Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w ramach monitoringu wizyjnego

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy Wyry reprezentowany przez Wójta Gminy Wyry z siedzibą w Wyrach przy ul. Głównej 133.

Z administratorem można się skontaktować poprzez email wojt@wyry.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych – Pana Darosława Wójcika,  z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez adres email: inspektorodo@wyry.pl

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz ochrony osób i mienia na terenie Urzędu Gminy Wyry.

Monitoring wizyjny obejmuje  swoim zasięgiem hall na parterze budynku Urzędu Gminy od drzwi wejściowych do okienka Kasy, drzwi do piwnicy oraz schody na pierwsze piętro.

Zakres zgromadzonych danych w ramach monitoringu obejmuje Pani/Pana wizerunek.

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane organom ścigania i innym uprawnionym podmiotom.

Dane osobowe gromadzone w ramach monitoringu przechowywane są przez okres do 21 dni, po czym są usuwane przez nadpisanie danych. W interesie publicznym, na żądanie właściwego organu władzy publicznej, dane utrwalone w systemie przedmiotowego monitoringu mogą być odpowiednio wyodrębnione i przetwarzane dłużej niż przez 21 dni.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu (jeśli zezwalają na to przepisy prawa). 

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.