XXXVI SESJA RADY GMINY

ZAWIADOMIENIE

XXXVI sesja Rady Gminy Wyry odbędzie się w dniu 30.11.2017r. (czwartek) o godz. 16.00 w sali narad Urzędu Gminy Wyry przy  ul. Główna 133, 43-175 Wyry (II piętro).

 

 

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Omówienie przez przedstawicieli RPWiK w Tychach projektu uchwały
  w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy
  za zbiorowe zaopatrzenie w wodę dla Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i kanalizacji w Tychach S. A.
 4. Przyjęcie protokołu z XXXV sesji Rady Gminy Wyry.
 5. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji stałych Rady Gminy Wyry z prac w okresie międzysesyjnym (tj. od 27.10.2017 r.).
 6. Sprawozdanie Wójta Gminy Wyry z pracy w okresie międzysesyjnym (tj. od 27.10.2017 r.).
 7. Spotkanie z laureatami konkursu fotograficznego „Gmina Wyry w obiektywie”.
 8. Zapoznanie z korespondencją, która wpłynęła w okresie międzysesyjnym do Rady Gminy Wyry.
 9. Interpelacje Radnych.
 10. Zapytania Radnych.
 11. Wolne wnioski.
 12. Uchwały Rady Gminy:

1) w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy
za zbiorowe zaopatrzenie w wodę dla Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i kanalizacji w Tychach S. A. (uchwała*),

2) w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyry na lata 2017-2033 (uchwała*),

3) w sprawie zmian w Budżecie Gminy Wyry na 2017 rok(uchwała*),

4) w sprawie regulaminu przyznawania i wypłacania stypendium naukowego
w Gminie Wyry (uchwała*),

5) w sprawie zmiany uchwały na XXVIII/246/2013 Rady Gminy Wyry z dnia
11 września 2013 r. w sprawie nadania statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Wyrach (uchwała*),

6) w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół
w Wyrach w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Wyrach (uchwała*),

7) w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół
w Gostyni w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Bohaterów Września 1939 w Gostyni (uchwała*),

8) w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dofinansowania kosztów poniesionych na modernizację źródeł ciepła budynków indywidualnych z terenu Gminy Wyry realizowanych w ramach projektu „Poprawa jakości powietrza w Gminie Wyry poprzez wymianę nieekologicznych źródeł ciepła” (uchwała*),

9) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia części nieruchomości gruntowej na okres 6-ciu lat (uchwała*),

10) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy najmu lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Wyry (uchwała*),

11) w sprawie Regulaminu korzystania z placów zabaw i siłowni zewnętrznych zlokalizowanych na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Wyry(uchwała*).

      13. Zakończenie obrad.

Przewodnicząca Rady Gminy Wyry

Elżbieta Słomka

powrót