XXVI sesja Rady Gminy Wyry

ZAWIADOMIENIE

 

XXVI sesja Rady Gminy Wyry odbędzie się w dniu 09.02.2017 r. (czwartek) o godz. 16.00 w sali narad Urzędu Gminy Wyry przy ul. Dąbrowszczaków 133, 43-175 Wyry (II piętro).

 

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXV sesji Rady Gminy Wyry.
 4. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji stałych Rady Gminy Wyry z prac w okresie międzysesyjnym (tj. od 30.12.2016 r.).
 5. Sprawozdanie Wójta Gminy Wyry z pracy w okresie międzysesyjnym (tj. od 30.12.2016 r.).
 6. Zapoznanie z korespondencją, która wpłynęła w okresie międzysesyjnym do Rady Gminy Wyry.
 7. Interpelacje Radnych.
 8. Zapytania Radnych.
 9. Wolne wnioski.
 10. Przyjęcie projektu Stanowiska w sprawie projektu zmian Prawa ochrony środowiska.
 11. Uchwały Rady Gminy:
 1. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu (współfinansowanie budowy Centrum Rehabilitacji w Wyrach) (uchwała)*.
 2. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu (projekt SilesiaNet) (uchwała)*.
 3. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu (projekt JST) (uchwała)*.
 4. w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyry na lata 2017-2031 (uchwała)*.
 5. w sprawie zmian w Budżecie Gminy Wyry na 2017 rok (uchwała)*.
 6. w sprawie określenia zasad ustalania i przekazywania z budżetu Gminy Wyry na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wyrach środków finansowych wynikających z rozliczenia podatku od towarów i usług(uchwała)*.
 7. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalania maksymalnych kwot dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli oraz ustalenia maksymalnych kwot dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przeznaczone w roku 2017(uchwała)*.
 8. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego(uchwała)*.
 9. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych na terenie Gminy Wyry, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania kryteriów oraz przyznania liczby punktów dla poszczególnych kryteriów (uchwała)*.
 10. w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Wyry do postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły, oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów (uchwała)*.
 11. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem są te same nieruchomości gruntowe stanowiące własność Gminy Wyry (uchwała)*.
 12. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wyry na rok 2017 (uchwała)*.

  12. Zakończenie obrad.

Przewodnicząca Rady Gminy Wyry
/-/ Elżbieta Słomka       

powrót