Wniosek o zakup węgla

Mieszkańcy Gminy Wyry mogą składać wnioski o zakup węgla po preferencyjnej cenie.

Gmina Wyry przystąpiła do samodzielnego zakupu preferencyjnego paliwa stałego na podstawie ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych. Członek gospodarstwa domowego będzie mógł kupić węgiel w dwóch partiach: 1,5 tony do 31 grudnia 2022 r. oraz 1,5 tony od 1 stycznia 2023 r. Węgiel będzie sprzedawany po cenie nie wyższej niż 2000 złotych brutto za tonę (do tej ceny nie wlicza się kosztów transportu).

Obecne wnioski dotyczą zakupu węgla w 2022 roku (wniosek o drugą partię węgla będzie trzeba złożyć osobno, we wskazanym później terminie).

Z uwagi na krótki termin ewentualnej realizacji dostaw (do 31.12.2022 r.) prosimy o niezwłoczne składanie wniosków!

Kto może złożyć wniosek?

Wniosek powinna złożyć osoba fizyczna, która jest uprawniona do dodatku węglowego i która nie dokonała dotychczas zakupu węgla na sezon grzewczy 2022/2023 w cenie niższej niż 2 000 zł i ilości co najmniej 1,5 tony w 2022 roku.

Formularz wniosku dostępny jest:

Składanie wniosków:

1. Osobiście, w formie papierowej: w sekretariacie Urzędu Gminy Wyry (I piętro):

  • poniedziałek: 7:30-17:00
  • wtorek-czwartek: 7:30-15:30
  • piątek: 7:30-14:00

2. Listownie, w formie papierowej na adres Urzędu Gminy Wyry, ul. Główna 133, 43-175 Wyry

3. Drogą elektroniczną poprzez:

  • platformę ePUAP: Urząd Gminy Wyry /xm62eyt661/skrytka

Wniosek o zakup złożony w wersji elektronicznej musi posiadać kwalifikowalny podpis elektroniczny, podpis zaufany albo podpis osobisty.

Ostateczny rodzaj paliwa (węgla) będzie uzależniony od oferty podmiotu wprowadzającego wyznaczonego do podpisania umowy z Gminą. Po przekazaniu przez podmiot wprowadzający tych informacji, pracownicy Urzędu będą kontaktowali się z Wnioskodawcami w celu korekty lub wycofania wniosku.

Uwaga!

Wcześniejsze złożenie przez mieszkańców „Ankiety” nie jest równoznaczne z możliwością zakupu węgla na preferencyjnych warunkach. Ankiety służyły jedynie rozeznaniu potrzeb. Warunkiem dokonania zakupu paliwa stałego na preferencyjnych warunkach jest złożenie wniosku i przejście jego poprawnej weryfikacji!


Druki:

 

powrót