Taryfy - woda i ścieki

 Taryfa wodna

Na podstawie art. 24e ust. 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz. 328 z późniejszymi zmianami), Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Tychach Spółka Akcyjna
informuje szanownych klientów, iż zgodnie z Decyzją NR GL.RET.070.7.81.2018.EK, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach, z dnia 25 kwietnia 2018 r. na terenie gminy Wyry obowiązywać będzie poniżej przedstawiona (na trzy lata) taryfa, dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę dla osób korzystających z urządzeń wodociągowych.

 

I rok:

 

1. W okresie od 30.05.2018 r. do 29.05.2019 r. cena za 1 m3 dostarczonej wody, w rozliczeniach dokonywanych na podstawie odczytu wskazań wodomierza wynosi:

 

Lp.

Taryfowa grupa odbiorców

Wyszczególnienie

Cena netto

Cena z VAT

Jednostka miary

1

Gospodarstwa domowe

Cena za 1 m³ dostarczonej wody

7,94

8,58

zł / m³

2

Pozostali odbiorcy

Cena za 1 m³ dostarczonej wody

7,94

8,58

zł / m³

 

2. W okresie od 30.05.2018 r. do 29.05.2019 r. stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę wynosi:

 

Lp.

Wyszczególnienie

Stawka opłaty netto

Stawka opłaty z VAT

Jednostka miary

1

W rozliczeniach w oparciu o wskazania wodomierza głównego  - faktura papierowa

9,36

10,11

zł / odbiorcę usług za okres rozliczeniowy

2

W rozliczeniach w oparciu o wskazania wodomierza głównego - e-faktura

5,67

6,12

3

W rozliczeniach w oparciu o wskazania wodomierza głównego z odczytem elektronicznym - faktura papierowa

7,14

7,71

4

W rozliczeniach w oparciu o wskazania wodomierza głównego z odczytem elektronicznym - e-faktura

3,45

3,73

 

II rok:

 

3. W okresie od 30.05.2019 r. do 29.05.2020 r. cena za 1 m3 dostarczonej wody, w rozliczeniach dokonywanych na podstawie odczytu wskazań wodomierza wynosi:

 

Lp.

Taryfowa grupa odbiorców

Wyszczególnienie

Cena netto

Cena z VAT

Jednostka miary

1

Gospodarstwa domowe

Cena za 1 m³ dostarczonej wody

8,01

8,65

zł / m³

2

Pozostali odbiorcy

Cena za 1 m³ dostarczonej wody

8,01

8,65

zł / m³

 

4. W okresie od 30.05.2019 r. do 29.05.2020 r. stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę wynosi:

 

Lp.

Wyszczególnienie

Stawka opłaty netto

Stawka opłaty z VAT

Jednostka miary

1

W rozliczeniach w oparciu o wskazania wodomierza głównego  - faktura papierowa

9,34

 

10,09

 

zł / odbiorcę usług za okres rozliczeniowy

2

W rozliczeniach w oparciu o wskazania wodomierza głównego - e-faktura

5,64

6,09

3

W rozliczeniach w oparciu o wskazania wodomierza głównego z odczytem elektronicznym - faktura papierowa

7,14

7,71

4

W rozliczeniach w oparciu o wskazania wodomierza głównego z odczytem elektronicznym - e-faktura

3,44

3,72

 

III rok:

 

5. W okresie od 30.05.2020 r. do 29.05.2021 r.  cena za 1 m3 dostarczonej wody, w rozliczeniach dokonywanych na podstawie odczytu wskazań wodomierza wynosi:

 

Lp.

Taryfowa grupa odbiorców

Wyszczególnienie

Cena netto

Cena z VAT

Jednostka miary

1

Gospodarstwa domowe

Cena za 1 m³ dostarczonej wody

8,04

8,68

zł / m³

2

Pozostali odbiorcy

Cena za 1 m³ dostarczonej wody

8,04

8,68

zł / m³

 

 

6. W okresie 30.05.2020 r. do 29.05.2021 r. stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę wynosi:

 

 

Lp.

Wyszczególnienie

Stawka opłaty netto

Stawka opłaty z VAT

Jednostka miary

1

W rozliczeniach w oparciu o wskazania wodomierza głównego  - faktura papierowa

9,33

10,08

zł / odbiorcę usług za okres rozliczeniowy

2

W rozliczeniach w oparciu o wskazania wodomierza głównego - e-faktura

5,62

6,07

3

W rozliczeniach w oparciu o wskazania wodomierza głównego z odczytem elektronicznym - faktura papierowa

7,14

7,71

4

W rozliczeniach w oparciu o wskazania wodomierza głównego z odczytem elektronicznym - e-faktura

3,43

3,70

 

 

 

Taryfa odprowadzania ścieków 

Informacja o taryfie za zbiorowe odprowadzanie ścieków obowiązującej
od 9 października 2020 r. do 8 października 2023 r. na terenie gminy Wyry

Na podstawie art. 24e ust. 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1437 z późn. zm.), Wójt Gminy Wyry informuje, że Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Gliwicach, na wniosek Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wyrach, decyzją GL.RZT.70.5.2020 z dnia 24 września 2020 roku, zatwierdził nową taryfę za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Wyry na okres 3 lat i jednocześnie orzekł o skróceniu czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy zatwierdzonej decyzją z dnia 25 kwietnia 2018 roku nr GL.RET.070.7.77.2018.EK. Nowa taryfa została ogłoszona w dniu 2 października 2020 roku na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej PGW Wody Polskie i zgodnie z art. 24f ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, wchodzi w życie od dnia 9 października 2020 roku.

Podstawa prawna: art. 24j w związku z art. 24c ust. 1 pkt 1 i pkt 2 oraz w związku z art. 27a ust. 1 i ust. 3 pkt 2 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z póżn. zm.).

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY WYRY

Oznaczenie grupy taryfowej

Taryfowa grupa odbiorców

S1

Odbiorcy usług z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków, odprowadzający ścieki do sieci grawitacyjno-pompowej, rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego

S2

Odbiorcy usług z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków, odprowadzający ścieki do sieci grawitacyjno-pompowej, rozliczani na podstawie przeciętnych norm zużycia wody

S3

Odbiorcy usług z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków, odprowadzający ścieki do sieci ciśnieniowej, rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego

S4

Odbiorcy usług z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków, odprowadzający ścieki do sieci ciśnieniowej, rozliczani na podstawie przeciętnych norm zużycia wody

 Na okres od 9 października 2020 r. do 8 października 2021 r.

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY WYRY

Oznaczenie grupy taryfowej

Cena netto [zł/m³]

Stawka opłaty abonamentowej
[zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy]

S1

9,96

6,52

S2

9,96

3,00

S3

9,96

6,52

S4

9,96

3,00

Na okres od 9 października 2021 r. do 8 października 2022 r.

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY WYRY

Oznaczenie grupy taryfowej

Cena netto [zł/m³]

Stawka opłaty abonamentowej
[zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy]

S1

10,19

6,52

S2

10,19

3,00

S3

10,19

6,52

S4

10,19

3,00

Na okres od 9 października 2022 r. do 8 października 2023 r.

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY WYRY

Oznaczenie grupy taryfowej

Cena netto [zł/m³]

Stawka opłaty abonamentowej
[zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy]

S1

10,33

6,52

S2

10,33

3,00

S3

10,33

6,52

S4

10,33

3,00

Do cen i stawek opłat netto przedstawionych w tabeli dolicza się podatek od towarów i usług (VAT), w wysokości określonej odrębnymi przepisami.

Okres rozliczeniowy dla wszystkich grup taryfowych określonych w tabeli wynosi jeden miesiąc.