I przetarg na sprzedaż nieruchomości przy ul. Rybczyńskiego - WYNIK POZYTYWNY

WYNIK PRZETARGU

20.05.2021 r.

Wynik przetargu na sprzedaż działki przy ul. kpt. Jana Rybczyńskiego.

W dniu 13 maja 2021 r. o godz. 10:00 w Pawilonie Usługowo – Handlowym, (woj. śląskie, pow. mikołowski) Wyry ul. Główna 58 odbył się pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych.

Przedmiotem przetargu była następująca nieruchomość gruntowa

1. Nieruchomość gruntowa położona w Gminie Wyry, w miejscowości Gostyń przy ul. kpt. Jana Rybczyńskiego, zapisana w Księdze Wieczystej KA1M/00044724/5 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Mikołowie:

Lp.

Numer działki

Powierzchnia (m²)

Rodzaj użytku

Cena wywoławcza netto (zł)

Wadium

1.

2752/159

526

RIVb

70 000,00

3 500,00

2. Przedmiotowa nieruchomość położona jest w Gostyni przy ul. kpt. Jana Rybczyńskiego. Działka ma nieregularny kształt, zbliżony do prostokąta o wymiarach ok. 24m x 22m. Jest to grunt niezabudowany wyposażony w infrastrukturę techniczną o korzystnej szerokości i korzystnym ukształtowaniu. Działka jest częściowo ogrodzona porośnięta trawą. Dojazd do działki odbywa się drogą wewnętrzną – stanowiącą własność Gminy Wyry. Przez działkę przebiega sieć wodociągowa oraz energetyczna.

3. Nieruchomość gruntowa nie jest obciążona, zgodnie z księgą wieczystą KA1M/00044724/5. Dostępna na: https://ekw.ms.gov.pl/eukw_ogol/menu.do

4. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miejscowości Gostyń zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Wyry nr XLIV/429/2010 z dnia 29 kwietnia 2010 r.

(Dz. Urz. Woj. Śl. z 2010 r. Nr 131, poz. 2174) przeznaczeniem podstawowym terenu, oznaczonego na rysunku planu symbolem 50MNU jest teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z towarzyszącymi usługami. Przeznaczenie dopuszczalne terenu obejmuje zabudowę mieszkaniową wielorodzinną do czterech mieszkań w budynku, zabudowę zagrodową, zabudowę zamieszkania zbiorowego, zabudowę usługową, nieuciążliwe działalności usługowo-wytwórcze, obiekty i budynki gospodarcze, garaże, miejsca postojowe, wewnętrzną obsługę komunikacyjną, sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, za wyjątkiem masztów telefonii komórkowej.

Cztery osoby zostały dopuszczone do uczestnictwa w przetargu. Jedna osoba nie została dopuszczona do przetargu ze względu na wpłatę wadium po terminie określonym w ogłoszeniu o przetargu.

Najwyższa cena osiągnięta w przetargu na zbycie działki 2752/159 wyniosła 117 600,00 zł (netto) do której zostanie doliczony 23% podatek VAT. Nabywcą nieruchomości został: Pan Marcin Drewniak zamieszkały w Katowicach.

[WÓJT GMINY WYRY]


 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

9.04.2021 r.

Wójt Gminy Wyry
ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Wyry nr XXV/231/2020 z dnia 30 grudnia 2020 r.

Pierwszy przetarg odbędzie się 13 maja 2021 roku o godzinie 10:00 w Pawilonie Usługowo-Handlowym, woj. śląskie, pow. Mikołów, 43-175 Wyry przy ul. Główna 58.

1. Nieruchomość gruntowa położona w Gostyni przy ul. kpt. Jana Rybczyńskiego, zapisana w Księdze Wieczystej KA1M/00044724/5 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Mikołowie:

Lp.

Numer działki

Powierzchnia (m²)

Rodzaj użytku

Cena wywoławcza netto (zł)

Wadium

1.

2752/159

526

RIVb

70 000,00

3 500,00

2. Przedmiotowa nieruchomość położona jest w Gostyni przy ul. kpt. Jana Rybczyńskiego. Działka ma nieregularny kształt, zbliżony do prostokąta o wymiarach ok. 24m x 22m. Jest to grunt niezabudowany wyposażony w infrastrukturę techniczną o korzystnej szerokości i korzystnym ukształtowaniu. Działka jest częściowo ogrodzona porośnięta trawą. Dojazd do działki odbywa się drogą wewnętrzną – stanowiącą własność Gminy Wyry. Przez działkę przebiega sieć wodociągowa oraz energetyczna.

3. Nieruchomość gruntowa nie jest obciążona, zgodnie z księgą wieczystą KA1M/00044724/5. Dostępna na: https://ekw.ms.gov.pl/eukw_ogol/menu.do.

4. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miejscowości Gostyń zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Wyry nr XLIV/429/2010 z dnia 29 kwietnia 2010 r.

(Dz. Urz. Woj. Śl. z 2010 r. Nr 131, poz. 2174) przeznaczeniem podstawowym terenu, oznaczonego na rysunku planu symbolem 50MNU jest teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z towarzyszącymi usługami. Przeznaczenie dopuszczalne terenu obejmuje zabudowę mieszkaniową wielorodzinną do czterech mieszkań w budynku, zabudowę zagrodową, zabudowę zamieszkania zbiorowego, zabudowę usługową, nieuciążliwe działalności usługowo-wytwórcze, obiekty i budynki gospodarcze, garaże, miejsca postojowe, wewnętrzną obsługę komunikacyjną, sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, za wyjątkiem masztów telefonii komórkowej.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 7 maja 2021 roku (decyduje data zaksięgowania na poniżej podanym koncie bankowym), w formie Obligacji Skarbu Państwa lub w formie przelewu bankowego.

Do wylicytowanej ceny zostanie naliczony podatek VAT według stawki 23%, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r. poz. 106 z późniejszymi zmianami).

Wadium należy wpłacić na konto:

Bank Spółdzielczy Tychy Nr 69 8435 0004 0000 0000 6145 0023

Na przelewie należy wyraźnie zaznaczyć numer działki, której wadium dotyczy.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek złotych.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zostanie mu zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Wadium złożone przez osoby, które przetarg przegrały, zwraca się przelewem na konto bankowe uczestnika przetargu - niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia przetargu lub zakończenia z wynikiem negatywnym.

Wadium nie podlega zwrotowi, a organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, jeżeli nabywca nie stawi się bez usprawiedliwienia do spisania umowy notarialnej w wyznaczonym terminie lub nie wpłaci zaoferowanej ceny nieruchomości.

Wójt Gminy może odwołać przetarg z ważnych powodów.

W przetargu mogą wziąć udział osoby, które wpłacą wadium w wyznaczonym terminie oraz przedłożą komisji przetargowej w dniu przetargu:

- dowód tożsamości, a w przypadku podmiotów gospodarczych – aktualny odpis z właściwego dla danego podmiotu rejestru (oryginał lub poświadczoną za jego zgodność kopię),

- oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem prawnym i technicznym nieruchomości,

- pełnomocnicy osób fizycznych oraz osoby fizyczne umocowane do działania w imieniu osób prawnych winne przedstawić pełnomocnictwo, o ile ich uprawnienia do działania w imieniu osób prawnych nie wynikają z innych dokumentów.

Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 2278).

W przypadku osób pozostających w związku małżeńskim posiadających ustawową wspólność małżeńską do udziału w przetargu wymagana jest pisemna zgoda obojga małżonków.

W dniu przetargu należy złożyć oświadczenie o zapoznaniu się w terenie ze stanem zagospodarowania nieruchomości, jej położeniem, warunkami przetargu oraz ich akceptacją.

Więcej informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy Wyry w Referacie Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami. tel. 32 325-68-41 i 32 325-68-43, e-mail grunty@wyry.pl.

Ogłoszenie o przetargu zostało zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy Wyry (www.wyry.pl), w biuletynie informacji publicznej (www.bip.pl) oraz na tablicach ogłoszeń tutejszego urzędu.

W związku z wystąpieniem stanu epidemii, w trosce o mieszkańców oraz o pracowników urzędu informujemy, iż przetarg odbędzie się w reżimie sanitarnym.

Po wpłacie wadium uprasza się o kontakt telefoniczny z tutejszym Referatem Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami tel. 32 325-68-41 i 32 325-68-43 celem ustalenia ilości osób, które będą uczestniczyć w przetargu.

Przypominamy, że wszystkich mieszkańców i klientów przychodzących do urzędu obowiązuje zasłonięcie ust i nosa. Obowiązkowa jest też dezynfekcja rąk. Pojemniki z płynem odkażającym umieszczone są przy wejściach do Urzędu.

[WÓJT GMINY WYRY]

Załączniki:

20210202_103031.jpg20210202_103039.jpg