XXV sesja Rady Gminy Wyry

 ZAWIADOMIENIE

 

XXV sesja Rady Gminy Wyry odbędzie się w dniu 29.12.2016 r.(czwartek) o godz. 15.00 w sali narad Urzędu Gminy Wyry przy ul. Dąbrowszczaków 133, 43-175 Wyry (II piętro).

 

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXIV sesji Rady Gminy Wyry.
 4. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji stałych Rady Gminy Wyry z prac w okresie międzysesyjnym (tj. od 25.11.2016 r.).
 5. Sprawozdanie Wójta Gminy Wyry z pracy w okresie międzysesyjnym (tj. od 25.11.2016 r.).
 6. Zapoznanie z korespondencją, która wpłynęła w okresie międzysesyjnym do Rady Gminy Wyry.
 7. Interpelacje Radnych.
 8. Zapytania Radnych.
 9. Wolne wnioski.
 10. Uchwały Rady Gminy:  
 1. Zmiana uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyry na lata 2016-2029 (uchwała)*.
 2. Uchwalenie zmian w Budżecie Gminy Wyry na 2016 rok (uchwała)*.
 3. Uchwalenie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (uchwała)*.
 4. Ustalenie stawki dotacji przedmiotowej dla Zakładu Budżetowego – Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wyrach (uchwała)*.
 5. Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyry na lata 2017-2031 (uchwała)*.
 6. Uchwalenie Budżetu Gminy Wyry na 2017 rok (uchwała)*:
  • odczytanie projektu uchwały budżetowej,
  • odczytanie opinii Komisji Rady,
  • odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
  • przedstawienie stanowiska Wójta Gminy w sprawie opinii Komisji Rady i Regionalnej Izby Obrachunkowej,dyskusja na projektem budżetu,
  • głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.
 7. Udzielenie pomocy finansowej Województwu Śląskiemu (uchwała)*.
 8. Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu (uchwała)*.
 9. Uchwalenie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2017 roku (uchwała)*.
 10. Ustalenie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Wyry dla niepublicznych przedszkoli oraz dla niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Wyry oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania (uchwała)*.
 11. Wysokość opłaty za świadczenia udzielane przez gminne przedszkola na terenie Gminy Wyry (uchwała)*.
 12. Zmiana uchwały nr V/44/2007 Rady Gminy Wyry z dnia 31 stycznia 2007 roku w sprawie wydawania Miesięcznika Samorządowego Gminy Wyry pod nazwą "Wicie" (uchwała)*.
 13. Wyrażenie zgody na zawarcie umowy najmu w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej oraz lokalu użytkowego stanowiących własność Gminy Wyry (uchwała)*.
 14. Plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wyry w 2017 r. (uchwała).  

11. Zakończenie obrad.

Przewodnicząca Rady Gminy Wyry
/-/ Elżbieta Słomka          

powrót