Zawiadomienie o sesji

ZAWIADOMIENIE

XIV sesja Rady Gminy Wyry odbędzie się w dniu 26.01.2016r. (wtorek) o godz. 1600 w sali narad Urzędu Gminy Wyry przy ul. Dąbrowszczaków 133, 43-175 Wyry (II piętro).

Proponowany porządek obrad:
1.Otwarcie obrad.
2.Przyjęcie porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu z XIII sesji Rady Gminy Wyry.
4.Konsultacje projektów: Podstrategii przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu obszaru funkcjonalnego powiatu mikołowskiego, Podstrategii ds. lokalnego rynku pracy, wspierania zatrudnienia i mobilności pracowników oraz  Podstrategii rozwiązywania problemów demograficznych (dostosowanie oferty samorządów do cyklu życia człowieka; projekty na rzecz dzieci i młodzieży, osób w wieku produkcyjnym i poprodukcyjnym; rozwój usług w zakresie edukacji, opieki zdrowotnej kultury i rekreacji) obszaru funkcjonalnego powiatu mikołowskiego realizowanych w ramach Jednolitej Strategii Terytorialnej.
5.Sprawozdanie Przewodniczących Komisji stałych Rady Gminy Wyry z prac w okresie międzysesyjnym (tj. od 31.12.2015r.).
6.Sprawozdanie Wójta Gminy Wyry z pracy w okresie międzysesyjnym (tj. od 31.12.2015r.).
7.Zapoznanie z korespondencją, która wpłynęła w okresie międzysesyjnym do Rady Gminy Wyry.
8.Interpelacje Radnych.
9.Zapytania Radnych.
10.Wolne wnioski.
11.Spotkanie z Radnymi Powiatu Mikołowskiego z terenu Gminy Wyry.
12.Uchwały Rady Gminy:

1)Określenie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony (uchwała)*.

2)Wyrażenie zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym części nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Wyry na czas dłuższy niż 3 lata lub czas nieoznaczony (uchwała)*.

3)Zmiana uchwały nr V/44/2007 Rady Gminy Wyry z dnia 31 stycznia 2007 w sprawie wydawania Miesięcznika Samorządowego Gminy Wyry pod nazwą „Wicie” (uchwała)*.

4)Określenie kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych na terenie Gminy Wyry, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia kryteriów oraz przyznania liczby punków dla poszczególnych kryteriów (uchwała)*.

5)Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu przez Gminę Wyry (uchwała)*.

6)Uchwalenie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2016 rok (uchwała).

13.Zakończenie obrad.

Przewodnicząca Rady Gminy Wyry 
/-/ Elżbieta Słomka  

powrót