Dotacje na wymianę pieca i nie tylko - z czego mogą skorzystać nasi mieszkańcy

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO), przeprowadza regularnie badania, z których wynika, że to właśnie Polska, może pochwalić się najniższej jakości powietrzem w Unii Europejskiej, w konsekwencji czego rocznie w Polsce umiera około 100 tys. ludzi. Główną przyczyną smogu jest tzw. „niska emisja” pochodząca przede wszystkim ze spalania niskiej jakości węgla, śmieci itp. w tzw. „kopciuchach”. Najważniejszym elementem walki o czyste powietrze jest więc wymiana przestarzałych pieców na nowoczesne urządzenia grzewcze. Aby obniżyć koszt tego rodzaju proekologicznej inwestycji można ubiegać się o różne dofinansowania. Jakie są możliwości, jak wysokie są dotacje i kto może z nich skorzystać?

W naszej gminie posiadamy kilka rodzajów dofinansowań:

Program dofinansowań plakat.jpg


Gminne dotacje do wymiany pieców – trwa kolejny nabór wniosków na lata 2023-2027. Dotacja przysługuje na zakup i montaż źródła ciepła. Przed rozpoczęciem inwestycji należy zawrzeć umowę o udzielenie dotacji z Urzędem Gminy Wyry. Szczegóły w regulaminie, który wraz z wnioskiem dostępny jest na stronie urzędu www.wyry.pl pod linkiemhttps://wyry.pl/aktualnosci/gminne-dotacje-do-wymiany-piecow-rusza-kolejny-program-na-lata-2023-2027/. Wysokość dofinansowania może wynieść maksymalnie 3 tys. zł. Wnioski można składać w placówce urzędu Gminy Wyry. Gminna dotacja to jedyny program, z którego można uzyskać dofinansowanie do kotłów na ekogroszek.


Priorytetowy program „Czyste Powietrze” – skierowany jest do osób, będących właścicielami lub współwłaścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą. W ramach tego programu można sfinansować m.in.: wymianę nieefektywnych kotłów (nie ma dotacji do kotłów na eko-groszek), montaż rekuperacji, paneli fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych, wymianę instalacji centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej, termomodernizację budynków, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz audytu energetycznego.

W ramach Programu można uzyskać maksymalne kwoty dotacji w wysokości: dla Beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania –  do 66 tys. zł,  dla Beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania – do 99 tys. zł, a dla Beneficjentów uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania – do 135 tys. zł.

Od 3 stycznie 2023 r. nastąpiły zmiany w dofinansowaniu. Po szczegółowe informacje oraz w celu złożenia wniosku zapraszamy do gminnego punktu „Czyste Powietrze” (Program Czyste Powietrze - Portal gminy Wyry), gdzie wszelkich informacji udzieli Pan Tomasz Świerkot (pok. nr 7 Urzędu Gminy Wyry). Beneficjent również ma możliwość złożenia wniosku online za pośrednictwem generatora wniosków o dofinansowanie – https://gwd.nfosigw.gov.pl/. Konto na platformie można założyć przy użyciu profilu zaufanego lub e-dowodu. Szczegóły i regulamin na stronie internetowej https://czystepowietrze.gov.pl/czyste-powietrze/#do-pobrania .


Priorytetowy program „Ciepłe Mieszkanie” – skierowany jest dla osób, które posiadają status właściciela, współwłaściciela lokalu mieszkalnego, służebność oraz spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego,  który znajduje się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.

Przed rozpoczęciem inwestycji należy zawrzeć umowę o udzielenie dotacji z Urzędem Gminy Wyry. W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej (np. wynajmu lokalu) na powierzchni przekraczającej 30% całkowitej powierzchni – dotacja nie przysługuje.

W ramach „Ciepłego mieszkania” można sfinansować m.in.: wymianę nieefektywnych kotłów (nie ma dotacji do kotłów na węgiel), montaż rekuperacji, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz wymianę instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej.

Poziomy dofinansowania: w ramach podstawowego poziomu dofinansowania maksymalna kwota dotacji wynosi 35% poniesionych kosztów, lecz nie więcej niż 17,5 tys. zł, w ramach podwyższonego poziomu dofinansowania maksymalna kwota dotacji wynosi 65% poniesionych kosztów, lecz nie więcej niż 26,9 tys. zł, w ramach najwyższego poziomu maksymalna kwota dotacji wynosi 95% poniesionych kosztów, lecz nie więcej niż 39,9 tys. zł.

Szczegóły w regulaminie, który wraz z wnioskiem dostępny jest do pobrania na stronie urzędu www.wyry.pl pod linkiemhttps://wyry.pl/aktualnosci/gmina-wyry-oglasza-nabor-wnioskow-w-ramach-programu-cieple-mieszkanie/. Wnioski można składać w placówce urzędu Gminy Wyry.


Priorytetowy program „Moje ciepło” – jest skierowany do właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych. Beneficjentem może być osoba będąca właścicielem bądź współwłaścicielem nowego budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Przez nowy budynek mieszkalny jednorodzinny rozumie się budynek, w przypadku którego na dzień składania wniosku o dofinansowanie: nie złożono zawiadomienia o zakończeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub nie złożono wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie albo złożono zawiadomienie o zakończeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego nie wcześniej niż 1 stycznia 2021 r. lub złożono wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie nie wcześniej niż 1 stycznia 2021 r. Wnioskodawcą musi być osoba wskazana w pozwoleniu na budowę lub zgłoszeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego;

Dofinansowanie w formie dotacji wynosi do 30% albo do 45% kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż: do 7 tys. zł na pompy powietrzne oraz do 21 tys. zł na pompy gruntowe.

Wysokość dofinansowania uzależniona będzie od rodzaju zainstalowanej pompy ciepła oraz posiadania przez Wnioskodawcę karty dużej rodziny. Dofinansowanie otrzymamy na pokrycie zakupu i montażu nowej pompy ciepła wykorzystywanej do celów ogrzewania lub ogrzewania i ciepłej wody użytkowej (cwu) w nowych budynkach mieszkalnych jednorodzinnych spełniającej najwyższe normy. Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym od 29 kwietnia 2022 r. do 31 grudnia 2026 r. lub do wyczerpania dedykowanej puli środków.

Warunkami udzielenia dofinansowania jest uzyskanie podwyższonego standardu energetycznego budynku tj. uzyskanie maksymalnego EP = 55 kWh/(m2 x rok).

Szczegóły i regulamin dostępne są na stronie internetowej www.mojecieplo.gov.pl.

Beneficjent ma możliwość złożenia tylko wniosku online za pośrednictwem generatora wniosków o dofinansowanie – https://gwd.nfosigw.gov.pl/. Konto na platformie można założyć przy użyciu profilu zaufanego lub e-dowodu. Nie ma możliwości złożenia wniosku w wersji papierowej.


Program mój Prąd 5.0 – przeznaczony jest dla prosumentów rozliczających się z wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie tzw. net-billing oraz dla rozliczających się z wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie opustów tzw. net-metering, którzy nie skorzystali z dofinansowania do mikroinstalacji fotowoltaicznej, pod warunkiem przejścia na system rozliczania wyprodukowanej energii elektrycznej tzw. net-billing. Wysokość dofinansowania w formie dotacji wynosi: 6 tys. zł w przypadku zgłoszenia do dofinansowania tylko mikroinstalacji PV  o mocy od 2 kW – 10 kW (do 50% kosztów kwalifikowanych) oraz 7 tys. zł w przypadku zgłoszenia do dofinansowania tylko mikroinstalacji PV  + urządzenie dodatkowe. Urządzenia dodatkowe: 3 tys. zł do do systemu EMS / HEMS, 5 tys. zł do magazynów ciepła (np. zasobnik, bufor), 28,5 tys. zł do gruntowej pompy ciepła (grunt/woda, woda/woda), 19,4 tys. zł do pompy ciepła powietrze/woda o podwyższonej klasie efektywności energetycznej, 12,6 tys. zł do pompy ciepła powietrze/woda, 4,4 tys. zł do pompy ciepła powietrze/powietrze, 3,5 tys. zł do kolektorów słonecznych c.w.u. oraz 16 tys. zł do magazynu energii.

Piąty nabór trwa tylko do 22 grudnia 2023 r. lub do wyczerpania puli środków. Jeśli chcesz skorzystać z tego dofinansowania – należy zrobić to jak najszybciej. Szczegóły i regulamin na stronie internetowej https://mojprad.gov.pl/.

Również w tym przypadku, beneficjent ma możliwość złożenia tylko wniosku online za pośrednictwem generatora wniosków o dofinansowanie – https://gwd.nfosigw.gov.pl/. Konto na platformie można założyć przy użyciu profilu zaufanego lub e-dowodu. Nie ma możliwości złożenia wniosku w wersji papierowej.


Ulga termomodernizacyjna – z ulgi mogą skorzystać właściciele lub współwłaściciele budynku jednorodzinnego którzy opodatkowują swoje dochody według skali podatkowej lub według jednolitej stawki podatku liniowego oraz opłacający ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Posiadacze budynku bez prawa własności nie mogą odliczyć ulgi. Ulga termomodernizacyjna dotyczy wydatków poniesionych przez podatnika, jeśli prace modernizacyjne zostaną zakończone w okresie 3 lat od końca roku podatkowego w którym poniesiono pierwszy wydatek. Jeśli termin nie zostanie dotrzymany, podatnik musi zwrócić ulgę doliczając kwoty poprzednio odliczone od dochodu za rok, w którym upłynął termin na zakończenie przedsięwzięcia. Kwota odliczenia nie może przekroczyć 53 tys. zł na podatnika, niezależnie od liczby inwestycji i budynków, których jest właścicielem. Jeśli dwóch współwłaścicieli lub małżonków korzystających ze wspólnego opodatkowania dokona termomodernizacji w tym samym budynku to każdy z nich może odliczyć całość poniesionych wydatków. Odliczeniu nie podlegają środki zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie np. sfinansowane lub dofinansowane np. ze środków NFOŚiGW lub WSOŚiGW.

Odliczenia dokonuje się w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono wydatki wypełniając PIT-36, PIT-36L, PIT-37 lub PIT-28. W sytuacji gdy kwota odliczenia nie miałaby pokrycia w rocznym dochodzie podatnika, może on dokonać odliczeń w kolejnych latach, jednak nie dłużej niż przez 6 lat (licząc od końca roku dochodowego w którym poniesiono pierwszy wydatek).


Program Energia dla wsi – w ramach programu o wsparcie mogą ubiegać się: rolnicy, spółdzielnie energetyczne i jej członkowie będący przedsiębiorcami oraz powstające spółdzielnie energetyczne. Podmioty mogą składać wnioski o dotacje lub pożyczki na wybudowanie na terenach wiejskich jednej z następujących instalacji: instalacji fotowoltaicznej, biogazowni, wiatraków, małej elektrowni wodnej. Dotacje na biogazownie i małe elektrownie wodne mogą pokryć do 65 proc. kosztów kwalifikowanych. Maksymalna kwota wsparcia nie może być wyższa niż 20 mln zł. Z kolei pożyczka może pokryć do 100 proc. kosztów kwalifikowanych w przypadku instalacji fotowoltaicznych czy turbin wiatrowych. Suma wsparcia nie może wynosić więcej niż 25 mln zł. Więcej szczegółów na stronie https://www.gov.pl/web/rolnictwo/energia-dla-wsi.


Program Energia plus – z dofinansowania mogą skorzystać przedsiębiorcy. W programie Energia Plus dofinansowanie może wynieść 50% kosztów kwalifikowanych, można otrzymać także dofinansowanie w formie pożyczki. Termin składania wniosków upływa 13 grudnia 2024 r. Przedsiębiorca może złożyć wniosek o pożyczkę od 500 tys. do nawet 500 mln złotych. Pamiętać należy, że środki z programu mogą pokryć nie więcej niż 85% kosztów kwalifikowanych. Więcej szczegółów na stronie https://www.gov.pl/web/nfosigw/nabor-energia-plus.


Program Moja Woda – Program skierowany jest do osób fizycznych, będących właścicielami, współwłaścicielami lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości, na której znajduje się budynek mieszkalny jednorodzinny. Dotacja dotyczy również właścicieli, współwłaścicieli oraz użytkowników wieczystych nieruchomości, na których planuje się lub już rozpoczęto budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Inwestycje te, przed złożeniem dokumentów do wypłaty, muszą zostać oddane do zgodnego z prawem użytkowania poprzez uzyskanie decyzji zezwalającej lub poprzez uprawomocnienie się zgłoszenia. Dotację można otrzymać do 80% kosztów kwalifikowanych instalacji wchodzących w skład inwestycji, ale nie więcej niż 6 tys. zł na jedno przedsięwzięcie. Warunkiem otrzymania dotacji jest minimalna wartość kosztu zadania wynosząca 2 tys. zł, a minimalna łączna pojemność zbiornika/ów 2 m3. Wnioski w programie można składać od 3 sierpnia 2023 r. do 30 czerwca 2024 r. lub do wyczerpania środków. Wydatkowanie dofinansowania przez poszczególne WFOŚiGW odbywać się ma do 31 grudnia 2024 r. W celu złożenia wniosku o dofinansowanie należy: wydrukować wypełniony formularz wniosku wraz z załącznikami, podpisać i dostarczyć: w wersji papierowej do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, ul. Plebiscytowa 19, 40-035 Katowice, w godzinach jego pracy tj. 7:30-15:30 lub za pośrednictwem Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP). Więcej szczegółów na stronie https://www.wfosigw.katowice.pl/program-moja-woda-iii-nabor-2023-dla-wnioskow-skladanych-w-2023-roku.html.


Przed rozpoczęciem inwestycji w przypadku, gdy chcemy skorzystać z dofinansowania – w pierwszej kolejności zapoznajmy się z regulaminem dotacji, tak aby sprawdzić wszystkie wymagania jakie powinna spełniać nasza inwestycja, np. co do rodzaju kotła.

Jeśli chcesz skorzystać z jakiegoś dofinansowania, a nie wiesz z którego możesz skorzystać lub masz pytania, zapraszamy na spotkanie z Gminną Ekodoradczynią Haliną Płoneczką (Ekodoradca Gminy Wyry - Portal gminy Wyry), która przyjmuje od poniedziałku do środy w Urzędzie Gminy Wyry lub w czwartek w Gminnej Świetlicy Środowiskowej w Gostyni – w godzinach 9.00-14.00. Zapraszamy do konsultacji.

powrót