XXXIV SESJA RADY GMINY

ZAWIADOMIENIE

 XXXIV sesja Rady Gminy Wyry odbędzie się w dniu 28.09.2017r. (czwartek) o godz. 16.00 w sali narad Urzędu Gminy Wyry przy  ul. Główna 133, 43-175 Wyry (II piętro).

 

 

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Omówienie uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji, w których następuje spalanie paliw (tzw. uchwała antysmogowa)- wystosowano zaproszenie do przedstawiciela Urzędu Marszałkowskiego. 
 4. Przyjęcie protokołu z XXXIII sesji Rady Gminy Wyry.
 5. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji stałych Rady Gminy Wyry z prac w okresie międzysesyjnym (tj. od 01.09.2017 r.).
 6. Sprawozdanie Wójta Gminy Wyry z pracy w okresie międzysesyjnym (tj. od 01.09.2017 r.).
 7. Zapoznanie z korespondencją, która wpłynęła w okresie międzysesyjnym do Rady Gminy Wyry.
 8. Interpelacje Radnych.
 9. Zapytania Radnych.
 10. Wolne wnioski.
 11. Uchwały Rady Gminy:

1) w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyry na lata 2017 -2033 (uchwała*).

2) w sprawie zmian w Budżecie Gminy Wyry na 2017 rok (uchwała*).

3) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (uchwała*).

4) w sprawie regulaminu korzystania z placów zabaw
i siłowni zewnętrznych zlokalizowanych
na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Wyry (uchwała*).

5) w sprawie zmiany uchwały nr XII/99/2011 Rady Gminy Wyry z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Wyry oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków dla operatorów
i przewoźników (uchwała*).

6) w sprawie regulaminu przyznawania i wypłacania stypendium naukowego w Gminie Wyry (uchwała*).

7) w sprawie zmiany uchwały nr XLII/367/2014 Rady Gminy Wyry z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Wyry (uchwała*).

8) w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/194/2012 Rady Gminy Wyry z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie nadania statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Wyrach (uchwała*).

9) w sprawie uchwały nr XLI/319/2006 Rady Giny Wyry z dnia 26 czerwca 2006r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Gminy w Wyrach(uchwała*).

10)    w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/195/2012 Rady Gminy Wyry z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie nadania statutu Domu Kultury w Gostyni (uchwała*).

     12.Zakończenie obrad.

Przewodnicząca Rady Gminy Wyry

Elżbieta Słomka        

 

 

powrót