Nieruchomości gruntowe położone w Wyrach przy ul. Pszczyńskiej

Wójt Gminy Wyry
podaje do publicznej wiadomości
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI
stanowiących własność Gminy Wyry przeznaczonych do sprzedaży 

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Wyry nr III/25/2011 z dnia 14 stycznia 2011 r. oraz art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 65 z późniejszymi zmianami.

1. Nieruchomości gruntowe położone są w Wyrach przy ul. Pszczyńskiej, zapisane w Księdze Wieczystej KA1M/00055665/3 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Mikołowie:

Lp.

Numer działki

Powierzchnia (m²)

Rodzaj użytku

Cena nieruchomości netto (zł)

1.

1068/106

1044

RIVa, RIVb

88 500,00

2.

1070/106

1089

RIVa, RIVb

91 500,00

3.

1071/106

951

PsV, RIVb

90 500,00

2. Działki są niezabudowane, nieogrodzone, w kształcie zbliżonym do prostokątnego, porośnięte wysoką trawą oraz drzewami – samosiejkami. Jest to grunt o korzystnej szerokości i niekorzystnym ukształtowaniu. Do części działek dojazd utrudniony z uwagi na istniejącą skarpę. Dojazd do działek odbywa się bezpośrednio z drogi publicznej (drogi polnej) oraz poprzez drogę wewnętrzną, która stanowi własność Gminy Wyry. Rzędna terenu podniesiona w stosunku do otoczenia. Ze względu na niekorzystne ukształtowanie istnieje duże utrudnienie w zagospodarowaniu działek. Dla nieruchomości wykonano opinię geotechniczną ustalającą warunki gruntowo-wodne na działkach. Mając na uwadze charakter nieruchomości jako nieruchomości przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową ich lokalizację ocenia się jako dobrą.

3. Nieruchomości gruntowe nie są obciążone.

4. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miejscowości Wyry zatwierdzonym Uchwałą Nr XLI/405/2010 Rady Gminy Wyry z dnia 20.01.2010 r. i ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Dz. U. W. Śl. z 2010 r. Nr 43, poz. 663 przeznaczeniem podstawowym terenu, oznaczonego na rysunku planu symbolem 92MNU jest teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z towarzyszącymi usługami. Przeznaczenie dopuszczalne terenu obejmuje zabudowę mieszkaniową wielorodzinną do czterech mieszkań w budynku, zabudowę zagrodową, zabudowę zamieszkania zbiorowego, zabudowę usługową użyteczności publicznej, nieuciążliwe działalności usługowo-wytwórcze, obiekty i budynki gospodarcze, garaże, miejsca postojowe, wewnętrzną obsługę komunikacyjną, sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, za wyjątkiem masztów telefonii komórkowej.

Sprzedaż nieruchomości nastąpi w drodze przetargu nieograniczonego w formie ustnej licytacji stosownie do zapisu art. 37 ust. 1 Ustawy o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. 2020 poz. 65 z późniejszymi zmianami).

Osoby, którym na podstawie art. 34 ust.1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. 2020 poz. 65 z późniejszymi zmianami) przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości winny złożyć wniosek w tej sprawie w nieprzekraczalnym terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.

Wykaz nieruchomości został zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Gminy Wyry (www.wyry.pl), w biuletynie informacji publicznej (www.bip.pl) oraz na tablicach ogłoszeń tutejszego urzędu.

Wywieszono dnia 24.09.2020 r.

                                                                                              [WÓJT GMINY WYRY]

Mapa