Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Edukacji, Sportu, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej

ZAWIADOMIENIE

Posiedzenie Komisji Edukacji, Sportu, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej odbędzie się w dniu 13.04.2016r. (środa) o godzinie 16.00 w sali narad Urzędu Gminy Wyry przy ul. Dąbrowszczaków 133, 43-175 Wyry.

 

 

 

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
  4. Omówienie wyników rekrutacji do publicznych placówek oświatowych (przedszkola i szkoły podstawowe).
  5. Opiniowanie uchwały w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert oraz kryteriów wyboru ofert na zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach oraz niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego.
  6. Wolne wnioski i głosy, sprawy bieżące.
  7. Zakończenie obrad.

Przewodnicząca Komisji

/-/  Barbara Polok     

powrót