XXXIII SESJA RADY GMINY

ZAWIADOMIENIE

 XXXIII sesja Rady Gminy Wyry odbędzie się w dniu 31.08.2017r. (czwartek) o godz. 16.00 w sali narad Urzędu Gminy Wyry przy  ul. Dąbrowszczaków 133, 43-175 Wyry (II piętro).

 

 

 

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z XXXII sesji Rady Gminy Wyry.
  4. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji stałych Rady Gminy Wyry z prac w okresie międzysesyjnym (tj. od 30.06.2017 r.).
  5. Sprawozdanie Wójta Gminy Wyry z pracy w okresie międzysesyjnym (tj. od 30.06.2017 r.).
  6. Zapoznanie z korespondencją, która wpłynęła w okresie międzysesyjnym do Rady Gminy Wyry.
  7. Interpelacje Radnych.
  8. Zapytania Radnych.
  9. Wolne wnioski.
  10. Uchwały Rady Gminy:

1) w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyry na lata 2017 -2031 (uchwała*).

2) w sprawie zmian w Budżecie Gminy Wyry na 2017 rok (uchwała*).

3) w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu (uchwała*).

4) w sprawie określenia wzorów formularzy informacji oraz deklaracji dla celów podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego (uchwała*).

5) w sprawie wprowadzenia możliwości składania deklaracji od środków transportowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej(uchwała*).

6) w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Wyry oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej (uchwała*).

7) w sprawie zmiany uchwały XXXIX/205/97 Rady Gminy Wyry z dnia 26 listopada 1997 r. w sprawie uchwalenia herbu Gminy Wyry oraz innych znaków Gminy (uchwała*).

     11.Zakończenie obrad.

Przewodnicząca Rady Gminy Wyry

Elżbieta Słomka        

 

 

 

 

 

powrót