekt Ryszard Mendrok zatwierdzoną ostateczną decyzję nr RDPB-84/2023 z dnia 20.02.2023r. o zmianie decyzji o pozwoleniu na budowę nr RDPB-501/2021.

Wykonawca: CZĘSTOBUD Sp. z o.o., ul. Bohaterów Monte Cassino 40, 42-200 Częstochowa 

Data zawarcia umowy: 10 maja 2023 r.

Wartość umowy/umowy ramowej: 4 876 950,25 PLN

Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 14 miesięcy

Inwestycja jest współfinansowana z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja druga w wysokości 3.150.000,00 zł, zgodnie ze wstępną promesą Nr Edycja2/2021/1916/PolskiLad. Ostateczna kwota dofinasowania zostanie ustalona po wybraniu najkorzystniejszej oferty i wyłonieniu Wykonawcy robót budowlanych. Pozostała część wynagrodzenia będzie stanowić wkład własny Zamawiającego.

Roboty budowlane obejmują montaż windy wraz z przebudową przyległych pomieszczeń, termomodernizację wraz z wymianą okien, roboty wykończeniowe oraz wykonanie instalacji wewnętrznej gazowej, a także remont dachu w związku z montażem ogniw fotowoltaicznych na podstawie dokumentacji projektowej.

1.1. Przebudowa pomieszczeń obejmuje:

1) rozbiórkę ścian,

2) wykonanie otworów w stropie,

3) wykonanie fundamentu windy oraz bankomatu,

4) poprowadzenie instalacji wewnętrznych,

5) demontaż grzejników,

6) montaż windy osobowej,

7) wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej,

8) roboty wykończeniowe.

 

1.2. Termomodernizacja budynku obejmuje:

1) przebudowa schodów zewnętrznych,

2) skucie głuchych tynków,

3) wykonanie izolacji ścian fundamentowych/ piwnic,

4) wykonanie izolacji ścian przyziemia i powyżej,

5) wykonanie izolacji stropu na poddaszu,

6) wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej,

7) wymiana stolarki okiennej zewnętrznej wraz z parapetami,

8) demontaż nawierzchni utwardzonych dla prowadzenia prac izolacyjnych,

9) wykopy pod izolacje,

10) demontaż wszystkich elementów występujących na elewacjach,

11) wymiana zadaszeń nad wejściami.

 

1.3. Wewnętrzna instalacja gazowa obejmuje:

1) demontaż istniejącego kotła,

2) montaż gazowych kotłów grzewczych,

3) przebudowa instalacji c.o., c.w.u. i z.w.

 

1.4. Roboty dachowe wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej:

1) rozbiórka pokrycia dachowego,

2) wymiana skorodowanych elementów konstrukcyjnych dachu,

3) wykonanie pokrycia dachu,

4) przebudowa kominów,

5) montaż obróbek blacharskich,

6) wymiana rur spustowych,

7) wykonanie instalacji odgromowej i uziemiającej,

8) montaż paneli fotowoltaicznych wraz z okablowaniem.

 

1.5. Pozostałe roboty do wykonania:

1) montaż osprzętu elektrycznego, opraw oświetleniowych oraz opraw awaryjnych,

2) ponowny montaż elementów usuniętych na czas prac budowlanych,

3) dostawa i montaż kosza na śmieci,

4) dostawa i montaż stojaka rowerowego,

5) wykonanie i montaż tablicy informacyjnej,

6) wykonanie pomiarów i sprawdzeń instalacji