Sprzedaż alkoholi


INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROWADZĄCYCH SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH  

Przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w danym roku, są zobowiązani do złożenia w Urzędzie Gminy Wyry do dnia 31 stycznia roku następnego, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych  za poprzedni rok w danym punkcie sprzedaży.  

Przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych są zobowiązani do:

 

  • złożenia w Urzędzie Gminy Wyry do dnia 31 stycznia każdego roku, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w minionym  roku według stanu na dzień 31 grudzień,
  • wniesienia opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w bieżącym roku  przelewem lub w kasie urzędu (wpłata musi zostać zaksięgowana na koncie UG do dnia 31 stycznia danego roku).

 

Niezłożenie oświadczenia lub niedokonanie właściwej opłaty w podanym terminie powoduje wygaśnięcie zezwolenia, a przedstawienie fałszywych danych w oświadczeniu spowoduje cofnięcie zezwolenia.

Przedsiębiorca, którego zezwolenie wygasło, może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia, a przedsiębiorca, któremu cofnięto zezwolenie może wystąpić z wnioskiem o ponowne wydanie zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 3 lat od wydania decyzji o jej cofnięciu.

W związku z tym, iż organ zezwalający ma obowiązek sprawdzania poprawności danych zawartych w oświadczeniach, prosimy o rzetelne wypełnianie składanych oświadczeń, w celu uniknięcia sankcji cofnięcia zezwolenia. 

 

 

 

 Inspektor Referatu Organizacyjnego i  Spraw Społecznych

      Alina Bojdoł