SilesiaNet – budowa społeczeństwa informacyjnego

Regionalny Program Operacyjny


SilesiaNet – budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiego: Powiat Mikołowski oraz Gminy Powiatu Mikołowskiego (Mikołów, Łaziska Górne, Orzesze, Ornontowice, Wyry)

Okres realizacji: 2009 – 2014
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 (Program Rozwoju Subregionu Centralnego); Priorytet: II Społeczeństwo informacyjne; Działanie 2.1 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego
Wartość projektu: 6 427 990,98 zł

Finansowanie:

 • 5 463 792,33 zł – środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
 • 964 198,65 zł – środki pochodzące z budżetów gmin (partnerów projektu)

Opis projektu:

Celem projektu był rozwój regionalnej i lokalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego, a także wyrównanie dysproporcji w zakresie dostępu i wykorzystania Internetu oraz innych Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych (ICT) pomiędzy regionami w Polsce i Unii Europejskiej.

Rezultaty projektu:

 • zapewnienie szybkiego i bezpiecznego dostępu do Internetu dla instytucji publicznych,
 • stworzenie warunków dla rozwoju nowych gałęzi działalności gospodarczej opartych na nowoczesnych technologiach,
 • poprawa infrastruktury teleinformatycznej służącej celom edukacji szkolnej
  i pozaszkolnej,
 • rozwój dostępu do infrastruktury komunikacji elektronicznej,
 • wykorzystanie nowych Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych dla realizacji usług publicznych,
 • stworzenie podstaw infrastrukturalnych pod rozwój e-usług publicznych spełniających specyficzne potrzeby obywateli,
 • możliwość wdrażania nowych zintegrowanych systemów informatycznych,
 • poprawa jakości świadczonych usług publicznych,
 • obniżenie kosztów funkcjonowania administracji,
 • poprawa jakości życia - strefy bezpłatnego dostępu do bezprzewodowego Internetu w centrach miast i innych wydzielonych obszarach (np. dworce, parki, itp.)
 • zwiększenie liczby osób korzystających z Internetu,
 • rozwój współpracy regionalnej poprzez szybszy obieg informacji,
 • wzrost zainteresowania wśród inwestorów ze względu na sprawniejszy dostęp do informacji.

Dzięki realizacji projektu udało się wybudować 21 kilometrów sieci szkieletowej, 20 kilometrów sieci dostępowej, pięć węzłów głównych oraz 41 urządzeń dostępowych. 59 jednostek z terenu powiatu mikołowskiego otrzymało dostęp do sieci szerokopasmowej. System wybudowany został w taki sposób, aby zapewnić jego rozbudowę. To jednak zależy od kilku elementów m.in. sposobu zarządzania projektem, zapotrzebowania na usługi publiczne on-line, wizji rozwoju powiatu i gmin go tworzących oraz możliwości finansowych i prawnych rozwoju projektu.