Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji

ZAWIADOMIENIE 

Posiedzenie Komisji Komunalnej, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa Publicznego i Rolnictwa Gminy Wyry odbędzie się w dniu 25.01.2016 (poniedziałek) o godz. 1530 w sali narad Urzędu Gminy Wyry ul. Dąbrowszczaków 133, 43-175 Wyry.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
4. Omówienie tematyki związanej z komunikacją na terenie Gminy Wyry.
5. Opiniowanie projektów uchwał na XIV sesję Rady Gminy Wyry.
6. Opiniowanie pism, wolne wnioski i głosy, sprawy bieżące.
7. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Komisji   
/-/ Mirosław Sikora  

powrót