Poznawanie świata

Kapitał ludzki - UE


Okres realizacji: 2010 – 2012
Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007 – 2013; Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach; Działanie 9.1 – Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty; Poddziałanie 9.1.1 – Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej
Wartość projektu: 1 132 990,00 zł

Finansowanie:

 • 948 595,88 zł – środki Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013
 • 167 399,27 zł – środki pochodzące z Budżetu Państwa
 • 16 994,85 zł – środki pochodzące z budżetu Gminy Wyry

Opis projektu:

Gmina Wyry od września 2010 roku do sierpnia 2012 roku realizowała w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007 - 2013, projekt konkursowy „POZNAWANIE ŚWIATA WOKÓŁ NAS KLUCZEM DO SUKCESU W PRZYSZŁOŚCI”

W czasie trwania projektu wszystkie działania dążyły do osiągnięcia głównego celu, jakim było wsparcie w ciągu 24 miesięcy istniejących 2 gminnych przedszkoli w Gminie Wyry w wyrównywaniu szans edukacyjnych dzieci w wieku 3-6 lat poprzez wydłużenie czasu pracy, organizację dodatkowych zajęć oraz wyjazdowych warsztatów rozwijających kompetencje kluczowe. W projekcie wzięło udział 329 dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Wyry.

Działania prowadzone w ramach projektu przyczyniły się do wytworzenia wartości dodanej projektu, którą było wdrożenie do Gminnych Przedszkoli w Wyrach i w Gostyni dwóch innowacyjnych programów nauczania oraz upowszechnienie edukacji wśród 3 i 4-latków. W Gminnym Przedszkolu w Gostyni wprowadzono program „Klucz do uczenia się” oraz zakupiono do niego oprzyrządowanie. W Gminnym Przedszkolu w Wyrach wprowadzono program „Świat wokół nas”, którego elementarną częścią były przeprowadzone warsztaty etnologiczne „Opowiadamy o świecie”.

Podczas realizacji projektu na bieżąco monitorowano stopień osiągnięcia rezultatów twardych i miękkich, które są wskaźnikiem skuteczności przeprowadzonych działań. W czasie od 01 września 2010 do 31 sierpnia 2012 roku udało się osiągnąć następujące rezultaty twarde:

 • liczba przedszkolaków, którzy rozwinęli kompetencje kluczowe: planowano – 270 (93% z ogólnej liczby), osiągnięto – 326 (99,09%)
 • ilość przedszkoli: planowano – 2, osiągnięto – 2
 • dodatkowy oddział: planowano – 1, osiągnięto – 1
 • ilość dzieci, które skorygowały wady wymowy i słuch fonetyczny – planowano: 54, osiągnięto: w roku szkolnym 2010/2011 – 37 dzieci; w roku szkolnym 2011/2012 – 24 dzieci z Gminnego Przedszkola w Gostyni + 7 dzieci z Gminnego Przedszkola w Wyrach, które ukończyły terapię z efektem całkowitej poprawy wymowy oraz 30 uczestników projektu z GP w Gostyni i 30 uczestników projektu z GP w Wyrach, którzy usprawnili wymowę, wzbogacili słownictwo jednakże zalecana jest dalsza terapia. Ogółem terapia zakończyła się sukcesem dla 128 uczestników projektu, z czego całkowitą poprawę odnotowano u 68 uczestników projektu tj. 125,93% z zaplanowanej liczby dzieci.
 • liczba rodziców, którzy w latach 2010-2012 odbyli szkolenia w tym 20% mężczyzn- planowano 45 , osiągnięto 54, w tym 21 mężczyzn tj. 38,89% uczestników szkoleń
 • festyny rodzinne- planowano: 4 festyny dla 1 600 osób, osiągnięto: 4 festyny dla 1608 osób
 • planowano: 2 konferencje dla 80 osób, osiągnięto: 3 konferencje dla 201 osób

Badania ewaluacyjne przeprowadzone wśród rodziców i nauczycieli dowiodły, że w projekcie osiągnięte zostały rezultaty miękkie:

 • rozwinęły się zdolności i zainteresowania dzieci objętych projektem,
 • wzrosła równie świadomość rodziców w zakresie roli wczesnej edukacji dziecka (prawie 90% rodziców zaznaczyło tę korzyść z udziału w projekcie).
 • wzrosły kompetencje wychowawcze rodziców oraz ich umiejętności w zakresie posługiwania się ICT (średnio 90% ankietowanych rodziców częściej wykorzystuje w zabawach gry edukacyjne i zabawy, wzrósł ich poziom wspierania rozwoju swojego dziecka oraz poziom przygotowania do korzystania z komputera i Internetu).
 • porównując wyniki obserwacji początkowej i końcowej dzieci, można stwierdzić, że wzrosły ich kompetencje kluczowe tj. matematyczno-informatyczne, językowe i społeczno-emocjonalne (średni poziom wzrostu to 50%).

Do osiągnięcia w/w rezultatów przyczyniły się m.in. zajęcia dla uczestników i uczestniczek projektu z wykorzystaniem sprzętu zakupionego w ramach projektu. Monitoring przeprowadzonych zajęć przedstawia się następująco:

Gminne Przedszkole w Gostyni:

 • gimnastyka korekcyjna: 116 godzin w I roku projektu i 152 w II – razem 268 godzin
 • zajęcia z oligofrenopedagogiem: w roku szk. 2010/11 – 176 godzin, w 2011/12 – 176 godzin, razem 352 godziny
 • zajęcia z psychologiem: przeprowadzono 880 godzin zajęć – odpowiednio po 440 godziny w każdym roku szkolnym
 • język angielski: rok szkolny 2010/11 to 308 przeprowadzonych godzin, natomiast rok 2011/12 to 272 godziny – razem 580 godzin
 • dogoterapia – ogółem 32 godziny po 16 godzin w każdym roku szkolnym
 • wydłużono czas pracy oddziałów łącznie o 452,5 godziny: 181,5 godziny w 2010/11 roku i 271 godzin w 2011/12
 • zajęcia na basenie: łącznie zorganizowano 60 wyjazdów na basen w Tychach przy ul. Edukacji 9
 • w dodatkowo utworzonej grupie przeprowadzono łącznie 3005 godzin
 • zajęcia z logopedą – w roku szkolnym 2010/11 logopeda był zatrudniony na pełny etat w kolejnym roku logopeda zatrudniony na umowę zlecenie przeprowadził 760 godzin zajęć.

Gminne Przedszkole w Wyrach:

 • gimnastyka korekcyjna – ogółem przeprowadzono 264 godziny zajęć: 124,5 w roku szk. 2010/11 i 139,5 godzin w roku szk. 2011/12
 • zajęcia z logopedą – ogółem przeprowadzono 442 godziny terapii (195 w 2010/11 i 247 w 2011/12)
 • wydłużono czas pracy oddziału łącznie o 352 godziny (166h w 2010/11 i 186h w 2011/12)
 • język angielski – przeprowadzono 148 godzin zajęć
 • zajęcia z pedagogiem – 114 godzin.

Osiągnięcie wspomnianych wcześniej rezultatów miękkich wiąże się również z organizacją warsztatów dla rodziców dzieci uczestniczących w projekcie (I warsztaty: 5,6 października 2010, II warsztaty: 1,2 grudnia 2010, III warsztaty: 18,19 października 2011), prowadzeniem konsultacji on-line dla rodziców na stronie internetowej projektu, promocją projektu poprzez publikację w miesięczniku „Wicie” oraz na stronach internetowych informacji z przeprowadzonych działań.

Zostały opracowane 3 raporty ewaluacyjne: pierwszy na zakończenie roku szkolnego 2010/2011, drugi na zakończenie roku szkolnego 2011/2012 oraz trzeci podsumowujący wszystkie działania przeprowadzone w projekcie.

Badania wykazały, że wszyscy uczestnicy projektu bardzo wysoko ocenili otrzymane w nim wsparcie. Rodzice ocenili projekt (w 6-cio stopniowej skali) na 5,1 (aż 94% rodziców widzi potrzebę kontynuowania projektu), natomiast nauczyciele na 4,80 (w 6-cio stopniowej skali).

Ponadto nauczyciele ocenili bardzo wysoko aspekty tj. Lepszy rozwój dziecka w kolejnych latach kształcenia, Pełna integracja społeczna, Samorealizacja (średnio 4,6 w 5-cio stopniowej skali), w których programy wychowania przedszkolnego Klucz do uczenia się oraz Świat wokół nas przyczyniają się do wykształtowania kompetencji kluczowych u dzieci uczestniczących w projekcie. 

Projekt spełnił oczekiwania projektodawcy oraz uczestników projektu. Na pytanie w jakim stopniu spełniły się oczekiwania wobec projektu, rodzice ocenili go na 5,08, natomiast nauczyciele na 5,18 (w 6-cio stopniowej skali).