Podatek od środków transportowych

Podatek od środków transportowych.jpg

Podatek od środków transportowych

DOKUMENTY WYMAGANE PRZY INFORMOWANIU ORGANU PODATKOWEGO O POWSTANIU LUB WYGAŚNIĘCIU OBOWIĄZKU PODATKOWEGO ORAZ ZMIANIE W PRZEDMIOCIE OPODATKOWANIA:

 • deklaracja na podatek od środków transportowych DT-1 (osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej) -  składana corocznie w terminie do dnia 15 lutego na dany rok podatkowy, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku (dodatkowymi okolicznościami powodującymi konieczność złożenia deklaracji są: wygaśnięcie obowiązku podatkowego w trakcie roku podatkowego, zmiana miejsca zamieszkania albo siedziby podatnika, korekta nieprawidłowo wypełnionej deklaracji, jak również przedłużenie okresu czasowego wycofania pojazdu z ruchu);
 • NIP, PESEL, REGON, dokument potwierdzający prawo własności (np. umowa sprzedaży, faktura VAT, umowa darowizny, umowa zamiany, umowa o dożywocie), decyzja o stałym wycofaniu pojazdu z ruchu, decyzja o czasowym wycofaniu pojazdu, decyzja o ponownym dopuszczeniu pojazdu do ruchu;
 • dokumenty niezbędne przy ustaleniu rodzaju i parametrów środka transportowego (dowód rejestracyjny, świadectwo homologacji, wyciąg ze świadectwa homologacji, karta pojazdu, zaświadczenie z badania technicznego przeprowadzonego przez uprawnioną stację kontroli pojazdów).

TERMINY PŁATNOŚCI PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH:
Podatek od środków transportowych płatny jest w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie:

 • do dnia 15 lutego – I rata
 • do dnia 15 września – II rata.

Jeżeli jednak obowiązek podatkowy powstał:

 1. po dniu 1 lutego, a przed dniem 1 września danego roku, podatek za ten rok płatny jest w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminie:
  • w ciągu 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego – I rata,
  • do dnia 15 września danego roku – II rata;
 2. od dnia 1 września danego roku, podatek jest płatny jednorazowo w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego.

Sposoby płatności podatku od środków transportowych:
Podatek od środków transportowych płatny jest bez wezwania

 • przelewem na rachunek organu podatkowego
 • gotówką i kartą płatniczą w kasie

 

Stawki podatku od środków transportowych