Taryfy - woda i ścieki

 Taryfa wodna

Na podstawie art. 24e ust. 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz. 328 z późniejszymi zmianami), Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Tychach Spółka Akcyjna
informuje szanownych klientów, iż zgodnie z Decyzją NR GL.RET.070.7.81.2018.EK, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach, z dnia 25 kwietnia 2018 r. na terenie gminy Wyry obowiązywać będzie poniżej przedstawiona (na trzy lata) taryfa, dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę dla osób korzystających z urządzeń wodociągowych.

 

I rok:

 

1. W okresie od 30.05.2018 r. do 29.05.2019 r. cena za 1 m3 dostarczonej wody, w rozliczeniach dokonywanych na podstawie odczytu wskazań wodomierza wynosi:

 

Lp.

Taryfowa grupa odbiorców

Wyszczególnienie

Cena netto

Cena z VAT

Jednostka miary

1

Gospodarstwa domowe

Cena za 1 m³ dostarczonej wody

7,94

8,58

zł / m³

2

Pozostali odbiorcy

Cena za 1 m³ dostarczonej wody

7,94

8,58

zł / m³

 

2. W okresie od 30.05.2018 r. do 29.05.2019 r. stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę wynosi:

 

Lp.

Wyszczególnienie

Stawka opłaty netto

Stawka opłaty z VAT

Jednostka miary

1

W rozliczeniach w oparciu o wskazania wodomierza głównego  - faktura papierowa

9,36

10,11

zł / odbiorcę usług za okres rozliczeniowy

2

W rozliczeniach w oparciu o wskazania wodomierza głównego - e-faktura

5,67

6,12

3

W rozliczeniach w oparciu o wskazania wodomierza głównego z odczytem elektronicznym - faktura papierowa

7,14

7,71

4

W rozliczeniach w oparciu o wskazania wodomierza głównego z odczytem elektronicznym - e-faktura

3,45

3,73

 

II rok:

 

3. W okresie od 30.05.2019 r. do 29.05.2020 r. cena za 1 m3 dostarczonej wody, w rozliczeniach dokonywanych na podstawie odczytu wskazań wodomierza wynosi:

 

Lp.

Taryfowa grupa odbiorców

Wyszczególnienie

Cena netto

Cena z VAT

Jednostka miary

1

Gospodarstwa domowe

Cena za 1 m³ dostarczonej wody

8,01

8,65

zł / m³

2

Pozostali odbiorcy

Cena za 1 m³ dostarczonej wody

8,01

8,65

zł / m³

 

4. W okresie od 30.05.2019 r. do 29.05.2020 r. stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę wynosi:

 

Lp.

Wyszczególnienie

Stawka opłaty netto

Stawka opłaty z VAT

Jednostka miary

1

W rozliczeniach w oparciu o wskazania wodomierza głównego  - faktura papierowa

9,34

 

10,09

 

zł / odbiorcę usług za okres rozliczeniowy

2

W rozliczeniach w oparciu o wskazania wodomierza głównego - e-faktura

5,64

6,09

3

W rozliczeniach w oparciu o wskazania wodomierza głównego z odczytem elektronicznym - faktura papierowa

7,14

7,71

4

W rozliczeniach w oparciu o wskazania wodomierza głównego z odczytem elektronicznym - e-faktura

3,44

3,72

 

III rok:

 

5. W okresie od 30.05.2020 r. do 29.05.2021 r.  cena za 1 m3 dostarczonej wody, w rozliczeniach dokonywanych na podstawie odczytu wskazań wodomierza wynosi:

 

Lp.

Taryfowa grupa odbiorców

Wyszczególnienie

Cena netto

Cena z VAT

Jednostka miary

1

Gospodarstwa domowe

Cena za 1 m³ dostarczonej wody

8,04

8,68

zł / m³

2

Pozostali odbiorcy

Cena za 1 m³ dostarczonej wody

8,04

8,68

zł / m³

 

 

6. W okresie 30.05.2020 r. do 29.05.2021 r. stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę wynosi:

 

 

Lp.

Wyszczególnienie

Stawka opłaty netto

Stawka opłaty z VAT

Jednostka miary

1

W rozliczeniach w oparciu o wskazania wodomierza głównego  - faktura papierowa

9,33

10,08

zł / odbiorcę usług za okres rozliczeniowy

2

W rozliczeniach w oparciu o wskazania wodomierza głównego - e-faktura

5,62

6,07

3

W rozliczeniach w oparciu o wskazania wodomierza głównego z odczytem elektronicznym - faktura papierowa

7,14

7,71

4

W rozliczeniach w oparciu o wskazania wodomierza głównego z odczytem elektronicznym - e-faktura

3,43

3,70

 

 

 

Taryfa odprowadzania ścieków

 

Informacja o taryfie dla zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązującej

od 30 maja 2018 r. do 29 maja 2021 r.

na terenie gminy Wyry

Na podstawie art. 24e ust. 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017 r. poz. 328 z późn. zm.), Wójt Gminy Wyry informuje, że Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Gliwicach, decyzją GL.RET.070.7.77.2018.RK z dnia 25 kwietnia 2018 roku zatwierdził ustalone przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Wyrach taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Wyry na okres 3 lat. Nowa taryfa została ogłoszona w dniu 22 maja 2018 roku na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej PGW Wody Polskie i zgodnie z art. 24f ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, wchodzi w życie od dnia 30 maja 2018 roku.

Podstawa prawna: art. 24c ust. 2 w związku z art. 24c ust. 1 pkt 1 i pkt 2 oraz w związku z art. 27a ust. 1 i ust. 3 pkt 2 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017 r. poz. 328 z późn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z póżn. zm.).

 

 

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY WYRY

Oznaczenie grupy taryfowej

Taryfowa grupa odbiorców

S1

Odbiorcy usług z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków, odprowadzający ścieki do sieci grawitacyjno-pompowej, rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego

S2

Odbiorcy usług z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków, odprowadzający ścieki do sieci grawitacyjno-pompowej, rozliczani na podstawie przeciętnych norm zużycia wody

S3

Odbiorcy usług z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków, odprowadzający ścieki do sieci ciśnieniowej, rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego

S4

Odbiorcy usług z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków, odprowadzający ścieki do sieci ciśnieniowej, rozliczani na podstawie przeciętnych norm zużycia wody

 

 

Na okres od 30 maja 2018 r. do 29 maja 2019 r.

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY WYRY

Oznaczenie grupy taryfowej

Cena netto [zł/m³]

Stawka opłaty abonamentowej
[zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy]

S1

8,30

6,52

S2

8,30

3,00

S3

8.30

6,52

S4

8,30

3,00

 

 

 

 

Na okres od 30 maja 2019 r. do 29 maja 2020 r.

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY WYRY

Oznaczenie grupy taryfowej

Cena netto [zł/m³]

Stawka opłaty abonamentowej
[zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy]

S1

8,15

6,52

S2

8,15

3,00

S3

8,15

6,52

S4

8,15

3,00

 

 

Na okres od 30 maja 2020 r. do 29 maja 2021 r.

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY WYRY

Oznaczenie grupy taryfowej

Cena netto [zł/m³]

Stawka opłaty abonamentowej
[zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy]

S1

8,00

6,52

S2

8,00

3,00

S3

8,00

6,52

S4

8,00

3,00

 

 

Do cen i stawek opłat netto przedstawionych w tabeli dolicza się podatek od towarów i usług (VAT), w wysokości określonej odrębnymi przepisami.

Okres rozliczeniowy dla wszystkich grup taryfowych określonych w tabeli wynosi jeden miesiąc.

 

  

Taryfa nie uwzględnia dotacji przedmiotowej do oczyszczania 1 m3 ścieków wprowadzanych do sieci kanalizacyjnej. Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Wyry Nr XXXVII/349/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku stawka dotacji będzie wynosiła:

-        0,64 zł netto do 31 maja 2018 roku,

-        0,60 zł netto od 1 czerwca 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

 

Uwzględniając dotację przedmiotową ceny i stawki brutto dla Odbiorców usług Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wyrach będą przedstawiać się następująco:

             

CENY I STAWKI OBOWIĄZUJĄCE W GMINIE WYRY DLA ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW DO 31.05.2018

Oznaczenie grupy taryfowej

Cena brutto [zł/m³]

Stawka opłaty abonamentowej
[zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy]

S1

8,27

7,04

S2

8,27

3,24

S3

8,27

7,04

S4

8,27

3,24

 

 

 

CENY I STAWKI OBOWIĄZUJĄCE W GMINIE WYRY DLA ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW W OKRESIE OD 1.06.2018 DO 31.12.2018

Oznaczenie grupy taryfowej

Cena brutto [zł/m³]

Stawka opłaty abonamentowej
[zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy]

S1

8,32

7,04

S2

8,32

3,24

S3

8,32

7,04

S4

8,32

3,24

 

Korekta (zróżnicowanie i obniżenie) cen dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców, jest możliwa na podstawie kolejnych uchwał Rady Gminy Wyry określających wysokość dotacji przedmiotowej do oczyszczania 1 m3 ścieków.