XXXII SESJA RADY GMINY

ZAWIADOMIENIE

 XXXI sesja Rady Gminy Wyry odbędzie się w dniu 29.06.2017r. (czwartek) o godz. 16.00 w sali narad Urzędu Gminy Wyry przy  ul. Dąbrowszczaków 133, 43-175 Wyry (II piętro).

 

 

 

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXI sesji Rady Gminy Wyry.
 4. Spotkanie z prof. dr hab. Ireneuszem Malikiem z Wydziału Nauk o Ziemi Katedry Rekonstrukcji Środowiska Geograficznego Uniwersytetu Śląskiego dotyczące propozycji podjęcia współpracy badawczo-rozwojowej w zakresie innowacyjnych metod ograniczania niskiej emisji oraz optymalizacji systemów grzewczych wspomaganej przez biomonitoring środowiska, w tym współpracy obejmującej pozyskiwanie funduszy i realizację projektów w w/w zakresie.
 5. Przedstawienie sprawozdania z działalności w 2016 roku Gminnej Biblioteki Publicznej w Wyrach przez Dyrektora - Panią Magdalenę Kocima.
 6. Przedstawienie sprawozdania z działalności w 2016 roku Domu Kultury  w Gostyni przez Dyrektora - Panią Jolantę Rynkiewicz-Kotwasińską
 7. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji stałych Rady Gminy Wyry z prac w okresie międzysesyjnym (tj. od 02.06.2017 r.).
 8. Sprawozdanie Wójta Gminy Wyry z pracy w okresie międzysesyjnym (tj. od 02.06.2017 r.).
 9. Zapoznanie z korespondencją, która wpłynęła w okresie międzysesyjnym do Rady Gminy Wyry.
 10. Interpelacje Radnych.
 11. Zapytania Radnych.
 12. Wolne wnioski.

 13. Uchwały Rady Gminy:

1) w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Wyry instrumentem płatniczym (uchwała*).

2) w sprawie zmian w Budżecie Gminy Wyry na 2017 rok (uchwała*).

3) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość gruntowa stanowiąca własność Gminy Wyry (uchwała*).

4) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (uchwała*).

5) w sprawie zatwierdzenia planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych na lata 2015-2023 (uchwała*).

14. Zakończenie obrad.

Przewodnicząca Rady Gminy Wyry

Elżbieta Słomka  

 

 

powrót