Wyłożenie projektu m.p.z.p Wyr

Od 21 lutego do 22 marca 2022 r. do publicznego wglądu wyłożony jest projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Wyry, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu odbędzie się:

  • w Urzędzie Gminy Wyry (stanowisko ds. planowania przestrzennego) w budynku Pawilonu Handlowego przy ul. Głównej 58 w dni robocze w godzinach pracy urzędu,
  • w formie elektronicznej (projekt planu w załącznikach poniżej).

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego odbędzie się 28 lutego 2022 r. (poniedziałek) o godzinie 17.00 w budynku Pawilonu Handlowego przy ul. Głównej 58 (sala na I piętrze).

Uwagi do projektu planu miejscowego może wnieść każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu, wyłożonym do publicznego wglądu. Może je składać na piśmie do Wójta Gminy Wyry (ul. Główna 133, 43-175 Wyry), z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do 6 kwietnia 2022 r. Wniesienie uwagi stanowi prawo, a nie obowiązek mieszkańca. Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej (opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP) lub mailowo na adres: planowanie@wyry.pl.

Rozpatrzenie uwag przez Wójta Gminy Wyry nastąpi w formie zarządzenia w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Zarządzenie zostanie opublikowane na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Wyry (www.bip.wyry.pl). W przypadku nieuwzględnienia uwag, ostateczne ich rozstrzygnięcie pozostanie w gestii Rady Gminy Wyry – przy podejmowaniu uchwały o przyjęciu planu miejscowego.

Załączniki:

powrót