Referat Pozyskiwania Funduszy i Promocji Gminy

REFERAT POZYSKIWANIA FUNDUSZY I PROMOCJI GMINY

Zakres działania

 • prowadzenie spraw związanych z pozyskiwaniem środków zewnętrznych, w tym pochodzących z Unii Europejskiej tj. m.in.:
  • przygotowywanie wniosków o dofinansowanie,
  • prowadzenie dokumentacji związanej z zawarciem umów, aneksów,
  • przygotowywanie niezbędnej dokumentacji przy aplikowaniu o środki zewnętrzne,
 • realizacja projektów finansowanych ze środków zewnętrznych, w tym ich rozliczanie,
 • rozpowszechnianie informacji związanych z pozyskiwaniem środków zewnętrznych, w tym pochodzących z Unii Europejskiej,
 • stały monitoring prac nad zgłaszanymi projektami o dofinansowanie, w tym w ramach środków z Unii Europejskiej w Urzędzie i w jednostkach organizacyjnych,
 • współpraca z organizacjami pozarządowymi  w zakresie realizacji zadań publicznych, w tym m.in.:
  • ogłaszanie otwartych konkursów ofert,
  • przyjmowanie i ocena ofert w zakresie realizacji zadań publicznych,
  • rozliczanie udzielonych dotacji,
  • przygotowywanie sprawozdań,
 • prowadzenie spraw związanych z promocją gminy, w szczególności:
  • współpraca z jednostkami organizacyjnymi gminy, referatami urzędu przy opracowywaniu materiałów promocyjnych gminy,
  • współpraca z organizacjami, stowarzyszeniami, grupami lokalnymi w zakresie promocji gminy,
  • prowadzenie strony internetowej gminy,
  • przekazywanie informacji do zewnętrznych serwisów internetowych,
  • organizacja i udział w imprezach gminnych,
  • bieżąca współpraca z Radą Programową miesięcznika „Wicie” oraz mediami,
  • prowadzenie kroniki gminnej,
  • przygotowywanie materiałów promocyjnych gminy oraz nadzór nad ich właściwym wykonaniem,
 • prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem dokumentów strategicznych gminy (m.in.: strategia, plan rozwoju lokalnego, plany odnowy miejscowości),
 • współpraca międzynarodowa.                   

Kierownik Referatu

 

Aleksandra Morcinek, tel. 32 325 68 32, email: fundusze@wyry.pl, biuro: Urząd Gminy Wyry, ul. Główna 133, I piętro pok. nr 7

 

Pracownicy: 

Imię i nazwisko

Telefon

E-mail

Zakres prowadzonych spraw

Biuro

Karolina Kopacz

"Wicie"

32 325 68 13

511 196 572

promocja@wyry.pl

wicie@dkgostyn.pl

obsługa projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych, promocja gminy, prowadzenie miesięcznika samorządowego "Wicie"

I piętro pok. nr 7

Emilia Jegła

32 325 68 13

dotacje@wyry.pl

obsługa projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych, prowadzenie spraw z zakresu ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

I piętro pok. nr 7

 Sara Halama

32 325 68 32

czystepowietrze@wyry.pl

obsługa punktu konsultacyjnego dotyczącego programu "Czyste Powietrze"

I piętro pok. nr 7