Sprzedaż alkoholi


INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROWADZĄCYCH SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH 

Przedsiębiorcom korzystającym z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przypominamy, iż w bieżącym roku 2021 ostatnie dni miesiąca stycznia przypadają na dni wolne od pracy, w związku z tym zgodnie z wymogami ustawowymi termin składania oświadczeń i wnoszenia opłat przypada na dzień 29.01.2021 r. – piątek (urząd czynny do godz. 14:00, kasa do godz. 13:00).

Przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych zobowiązani do:

  • złożenia w Urzędzie Gminy Wyry do dnia 31 stycznia pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych brutto w punkcie sprzedaży w roku 2020,
  • wniesienia opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w roku 2020 w kasie urzędu (w obecnym czasie pandemii czynna od godz. 8:00 do godz. 14:00 w piątek do 13:00) lub przelewem na numer konta: B.S. Tychy 81 8435 0004 0000 0000 6145 0001

Za niezłożenie oświadczenia jak i niedokonanie właściwej opłaty w podanym terminie  naliczana jest dodatkowa opłata w wysokości 30% kwoty przypadającej do zapłaty za cały rok, a niewpłacenie w terminie 30 dni powiększonej kwoty powoduje wygaśnięcie zezwolenia.

Przedstawienie fałszywych danych w oświadczeniu powoduje cofnięcie zezwolenia.

Przedsiębiorca, którego zezwolenie wygasło, może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia, a przedsiębiorca, któremu cofnięto zezwolenie może wystąpić z wnioskiem o ponowne wydanie zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 3 lat od wydania decyzji o jej cofnięciu.

W związku z tym , iż organ zezwalający ma obowiązek sprawdzania poprawności danych zawartych w oświadczeniach, prosimy o rzetelne wypełnianie składanych oświadczeń, w celu uniknięcia sankcji cofnięcia zezwolenia.