XXXI SESJA RADY GMINY

ZAWIADOMIENIE

 XXXI sesja Rady Gminy Wyry odbędzie się w dniu 01.06.2017r. (czwartek) o godz. 16.00 w sali narad Urzędu Gminy Wyry przy  ul. Dąbrowszczaków 133, 43-175 Wyry (II piętro).

 

 

 

 

Proponowany porządek obrad:

1.    Otwarcie obrad.

2.    Przyjęcie porządku obrad.

3.    Przyjęcie protokołu z XXX sesji Rady Gminy Wyry.

4.    Sprawozdanie Przewodniczących Komisji stałych Rady Gminy Wyry z prac w okresie międzysesyjnym (tj. od 28.04.2017 r.).

5.    Sprawozdanie Wójta Gminy Wyry z pracy w okresie międzysesyjnym (tj. od 28.04.2017 r.).

6.    Zapoznanie z korespondencją, która wpłynęła w okresie międzysesyjnym do Rady Gminy Wyry.

7.    Interpelacje Radnych.

8.    Zapytania Radnych.

9.    Wolne wnioski.

10.  Uchwały Rady Gminy:

1) w sprawie zatwierdzenia stawek opłat za zrzut 1 m3 ścieku dowożonego na oczyszczalnię ścieków w Wyrach (uchwała*).

2) w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie części zadań od Powiatu Mikołowskiego w zakresie utrzymania chodników znajdujących się przy drogach powiatowych na terenie Gminy Wyry (uchwała*).

3) w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Wyry za 2016 rok (uchwała*).

 

4) w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Wyry za 2016 rok (uchwała*):

a. sprawozdania Przewodniczących komisji stałych w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 rok,

b. opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach
o sprawozdaniu z wykonania budżetu,

c. wniosek Komisji Rewizyjnej,

d. opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach do wniosku Komisji Rewizyjnej,

e. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Wyry.

5) w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyry na lata 2017 -2031 (uchwała*).

6) w sprawie zmian w Budżecie Gminy Wyry na 2017 rok (uchwała*).

7) w sprawie zmiany dotychczasowej nazwy ulicy
w miejscowości Wyry w Gminie Wyry (uchwała*).

8) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość gruntowa stanowiąca własność Gminy Wyry (uchwała*).

11.Zakończenie obrad.

Przewodnicząca Rady Gminy Wyry
   /-/ Elżbieta Słomka         

 

powrót