Konkursy

  1. Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie organizacji i zapewnienia opieki w żłobku nad dziećmi do lat 3
  2. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację w 2017 roku zadania publicznego w zakresie organizacji i zapewnienia opieki w żłobku nad dziećmi do lat 3 będącymi mieszkańcami Gminy Wyry.
  3. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację w 2017 r. zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy osobom i rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych osób i rodzin.
  4. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację w 2017 r. zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia - przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, świadczonym mieszkańcom Gminy Wyry.
  5. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie organizacji i zapewnienia opieki w żłobku nad dziećmi w wieku do lat 3, będącymi mieszkańcami Gminy Wyry w 2017r. 
  6. Ogłoszenie o konkursie ofert na realizację zadań publicznych w roku 2017 przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego.
  7. Ogłoszenie o konkursie ofert na realizację zadań publicznych w roku 2016 przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego.
  8. Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie organizacji i zapewnienia opieki w żłobku nad dziećmi do lat 3