Rozbudowa oczyszczalni ścieków

Okres realizacji: 2006 – 2008
Wartość projektu: 9 211 476,00 zł (w tym:  5 000 000,00 zł pożyczka WFOŚiGW w Katowicach)

Opis projektu:

W ramach działań zmierzających do zapewnienia właściwego stanu sanitarnego gminy oraz ochrony środowiska przyrodniczego zrealizowano inwestycję związaną z systemem kanalizacji oraz kontrolowanym odbiorem ścieków.

W ramach przedsięwzięcia wykonano następujący zakres rzeczowy:

 • modernizacja części mechanicznej i części biologicznej oczyszczalni ścieków wraz z przeróbką osadów w celu przyjmowania ścieków z miejscowości Wyry i Gostyń(przepustowość Q=1000m3/dobę),
 • budowa zaplecza techniczno-socjalnego dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wyrach.

W 1996 r. rozpoczęto budowę kanalizacji sanitarnej, grawitacyjno-ciśnieniowej w Wyrach oraz budowę oczyszczalni ścieków mechaniczno-biologicznej o przepustowości 250 m3/d, która miała służyć oczyszczaniu ścieków tylko z części miejscowości Wyry. Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Wyrach i planowana budowa kanalizacji w Gostyni wymusiły konieczność rozbudowy istniejącej oczyszczalni. Z powodów ekonomicznych, zamiast budowy drugiej oczyszczalni odbierającej ścieki z Gostyni, zdecydowano się na rozbudowę oczyszczalni w Wyrach, która służy obecnie obu miejscowościom. Pozwoliło to nie tylko na zmniejszenie kosztów inwestycyjnych, ale przede wszystkim na obniżenie kosztów utrzymania i eksploatacji oczyszczalni, a także na modernizację starych obiektów i urządzeń istniejącej oczyszczalni co zapewni osiągniecie parametrów ścieków oczyszczonych zgodnych z przepisami polskiego prawa i dyrektywą UE.

Zaprojektowana technologia oczyszczania ścieków to 3-stopniowy układ do zintegrowanego usuwania związków węgla, azotu i fosforu w procesach osadu czynnego ze wspomaganiem biologicznym i chemicznym usuwania fosforu. Technologia przeróbki osadów to proces tlenowy prowadzony w wydzielonych komorach osadu. Odwadnianie osadu realizowane jest na urządzeniu mechanicznym w zamkniętym budynku. Odwodniony na prasie osad, w pełni ustabilizowany, jest leżakowany na zadaszonym składowisku, a następnie wykorzystywany do celów rekultywacji wysypisk śmieci, nieużytków i wyrobisk pokopalnianych. Oczyszczone ścieki odprowadzane są jak dotychczas kolektorem do rowu W1 i dalej do rzeki Gostynki.

Zastosowana technologia ma wiele zalet:

 • nie występuje hałas pochodzący z pracy urządzeń i napowietrzaczy, gdyż pracują pod powierzchnią ścieków,
 • nie występuje hałas pochodzący z pracy dmuchaw – dmuchawy, a także budynek dmuchaw zaprojektowano w obudowach dźwiękochłonnych,
 • nie występują aerozole, bowiem napowietrzanie odbywa się pod zwierciadłem ścieków,
 • w warunkach pełnej tlenowej obróbki ścieków i osadów nie występują zapachy toksyczne i złowonne. Miejsca zatrzymania ścieków surowych, w których mogą powstać zapachy złowonne lub toksyczne np. stacja zlewna, pompownia ścieków, stacja mechanicznego oczyszczania ścieków zaprojektowano jako urządzenia zamknięte,
 • zapewnienie zasilania awaryjnego włączanego automatycznie w przypadku zaniku zasilania siecią,
 • zdalne monitorowanie i sterowanie pracą oczyszczalni z dyspozytorni.

Autorem projektu budowlano- wykonawczego modernizowanej oczyszczalni ścieków była firma CITEC S.A. z Katowic.

Przetarg na wykonanie robót budowlano- montażowych, dostawę urządzeń oraz wykonanie rozruchu rozbudowanej oczyszczalni wygrało konsorcjum 3 firm :

 • PKiMSA CARBOAUTOMATYKA S.A. z Tychów - lider konsorcjum
 • Zakład Budowlany inż. Henryk Król z Łazisk Górnych
 • AKTYN Sp. z o.o. z Katowic

Nadzór autorski nad prawidłową realizacją inwestycji prowadziła firma CITEC S.A. , natomiast nadzór inwestorski firma PRI INWESTOR z Dąbrowy Górniczej.