XXXIX sesja Rady Gminy Wyry

 

 XXXIX Sesja Rady Gminy Wyry, odbędzie się w dniu 22.02.2018 r.(czwartek) o godz. 1500w sali narad Urzędu Gminy Wyry przy ul. Głównej 133, 43-175 Wyry (II piętro).

 

 

 

Proponowany porządek obrad:

 1.Otwarcie obrad.

  2.Przyjęcie porządku obrad.

  3.Spotkanie z zaproszonymi gośćmi – Zarządem Klubu Kobiet Aktywnych działającym na terenie Gminy Wyry. Uroczyste wręczenie tytułu „Przyjaciel Gminy Wyry”.

  4.Przyjęcie protokołu z XXXVIII sesji Rady Gminy Wyry.

  5.Sprawozdanie Przewodniczących Komisji stałych Rady Gminy Wyry

    z prac w okresie międzysesyjnym (tj. od 24.01.2018 r.).

  6. Sprawozdanie Wójta Gminy Wyry z pracy w okresie międzysesyjnym

    (tj. od 24.01.2018 r.).

   7. Zapoznanie z korespondencją, która wpłynęła w okresie międzysesyjnym do Rady Gminy Wyry.

   8. Interpelacje Radnych.

   9. Zapytania Radnych.

  10.Wolne wnioski.

  11. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi z terenu Gminy Wyry za rok 2017

  12.Uchwały Rady Gminy:

 1) Zmiana uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyry na lata 2018-2033 (uchwała*).

 2) Uchwalenie zmian w Budżecie Gminy Wyry na 2018 rok (uchwała*).

 3) Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu przez Gminę Wyry – dotyczy zakupu i monitoringu czujnika zanieczyszczenia powietrza (uchwała*).

 4) Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu przez Gminę Wyry – dotyczy kosztów związanych z dostawą hurtowego Internetu (uchwała*).

 5) Udzielenie pomocy finansowej Gminie Łaziska Górne (uchwała*).

 6) Nadanie Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wyrach (uchwała*).

 7) Zmiana uchwały nr XII/119/2015 Rady Gminy Wyry z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia planu kontroli nadzoru nad żłobkami i klubami dziecięcymi w Gminie Wyry (uchwała*).

 8) Nabycie nieruchomości (uchwała*).

 9) Podjęcie działań mających na celu nabycie prawa do nieruchomości gruntowych (uchwała*).

 10) Przyjęcie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi

oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wyry na rok 2018 (uchwała*).

 11) Zmiana uchwały XXXVIII/367/2018 Rady Gminy Wyry z dnia

23 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielenia

i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Wyry dla niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Wyry oraz trybu

i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania (uchwała*).

 

12) Przyjęcie Regulaminu udzielania dofinansowania kosztów poniesionych na modernizację źródeł ciepła budynków indywidualnych z terenu Gminy Wyry, realizowanych w ramach projektu „Poprawa jakości powietrza w Gminie Wyry poprzez wymianę nieekologicznych źródeł ciepła" (uchwała*).

 13.Zakończenie obrad.

 

  Przewodnicząca Rady Gminy Wyry

 

Elżbieta Słomka       

powrót