XXVII sesja Rady Gminy Wyry

ZAWIADOMIENIE

 

XXVII sesja Rady Gminy Wyry odbędzie się w dniu 30.03.2017 r. (czwartek) o godz. 16.00 w sali narad Urzędu Gminy Wyry przy ul. Dąbrowszczaków 133, 43-175 Wyry (II piętro).

 

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Spotkanie z Dyrektorem KWK Bolesław Śmiały – wystosowano zaproszenie.
 4. Przyjęcie protokołu z XXVI sesji Rady Gminy Wyry.
 5. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji stałych Rady Gminy Wyry z prac w okresie międzysesyjnym (tj. od 10.02.2017 r.).
 6. Sprawozdanie Wójta Gminy Wyry z pracy w okresie międzysesyjnym (tj. od 10.02.2017 r.).
 7. Zapoznanie z korespondencją, która wpłynęła w okresie międzysesyjnym do Rady Gminy Wyry.
 8. Interpelacje Radnych.
 9. Zapytania Radnych.
 10. Wolne wnioski.
 11. Uchwały Rady Gminy:
 1. w sprawie przyjęcia Gminnego Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2017 – 2020 (uchwała)*.
 2. w sprawie przyjęcia Gminnego Program wspierania rodziny na lata 2017 – 2019 dla Gminy Wyry (uchwała)*.
 3. w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyrach (uchwała)*.
 4. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Łaziska Górne (uchwała)*.
 5. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu przez Gminę Wyry (uchwała)*.
 6. w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyry na lata 2017-2031 (uchwała)*.
 7. w sprawie zmian w Budżecie Gminy Wyry na 2017 rok (uchwała)*.
 8. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego (uchwała)*.
 9. w sprawie zmiany uchwały XXVI/255/2017 Rady Gminy Wyry z dnia 9 lutego 2017r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postepowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych na terenie Gminy Wyry, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania kryteriów oraz przyznania liczby punktów dla poszczególnych kryteriów (uchwała)*.
 10. w sprawie zmiany uchwały XXVI/256/2017 Rady Gminy Wyry z dnia 9 lutego 2017 roku w sprawie określenia kryteriów naboru do postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Wyry dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów (uchwała)*.
 11. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości przy ul. Dębowej (4320/84) (uchwała)*.
 12. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości przy ul. Dębowej (4321/84, 4323/84) (uchwała)*.
 13. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości przy ul. Dębowej (4309/85) (uchwała)*.
 14. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości przy ul. Akacjowej (uchwała)*.
 15. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości przy ul. Wiśniowej (uchwała)*.
 16. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem są te same nieruchomości gruntowe stanowiące własność Gminy Wyry (uchwała)*.
 17. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy oraz umowy najmu w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej oraz lokalu użytkowego stanowiących własność Gminy Wyry (uchwała)*.
 18. w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/258/2017 Rady Gminy Wyry z dnia 9 lutego 2017r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wyry na rok 2017 (uchwała)*.
 19. w sprawie oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wyry oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Wyry (uchwała)*.
 20. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wyry (uchwała)*.
 21. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Gostyń w gminie Wyry (uchwała)*.
 22. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Wyry w gminie Wyry (uchwała)*.
 23. w sprawie wyrażenia zgody na użycie herbu Gminy Wyry (uchwała)*.
 24. w sprawie przyjęcia Zasad realizacji projektu "Słoneczna Gmina Wyry" (uchwała)*.

12. Zakończenie obrad.

 

Przewodnicząca Rady Gminy Wyry
/-/ Elżbieta Słomka       

powrót