2023

19 czerwca 2023 r.

Ogłoszenie o pierwszym przetargu na sprzedaż nieruchomości w Gostyni przy ul. Kalinowej

Wójt Gminy Wyry ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Wyry nr XLVII/397/2022 z dnia 30 listopada 2022 r.

Pierwszy przetarg odbędzie się 24 lipca 2023 roku o godzinie 11:00 w Pawilonie Usługowo-Handlowym, woj. śląskie, pow. Mikołów, 43-175 Wyry przy ul. Główna 58.

 1. Nieruchomości gruntowe położone w Gostyni przy ul. Kalinowej, zapisane w Księdze Wieczystej KA1M/00028012/3 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Mikołowie:

Lp.

Numer działki

Powierzchnia (m²)

Rodzaj użytku

Cena wywoławcza netto (zł)

Wadium

1.

2904/16

667

Ł IV, R IVb

74 000,00

10 000,00

2.

2905/16

534

R IVb

60 000,00

10 000,00

3.

2906/16

584

R IVb

65 000,00

10 000,00

4.

2907/16

1298

R IVb

127 000,00

20 000,00

2908/16

R IVb

 1. Działki mają nieregularny kształt zbliżony do prostokątnego lub trójkątnego (szczegółowy rozkład i kształt na załączonej do ogłoszenia mapie), jest to grunt niezabudowany
  z nieznacznym spadkiem w kierunku południowym. Działki nieogrodzone, z podstawową infrastrukturą techniczną (prąd, gaz, woda, telekomunikacja) założoną w dalszym sąsiedztwie. Działki położone przy ul. Kalinowej i Drzymały, oparte od północy
  o projektowaną drogę wewnętrzną ul. Kalinową, od południa o ciek wodny – dopływ Gostynki, od wschodu z ul. Drzymały (droga publiczna powiatowa, asfaltowa). Dodatkowo nad dz. 2908/16 przebiega napowietrzna linia elektroenergetyczna wysokiego napięcia. 
 2. Nieruchomość gruntowa obciążona jest ograniczonym prawem rzeczowym, jak w księdze wieczystej KA1M/00028012/3:

„Ograniczone prawo rzeczowe związane z inną nieruchomością - służebność drogi opisana w §1 powołanego aktu notarialnego.” Wpis w dziale III uznano za bezprzedmiotowy dla sprzedawanych działek.

Całość dostępna na: https://ekw.ms.gov.pl/eukw_ogol/menu.do

 1. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miejscowości Gostyń zatwierdzonym Uchwałą Nr XXXV/306/2021 Rady Gminy Wyry z dnia 18.11.2021 r.
  i ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Dz. U. W. Śl. z 25.11.2021 r. poz. 7380 działki o numerach 2904/16, 2905/16, 2906/16, 2907/16, 2908/16 oznaczone zostały symbolem 10MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, działka
  o numerze 2908/16 stykowo oznaczona jest jako 2KDL  – tereny komunikacji.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 19 lipca 2023 roku (decyduje data zaksięgowania na poniżej podanym koncie bankowym), w formie Obligacji Skarbu Państwa lub w formie przelewu bankowego.

Do wylicytowanej ceny zostanie naliczony podatek VAT według stawki 23%, zgodnie
z przepisami Ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz.U.
z 2022 r. poz. 931 z późniejszymi zmianami).

Wadium należy wpłacić na konto:

Bank Spółdzielczy Tychy Nr 69 8435 0004 0000 0000 6145 0023

Na przelewie należy wyraźnie zaznaczyć numer działki, której wadium dotyczy.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek złotych.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zostanie mu zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Wadium złożone przez osoby, które przetarg przegrały, zwraca się przelewem na konto bankowe uczestnika przetargu - niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia przetargu lub zakończenia
z wynikiem negatywnym.

Wadium nie podlega zwrotowi, a organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, jeżeli nabywca nie stawi się bez usprawiedliwienia do spisania umowy notarialnej
w wyznaczonym terminie lub nie wpłaci zaoferowanej ceny nieruchomości.

Wójt Gminy może odwołać przetarg z ważnych powodów.

W przetargu mogą wziąć udział osoby, które wpłacą wadium w wyznaczonym terminie oraz przedłożą komisji przetargowej w dniu przetargu:

- dowód tożsamości, a w przypadku podmiotów gospodarczych – aktualny odpis z właściwego dla danego podmiotu rejestru (oryginał lub poświadczoną za jego zgodność kopię),

- oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem prawnym i technicznym nieruchomości,

- pełnomocnicy osób fizycznych oraz osoby fizyczne umocowane do działania w imieniu osób prawnych winne przedstawić pełnomocnictwo, o ile ich uprawnienia do działania w imieniu osób prawnych nie wynikają z innych dokumentów.

Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 2278).

W przypadku osób pozostających w związku małżeńskim posiadających ustawową wspólność małżeńską do udziału w przetargu wymagana jest pisemna zgoda obojga małżonków.

W dniu przetargu należy złożyć oświadczenie o zapoznaniu się w terenie ze stanem zagospodarowania nieruchomości, jej położeniem, warunkami przetargu oraz ich akceptacją.

Więcej informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy Wyry w Referacie Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami. tel. 32 325-68-41 i 32 325-68-43, e-mail regulacje@wyry.pl.

Ogłoszenie o przetargu zostało zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy Wyry (www.wyry.pl), w biuletynie informacji publicznej (https://bip.wyry.pl/) oraz na tablicach ogłoszeń tutejszego urzędu.

[WÓJT GMINY WYRY]

Załączniki: