Sprzedaż alkoholi


INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROWADZĄCYCH SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W 2017 ROKU

 

Przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w 2017 roku, są zobowiązani do złożenia w Urzędzie Gminy Wyry do dnia 31 stycznia 2018 roku, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w 2017 roku.  

Przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w 2017 roku, są zobowiązani do:

 

  • złożenia w Urzędzie Gminy Wyry do dnia 31 stycznia 2018 roku, pisemnego       oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w 2017 roku,
  • wniesienia opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w roku 2018 przelewem (wpłata musi zostać zaksięgowana na koncie UG do dnia 31.01.2018 r.) lub w kasie urzędu.

 

Niezłożenie oświadczenia lub niedokonanie właściwej opłaty w podanym terminie powoduje wygaśnięcie zezwolenia, a przedstawienie fałszywych danych w oświadczeniu spowoduje cofnięcie zezwolenia.

Przedsiębiorca, którego zezwolenie wygasło, może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia, a przedsiębiorca, któremu cofnięto zezwolenie może wystąpić z wnioskiem o ponowne wydanie zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 3 lat od wydania decyzji o jej cofnięciu.

W związku z tym , iż organ zezwalający ma obowiązek sprawdzania poprawności danych zawartych w oświadczeniach, prosimy o rzetelne wypełnianie składanych oświadczeń, w celu uniknięcia sankcji cofnięcia zezwolenia. 

 Inspektor Referatu Organizacyjnego i  Spraw Społecznych

      Alina Bojdoł