Podatek od nieruchomości, rolny, leśny

nieruchomości.jpg

Podatek od nieruchomości

Przedmiotem opodatkowania podatkiem od nieruchomości są grunty, budynki, budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości nie podlegają m.in. użytki rolne lub lasy z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.

Podatnikami podatku od nieruchomości są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące:

 • właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych,
 • posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych,
 • użytkownikami wieczystymi gruntów,
 • posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego na podstawie  zawartej umowy, innego tytułu prawnego lub bezumownie.

Podstawę opodatkowania podatkiem od nieruchomości stanowi:

 • dla gruntów - powierzchnia,
 • dla budynków lub ich części - powierzchnia użytkowa,
 • dla budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - z zastrzeżeniem art. 4 ust. 4-6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych wartość, o której mowa w przepisach o podatkach dochodowych, ustalona na dzień 1 stycznia roku podatkowego, stanowiąca podstawę obliczania amortyzacji w tym roku, niepomniejszona o odpisy amortyzacyjne; w przypadku budowli całkowicie zapowierzchnia użytkowa budynku.jpgmortyzowanych - ich wartość z dnia 1 stycznia roku, w którym dokonano ostatniego odpisu amortyzacyjnego.

Powierzchnia użytkowa budynku lub jego części zgodnie z art.1a ust. 1 punkt 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych to powierzchnia mierzona po wewnętrznej długości ścian na wszystkich kondygnacjach z wyjątkiem powierzchni klatek schodowych oraz szybów dźwigowych; za kondygnacje uważa się również garaże podziemne, piwnice, sutereny i poddasza użytkowe.

Powierzchnię pomieszczeń lub ich części oraz części kondygnacji o wysokości w świetle od 1,40 m do 2,20 m zalicza się do powierzchni użytkowej budynku w 50%, a mniejszą niż 1,40 m, powierzchnię tę pomija się (art. 4 ust. 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych).

Powstanie i wygaśnięcie obowiązku podatkowego:

Obowiązek podatkowy powstaje z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło nabycie tytułu prawnego do przedmiotu opodatkowania lub wejście w jego posiadanie. Jeżeli okolicznością, od której jest uzależniony obowiązek podatkowy, jest istnienie budowli albo budynku lub jego części, obowiązek podatkowy powstaje z dniem 1 stycznia roku następującego po roku, w którym budowa została zakończona albo w którym rozpoczęto użytkowanie budynku lub jego części przed ich ostatecznym wykończeniem. Obowiązek podatkowy wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

Dokumenty wymagane przy informowaniu organu podatkowego o powstaniu lub wygaśnięciu obowiązku podatkowego oraz zmianie w przedmiocie opodatkowania:

 • NIP, PESEL, Akt własności bądź posiadania, użytkowania nieruchomości, informacja nt. powierzchni gruntów, budynków; wartości budowli zgłaszanych do opodatkowania, informowanie o wykorzystywaniu budynku, budowli, gruntu do prowadzenia działalności gospodarczej, zawiadomienie o zakończeniu budowy,  rozbiórki powierzchni zgłaszanych do opodatkowania,
 • informacja w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego (osoby fizyczne) składana w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub od zaistnienia zdarzenia powodującego zmianę wysokości opodatkowania,
 • deklaracja na podatek od nieruchomości (osoby prawne i jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej) składana w terminie do dnia 31 stycznia roku podatkowego, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub od zaistnienia zdarzenia powodującego zmianę wysokości opodatkowania.

Terminy płatności podatku od nieruchomości

 • osoby fizyczne - w 4 ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego - do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego
 • osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej - za poszczególne miesiące w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego - w terminie do 15 dnia każdego miesiąca, a za styczeń do dnia 31 stycznia.

W przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek  jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.

Sposoby płatności podatku od nieruchomości

 • przelewem na rachunek organu podatkowego (nr konta podany jest w decyzji podatkowej a dla podmiotów składających deklarację w formie maila)
 • gotówką i kartą płatniczą w kasie;
 • w przypadku osób fizycznych również w drodze inkasa.

rolny.jpg

Podatek rolny

Przedmiotem opodatkowania podatkiem rolnym są grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.

Podatnikami podatku rolnego są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące:

 • właścicielami gruntów,
 • posiadaczami samoistnymi gruntów,
 • użytkownikami wieczystymi gruntów,
 • posiadaczami zależnymi gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego na podstawie zawartej umowy, innego tytułu prawnego lub bezumownie,
 • posiadaczami gruntów na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników lub przepisów dotyczących uzyskiwania rent strukturalnych.

Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym stanowi:

 • dla gruntów gospodarstw rolnych – liczba hektarów przeliczeniowych ustalana na podstawie powierzchni, rodzajów i klas użytków rolnych wynikających z ewidencji gruntów i budynków oraz zaliczenia do okręgu podatkowego,
 • dla pozostałych gruntów – liczba hektarów wynikająca z ewidencji gruntów i budynków.

Powstanie i wygaśnięcie obowiązku podatkowego:

Obowiązek podatkowy powstaje z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło nabycie tytułu prawnego do przedmiotu opodatkowania lub wejście w jego posiadanie. Obowiązek podatkowy wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

Dokumenty wymagane przy informowaniu organu podatkowego o powstaniu lub wygaśnięciu obowiązku podatkowego oraz zmianie w przedmiocie opodatkowania:

 • NIP, PESEL, Akt własności bądź posiadania, użytkowania nieruchomości, informacja nt. powierzchni gruntów zgłaszanych do opodatkowania, informowanie o wykorzystywaniu gruntu do prowadzenia działalności gospodarczej,
 • informacja w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego (osoby fizyczne) składana w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub od zaistnienia zdarzenia powodującego zmianę wysokości opodatkowania,
 • deklaracja na podatek rolny (osoby prawne i jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej) składana w terminie do dnia 15 stycznia roku podatkowego, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.

Wysokość stawek podatku rolnego obowiązujących w 2021 r.:

Wysokość stawek podatku rolnego obowiązujących w 2021 r.:

Prezes Głównego Urzędu Statystycznego w Komunikacie z 19 października 2020 r. ogłosił średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2021 - w wysokości 58,55 zł za 1 q. Cena ta stanowi podstawę ustalenia stawki podatku rolnego na 2021 rok (dla gospodarstw rolnych stawka wynosi równowartość pieniężną 2,5 q żyta od 1 ha przeliczeniowego użytków rolnych, natomiast dla użytków rolnych nie stanowiących gospodarstwa rolnego stawka wynosi równowartość pieniężną 5 q żyta, obliczone według w/w ceny skupu żyta). Wobec czego, stawka podatku rolnego w 2021 roku wynosi odpowiednio:                

 • od 1 ha przeliczeniowego dla gruntów gospodarstw rolnych – 146,375 zł (58,55 zł x 2,5 q),
 • od 1 ha gruntów nie wchodzących w skład gospodarstwa rolnego – 292,75 zł (58,55 zł x 5 q)

Termin płatności podatku rolnego

Wszyscy podatnicy płacą podatek rolny w 4 ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego - do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego.

W przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek  jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.

Sposoby płatności podatku rolnego

 • przelewem na rachunek organu podatkowego (nr konta podany jest w decyzji podatkowej a dla podmiotów składających deklarację w formie maila)
 • gotówką i kartą płatniczą w kasie;
 • w przypadku osób fizycznych również w drodze inkasa.

leśny.png

Podatek leśny

Przedmiotem opodatkowania podatkiem leśnym są określone w ustawie o podatku leśnym lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna.

Podatnikami podatku leśnego są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące:

 • właścicielami lasów,
 • posiadaczami samoistnymi lasów,
 • użytkownikami wieczystymi lasów,
 • posiadaczami lasów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego

Podstawę opodatkowania podatkiem leśnym stanowi:

 • powierzchnia lasu - wyrażona w hektarach, wynikająca z ewidencji gruntów i budynków.

Powstanie i wygaśnięcie obowiązku podatkowego:

Obowiązek podatkowy powstaje z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło nabycie tytułu prawnego do przedmiotu opodatkowania lub wejście w jego posiadanie. Obowiązek podatkowy wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

Dokumenty wymagane przy informowaniu organu podatkowego o powstaniu lub wygaśnięciu obowiązku podatkowego oraz zmianie w przedmiocie opodatkowania:

 • NIP, PESEL, Akt własności bądź posiadania, użytkowania nieruchomości, informacja nt. powierzchni gruntów zgłaszanych do opodatkowania, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
 • informacja w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego (osoby fizyczne) składana w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub od zaistnienia zdarzenia powodującego zmianę wysokości opodatkowania
 • deklaracja na podatek leśny (osoby prawne i jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej) w terminie do dnia 15 stycznia roku podatkowego, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.

Wysokość stawki podatku leśnego obowiązującego w 2021 r.:

Wysokość podatku leśnego od 1 ha za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m3 drewna, obliczoną wg średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego w Komunikacie z 20 października 2020 r. ogłosił średnią cenę sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2020 r. w wysokości 196,84 zł za 1 m3. Cena ta stanowi podstawę ustalenia stawki podatku leśnego na 2021rok.  

Wobec czego, stawka podatku leśnego w 2021 roku wynosi:

 • 0,220 m3 x 196,84 zł = 43,3048 zł za 1 ha lasu

Termin płatności podatku leśnego

 • osoby fizyczne - w 4 ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego - do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego
 • osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej - za poszczególne miesiące w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego - w terminie do 15 dnia każdego miesiąca.

W przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek  jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.

Sposoby płatności podatku leśnego

 • przelewem na rachunek organu podatkowego (nr konta podany jest w decyzji podatkowej a dla podmiotów składających deklarację w formie maila)
 • gotówką i kartą płatniczą w kasie;
 • w przypadku osób fizycznych również w drodze inkasa.

Informujemy, że od 1 stycznia 2016 r. obowiązują nowe zasady i formularze, na których można udzielić pełnomocnictwa w sprawach podatkowych i tak:

 • pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowej (druk UPL-1P),
 • pełnomocnictwa szczególne (druk PPS-1),
 • pełnomocnictwa do doręczeń (druk PPD-1)

- składane są na formularzach określonych przez Ministra Finansów.

Ponadto 1 lipca 2016 r. weszły w życie przepisy umożliwiające udzielenie pełnomocnictwa ogólnego, które upoważnia do działania we wszystkich sprawach podatkowych oraz w innych sprawach należących do właściwości organów podatkowych lub organów kontroli skarbowej. Pełnomocnictwo ogólne Mocodawca zgłasza do Centralnego Rejestru Pełnomocnictw Ogólnych.