Referat Finansów i Budżetu

REFERAT FINANSOWY I BUDŻETU

Zakres   działania

Do zadań Referatu Finansów i Budżetu należy prowadzenie spraw związanych z planowaniem i realizacją budżetu gminy, obsługą finansowo-księgową Urzędu, a w szczególności:

 • przygotowywanie projektu budżetu gminy na podstawie opracowanych przez referaty Urzędu i jednostki organizacyjne gminy szacunków dochodów i wydatków budżetowych,
 • sporządzanie planu wykonawczego dochodów i budżetu,
 • opracowywanie planów finansowych zadań zleconych gminie,
 • współdziałanie z jednostkami, dokonywanie przelewów środków na realizację zadań oraz ich rozliczanie,
 • sporządzanie jednostkowych i zbiorczych sprawozdań budżetowych i finansowych zgodnie z ustawowymi terminami,
 • kontrola formalno - rachunkowa sprawozdań sporządzanych przez jednostki organizacyjne gminy,
 • przygotowywanie projektów uchwał i zarządzeń dotyczących zmian w budżecie i wieloletniej prognozy finansowej,
 • sporządzanie analiz dotyczących realizacji dochodów i wydatków budżetowych,
 • rozliczenia dotacji celowych otrzymanych od dysponentów budżetu państwa,
 • obsługa rachunku bankowego budżetu gminy i rachunków pomocniczych, współpraca z bankiem w zakresie zarządzania wolnymi środkami,
 • obsługa kredytów, pożyczek gminnych i innych zobowiązań finansowych (obligacje),
 • przygotowywanie analiz i materiałów niezbędnych do uzyskania kredytów, pożyczek i dotacji między innymi ze środków Unii Europejskiej,
 • prowadzenie obsługi kasowej Urzędu,
 • prowadzenie obsługi kasy zapomogowo-pożyczkowej,
 • prowadzenie ewidencji gwarancji bankowych,
 • prowadzenie rachunkowości syntetyczno - analitycznej strony dochodowej i wydatkowej budżetu gminy,
 • prowadzenie obsługi finansowej jednostki budżetowej – Urząd Gminy,
 • prowadzenie rachunkowości organu (budżetu) i urzedu gminy jako jednostki budżetowej,
 • prowadzenie rozliczeń z dostawcami i odbiorcami,
 • prowadzenie ewidencji składników majątkowych gminy (środki trwałe, inwestycje, wartości niematerialne i prawne),
 • prowadzenie rachunkowości syntetyczno – analitycznej funduszy celowych,
 • prowadzenie ewidencji zakupu w zakresie odliczeń podatku naliczonego VAT, sporządzanie deklaracji jednostkowej Urzędu i zbiorczej Gminy, prowadzenie wszelkich spraw z urzędem skarbowym w zakresie rozliczeń VAT;
 • prowadzenie spraw płacowych Urzędu, wypłat diet radnym, wypłat stypendium, umów zleceń i innych,
 • prowadzenie wszelkich rozliczeń z tytułu wynagrodzeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i Urzędem Skarbowym, w tym sporządzanie deklaracji podatkowych,
 • prowadzenie spraw dotyczących PFRON,
 • prowadzenie spraw dotyczących grupowego ubezpieczenia pracowników PZU,
 • prowadzenie spraw dotyczących ZFŚS,
 • rozliczanie inwentaryzacji składników majątkowych i środków pieniężnych.

Kierownik Referatu

Grażyna Słowik – Skarbnik Gminy, tel. 32 325 68 03, email: skarbnik@wyry.pl, biuro: Urząd Gminy Wyry, ul. Główna 133, I piętro pok. nr 6

Pracownicy:

Imię i nazwisko

Telefon

Email

Zakres prowadzonych spraw

Biuro

Ewelina Wuwer

32 325 68 53

ksiegowosc@wyry.pl

z-ca Skarbnika Gminy    

parter
pok. nr 2

Beata Schlimok   

32 325 68 53                    

finanse@wyry.pl

prowadzenie księgowości budżetowej 

parter
pok. nr 2

Joanna Ochojska 

32 325 68 54

place@wyry.pl

prowadzenie spraw płacowych

II piętro
pok. nr 15

Dorota Kontna

32 325 68 52

kasa@wyry.pl

prowadzenie kasy

parter
pok. nr 2