Gmina Wyry przeciwko budowie kolei dzielącej nasze dwie miejscowości - dołącz do protestu

Rada Gminy Wyry na nadzwyczajnym posiedzeniu wyraziła wczoraj (10.12) stanowczy sprzeciw wobec, projektowanej przez Centralny Port Komunikacyjny, nowej linii kolejowej przecinającej teren naszej gminy i przyjęła uchwałę w tej sprawie.

Cała treść protestu dostępna jest poniżej, przygotowany został również szablon protestuktóry każdy mieszkaniec może pobrać i po podpisaniu przesłać osobiście na adres e-mail: projekt.katowice-ostrava@cpk.pl.

„Od początku rozmów na temat budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego i wszystkich inwestycji towarzyszących, w tym realizacji kolei dużych prędkości, bacznie obserwowaliśmy proponowane położenie linii na terenie województwa śląskiego, a w szczególności ich przebieg na terenie powiatu mikołowskiego. W omawianych na wcześniejszych etapach prac projektowych wersjach trasy linii 170, Gmina Wyry nie była brana pod uwagę. Sytuacja uległa diametralnej, niespodziewanej zmianie w październiku 2020 r., kiedy przedstawione zostały zupełnie nowe wersje przebiegu trasy – zielona i żółta, które są absolutnie nieakceptowalne zarówno przez władze gminy, jak i mieszkańców.

Rozumiejąc ważność i znaczenie planowanej inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego, a także konieczność budowy kolei dużych prędkości, pragniemy zdecydowanie zaapelować o ponowne dokładne przeanalizowanie proponowanych wersji przebiegu linii 170 i odstąpienie od usytuowania proponowanych wariantów tras na terenie Gminy Wyry.

Naszą gminę tworzą dwie miejscowości – Wyry i Gostyń. Od momentu powstania Gminy Wyry, czyli 1991 roku, znacząco i stale rośnie liczba mieszkańców – z 4793 w 1991 roku do 8310 obecnie. Ponad 40% wzrost stanowi niezaprzeczalny dowód na to, że Gmina Wyry jest wybierana jako dobre miejsce do życia ze względu na spokojny, wiejski charakter, co jest jej zdecydowanym atutem, a czemu w sposób oczywisty zagraża planowane poprowadzenie kolei dużych prędkości.

Wspomniane warianty linii 170 – zielony i żółty – przebiegają zarówno przez obszary zielone i leśne, jak tereny zabudowy mieszkaniowej. W wyraźny sposób dzielą gminę, przerywając naturalne połączenia drogowe łączące obrzeża naszych miejscowości z ich centrami, powodując równocześnie zdecydowanie negatywny wpływ na ład przestrzenny, architektoniczny i urbanistyczny. Na szczególne podkreślenie zasługuje przecięcie jedynej drogi łączącej najprężniej rozwijającą się część miejscowości Gostyń z pozostałym terenem Gminy Wyry, a także poprowadzenie planowanej linii w bardzo bliskim sąsiedztwie najstarszego, pochodzącego z 1922 roku, kościoła oraz jedynego cmentarza. Taki podział doprowadziłby do drastycznego rozdarcia, zniweczyłby więzi społeczne, socjalne, organizacyjne, a także rodzinne całej siatki gminnych powiązań.

Nie możemy pozostać obojętni na ochronę zdrowia i życia naszych mieszkańców. Budowa kolei dużych prędkości wpłynie negatywnie na jakość ich życia, powodując hałas, zarówno w czasie samej inwestycji, jak i późniejszej eksploatacji, ale również będzie miała niebagatelny wpływ na pogorszenie bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego ze względu na brak przygotowania dróg do całkowitej zmiany lokalnego ruchu samochodowego.

Przez teren Gminy Wyry prowadzi już linia kolejowa nr 169. Pragniemy podkreślić, że jesteśmy również przeciwni poprowadzeniu nowej inwestycji z wykorzystaniem tego połączenia. Aktualnie linia 169 nie jest mocno eksploatowana, a mimo tego powoduje spore utrudnienia w codziennym życiu mieszkańców. Niebagatelny wpływ na nasze stanowisko ma również fakt, że wspomniana linia przebiega przez mocno zurbanizowane tereny miejscowości Wyry i jej poszerzenie spowodowałoby konieczność wyburzenia wielu zabudowań stojących w sąsiedztwie. Absolutnie nieprzygotowane do zwiększenia natężenia ruchu są również skrzyżowania linii kolejowej 169 z drogami lokalnymi. Uważamy, że rozbudowa istniejącej linii w sposób równie bezkompromisowy, jak budowa nowych proponowanych wariantów kolei dużych prędkości CPK, podzieli Gminę Wyry, powodując jej rozłam i przyniesie nieodwracalne skutki społeczne”.

Sprzeciw w formie uchwały Rady Gminy Wyry przekazany zostanie spółce Centralny Port Komunikacyjny oraz do wiadomości Wojewodzie Śląskiemu, Marszałkowi i Radnym Województwa Śląskiego, Staroście i Radnym Powiatu Mikołowskiego, a także Posłom na Sejm RP i Senatorom z terenu Powiatu Mikołowskiego".

Załączniki:

CPK.jpg

 

powrót