XXXVIII sesja Rady Gminy Wyry

XXXVIII sesja Rady Gminy Wyry odbędzie się w dniu 23.01.2018 r.(wtorek) o godz. 1600w sali narad Urzędu Gminy Wyry przy ul. Głównej 133, 43-175 Wyry (II piętro).

 

 

 

 

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXVII sesji Rady Gminy Wyry.
 4. Spotkanie ze Starostą Powiatu Mikołowskiego, Radnymi Rady Powiatu Mikołowskiego z terenu Gminy Wyry oraz Dyrektorem Powiatowego Zarządu Dróg w Mikołowie – wystosowano zaproszenie. 
 5. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji stałych Rady Gminy Wyry
  z prac w okresie międzysesyjnym (tj. od 29.12.2017 r.).
 6. Sprawozdanie Wójta Gminy Wyry z pracy w okresie międzysesyjnym
  (tj. od 29.12.2017 r.).
 7. Zapoznanie z korespondencją, która wpłynęła w okresie międzysesyjnym do Rady Gminy Wyry.
 8. Interpelacje Radnych.
 9. Zapytania Radnych.
 10. Wolne wnioski
 11. Uchwały Rady Gminy:

1) Zmiana uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyry na lata 2018-2033 (uchwała*).

2) Uchwalenie zmian w Budżecie Gminy Wyry na 2018 rok (uchwała*).

3) Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu (uchwała*).

4) Zatwierdzenie planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych na lata 2018-2023 (uchwała*).

5) Ustalenie wysokości opłaty za wpis żłobka i klubu dziecięcego do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Wójta Gminy Wyry(uchwała*).

6) Przyjęcie planu dofinasowania form doskonalenia zawodowego  nauczycieli, ustalenia maksymalnych kwot dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli oraz ustalenia maksymalnych kwot dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinasowanie jest przyznawane w 2018 roku (uchwała*).

7) Ustalenie trybu udzielenia i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Wyry dla niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Wyry oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania (uchwała*).

8) Wyrażenie zgody na zawarcie porozumień dotyczących kierowania osób do uczestnictwa w zajęciach realizowanych w Centrum Integracji Społecznej w Mikołowie (uchwała*).

9) Przyjęcie stanowiska Rady Gminy Wyry wyrażającego protest przeciw projektowi ustawy o Polskiej Agencji Geologicznej (uchwała*).

10) Zmiana uchwały nr XXXVI/343/2017 Rady Gminy Wyry z dnia
30 listopada 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia części nieruchomości gruntowej na okres 6-ciu lat (uchwała*).

12.Zakończenie obrad.

Przewodnicząca Rady Gminy Wyry

Elżbieta Słomka   

powrót